Emneplan forYLBA1000 Kommunikasjon, sosialisering og opplæring samt yrkesfaglig plan for kompetanseutvikling

Innledning

Emnet omhandler kommunikasjon, sosialisering og opplæring, samt yrkesfaglig kompetansekartlegging/behov.

Emnet består av 30 studiepoeng fordelt med 10 studiepoeng profesjonsfag og 20 studiepoeng yrkesfag

Forkunnskapskrav

Generelle opptakskrav for yrkesfaglærerutdanningen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten:

 • har kjennskap til gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • har kunnskap om kommunikasjon og samarbeid 
 • har kjennskap til planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring

Ferdigheter

Studenten:

 • kan bruke IKT og annen aktuell teknologi i sitt studiearbeid
 • kan legge til rette for at elever/lærlinger videreutvikler sine ferdigheter i å lese, å uttrykke seg muntlig og skriftlig, å regne og å bruke IKT som del av sin yrkeskompetanse
 • kan med utgangspunkt i yrkesdidaktiske prinsipper involvere deltakerne i å konkretisere mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer i forhold til den enkeltes læringsbehov, kompetansekrav i de ulike yrkene og planene for opplæringen
 • kan analysere læreplaner og bidra til å utforme og implementere opplærings- og utviklingsplaner i relasjon til yrkene innenfor sitt område

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan arbeide i nettverksrelasjoner til skole/arbeidsliv
 • kan drøfte eget fag- og kunnskapssyn og forholdet mellom ulike syn på yrkeskunnskap, organisasjonens praksis, ledelsespraksis og mål for arbeid og læring
 • kan vurdere styringsdokumenter/læreplaner/organisasjonsplaner i et samfunnsmessig og etisk perspektiv
 • kan vurdere og bidra til aktiv utvikling av det fysiske og sosiale arbeids- og læringsmiljøet i skolen/arbeidsplassen i samarbeid med relevante samarbeidspartnere

Innhold

Yrkesfag (YF) og profesjonsfag (PF):

 • Produksjon (YF)
 • Tegning og bransjelære (YF)
 • Yrkesfaglig fordypning (YF)
 • Grunnleggende ferdigheter (YF)
 • Bruk av IKT i yrkes- og samfunnsperspektiv (digital kompetanse) (YF/PF)
 • Yrkesfaglig kompetansekartlegging og læringsbehov (YF/PF).
 • Læringslogg og målregnskap (YF/PF)
 • Undervisning og opplæring (PF/YF
 • Forskjellige arbeidsmåter og metoder i opplæring, deres premisser, fordeler og ulemper (YF/PF)
 • Læringsmiljø i skole og arbeidsliv, og premisser for dette (YF/PF)
 • Sosialisering og kommunikasjon (PF)
 • Gruppepsykologi og observasjon (PF)
 • Den menneskelige faktor i opplæring, pedagogisk psykologi (PF)
 • Læringsteorier og læringsstrategier (PF)
 • Didaktiske kategorier og modeller som ligger til grunn for å forstå læreprosesser (PF)
 • Kunnskapsområde og taksonominivå i forhold til undervisningsplanlegging og læreplananalyse (PF)

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil variere og velges ut fra kap. 6 med pedagogiske og/eller yrkesbasert forankring og begrunnelse.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav 1 (PF): Kommunikasjon og gruppedynamikk.

 • Arbeidsform: gruppeoppgave med innlevering av dokumentasjon tilsvarende minimum 1500 ord fundert på om lag 600 sider litteratur (se avsnitt om arbeidskrav i programplanen). Etter avtale med faglærer kan individuell oppgave leveres.

Arbeidskrav 2 (PF): Observasjoner fra videregående skole (arbeidskrav for studenter uten relevant arbeidserfaring fra videregående skole)

 • Arbeidsform: beskrivelse og refleksjon rundt observasjon fra en uke observasjonspraksis fra videregående skole, individuelt. Omfang 700 til 1000 ord.

Arbeidskrav 3 (PFYF): Undervisningsøvelse med planlegging og analyse

 • Arbeidsform: dokumentasjon og refleksjon rundt erfaringene, individuelt. Omfang 1300 til 1700 ord fundert på om lag 400 siders litteraturhenvisning (se avsnitt om arbeidskrav i programplanen.

Arbeidskrav 4 (YF/PF): Kartlegging og utviklingsplan for egen yrkesfaglig kompetanseutvikling. Kartlegging og utviklingsplan av egen yrkesfaglig kompetanse (bredde og dybde) inkludert synliggjøring og bruken av grunnleggende ferdigheter innen eget yrke og programområde. Dokumentasjon av yrkesfaglig realkompetanse.

 • Arbeidsform: individuell skriftlig omfang tilsvarende 2000 - 2500 ord og fundert på om lag 800 sider litteratur eller tilsvarende kilder

Alle arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges. Et ikke-godkjent arbeidskrav kan omarbeides og leveres til godkjenning ytterligere 1 gang.

Praksis

 • Yrkespraksis kan forskutteres ut fra individuell kompetanseutviklingsplan
 • Arbeidskrav 4 skal være godkjent før yrkespraksis kan påbegynnes

Krav til deltakelse

Det er 80 prosent oppmøteplikt på fellessamlinger og gruppesamlinger. Studenter med mer enn 20 prosent fravær fra faglige aktiviteter får ikke avlegge eksamen i pågående semester. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse. Gyldig fravær kan kompenseres etter avtale med den aktuelle faglærer.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen ca. 30 min. Eksamen tar utgangspunkt i arbeidskravene i emne 1000.

Ny og utsatt eksamen

 • Ny og utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet . Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet. 

Om emnet

Engelsk emnenavn
Communication, socialization and training, and vocational width
Studieprogram
Høst: Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, nettbasert / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert
Omfang
30 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, nettbasert / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert
Emnehistorikk