Emneplan forYLBA2100 Læringsstrategier, yrkeskvalifisering og yrkesforankring og helhetlig yrkesfaglig breddedokumentasjon

Innledning

Emnet omhandler læringsstrategier, yrkeskvalifisering, yrkesforankring og dokumentasjon av yrkesfaglig bredde.

Emnet består av 30 studiepoeng fordelt med 10 studiepoeng profesjonsfag og 20 studiepoeng yrkesfag

Forkunnskapskrav

Før eksamen kan avlegges må emne YLBA1000 være bestått. I tillegg må alle arbeidskrav knyttet til bredde i yrkesfaget være godkjent. Dette gjelder arbeidskrav 6,10 og 13 samt arbeidskrav 7 fra emne YLBA1100 som er tverrfaglig.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om yrkespedagogisk utviklingsarbeid
 • har kunnskap om opplæring, historisk opprinnelse, og utvikling i eget programområde, og har kunnskaper om de yrkespedagogiske prinsippene
 • har kunnskap om sammenhengene mellom samfunnets behov i forhold til oppvekstmiljø, likestilling og et flerkulturelt samfunn
 • har kunnskap om teknologisk utvikling innen eget programområde og hvordan dette påvirker yrkesutøvelsen eller yrkenes utøvelse

Ferdigheter

Studenten:

 • kan bidra til et faglig samarbeid mellom ulike lærergrupper som har ansvar for elevenes/lærlingens opplæring
 • kan med utgangspunkt i yrkesdidaktiske prinsipper involvere elever/lærlinger i å konkretisere mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer i forhold til den enkeltes læringsbehov
 • kan anvende breddekompetanse gjennom å dokumentere og planlegge yrkesopplæring og yrkesorientering innenfor eget programområde
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere sentrale yrkesoppgaver tilpasset elevenes læreforutsetninger
 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan dokumentere og praktisere kunnskapsgrunnlaget i programområde og bidra til didaktisk utvikling av egen praksis
 • har et reflektert forhold til verdiforankring og yrkesetiske utfordringer i det daglige læringsarbeidet
 • kan utvikle helhetlige læringsoppgaver som bygger på relevant kompetanse for å møte yrkenes bruk av teknologi innen eget programområde 

Innhold

Yrkesfag (YF) og profesjonsfag (PF):

 • Produksjon (YF)
 • Tegning og bransjelære (YF)
 • Yrkesfaglig fordypning (YF)
 • Forskrifter og faglig utførelse av arbeidet (YF)
 • Andre særegne trekk og utfordringer i bransjen (YF)
 • Teknikk og teknologisk utvikling i eget programområde (YF/PF)
 • Anvende breddekompetanse som yrkesfaglærer (YF/PF)
 • Yrkesidentitet og -etikk (YF/PF)
 • Yrkesforankring og -utvikling (YF/PF)
 • Yrkespedagogisk utviklingsarbeid (PF/YF)
 • Arbeidsmåter som er spesielt egnet for yrkene innen utdanningsprogrammet, yrkesforankring av opplæring, nøkkelkvalifikasjoner og entreprenørskap (YF/PF)

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil variere og velges ut fra kap. 6 med pedagogiske og/eller yrkesbasert forankring og begrunnelse.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksis

 • Gjennomført og bestått 20 dager pedagogisk praksis
 • Gjennomført og bestått 10 dager yrkesfaglig breddepraksis innen programområdet
 • Yrkespraksis kan i tillegg forskutteres ut fra individuell kompetanseutviklingsplan, forutsatt at arbeidskrav 4 er godkjent

Praksis må være gjennomført før eksamen kan avlegges.

Arbeidskrav

Arbeidskrav13 (YF) Dokumentasjon av yrkesfaglig breddekompetanse del 4.

 • Arbeidsform: individuell dokumentasjon med et omfang på kilder og faglitteratur tilsvarende 800 sider (se avsnitt om arbeidskrav i programplanen).

Arbeidskrav 14 (PF/YF) Undervisningsplanlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering.

 • Arbeidsform: Individuell skriftlig dokumentasjon av pedagogisk praksisveiledning og erfaringer fra egen praksis, tilsvarende 2500-2800 ord og fundert på om lag 400 sider litteratur eller tilsvarende kilder (se avsnitt om arbeidskrav i programplanen)

Arbeidskrav 15 (PF/YF) Yrkespedagogisk utviklingsarbeid

 • Arbeidsform: Skriftlig prosjektdokumentasjon i gruppe tilsvarende 3500-3800 ord og fundert på om lag 500 sider litteratur eller tilsvarende kilder, samt individuelle refleksjoner tilsvarende 700 ord (se avsnitt om arbeidskrav i programplanen). Oppgaven kan etter avtale med faglærer gjennomføres og dokumenteres individuelt.

Arbeidskrav 16 (YF) Dokumentasjon av yrkesfaglig kompetanse dybde del 2

 • Arbeidsform: individuell dokumentasjon med et omfang på kilder og faglitteratur tilsvarende 1100 sider. (Progresjonskrav som det skal arbeides videre med, og som ferdigstilles i arbeidskrav 17 i emne 3000).

Alle arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges. Ett ikke-godkjent arbeidskrav kan omarbeides og leveres til godkjenning ytterligere én gang.

Krav til deltakelse

Det er 80 prosent oppmøteplikt på fellessamlinger og gruppesamlinger. Studenter med mer enn 20 prosent fravær fra faglige aktiviteter får ikke avlegge eksamen i pågående semester. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse. Gyldig fravær kan kompenseres etter avtale med den aktuelle faglæreren.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen. Synliggjøring av helhetlig breddekompetanse. Skriftlig dokumentasjon tilsvarende 4000 til 5000 ord + vedlegg og litteraturhenvisning tilsvarende ca. 800 sider.

Ny og utsatt eksamen

 • Ved karakteren F kan omarbeidet versjon leveres til sensur inntil en gang

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av f orskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet . Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt til eksamen, men alle kilder skal oppgis i litteraturlista og det skal benyttes korrekte kildehenvisninger

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet. 

Om emnet

Engelsk emnenavn
Learning strategies, professional qualification and professional foundation and comprehensive vocational subjects Docume
Studieprogram
Høst: Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, nettbasert / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert
Omfang
30 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, nettbasert / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert
Emnehistorikk