EPN

VPRL6100 Prosjektledelse 2 – Prosjektledelse, teamarbeid og smidighet Emneplan

Engelsk emnenavn
Project Management 2 – Project Leadership, Team Work and Agile project
Studieprogram
Masterstudium i ledelse, erfaringsbasert / Prosjektledelse 2 – Prosjektledelse, teamarbeid og smidighet
Prosjektledelse 2 – Prosjektledelse, teamarbeid og smidighet
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

De aller fleste virksomheter tar i bruk prosjektformatet når endringer eller innovasjonsprosesser skal gjennomføres. Prosjektlederrollen og teamarbeid er sentralt for at prosjekter skal lykkes. Videre er det sentralt å kunne legge til grunn en gjennomføringsmåte som tar hensyn til endringer og tilpasninger underveis. Det fordrer ofte mer smidige prosjekter en mer tradisjonelle gjennomføringer. Oppmerksomhet mot innovasjon, brukertilpasninger, samhandling og læring blir sentral for å oppnå prosjektsuksess.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha gjennomført VPRL6000 Prosjektledelse 1 eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om ledelse av prosjekter og prosjektleders oppmerksomhetsområder

 • har inngående kunnskap om smidige gjennomføringsmåter og valg av hensiktsmessige gjennomføringsstrategier for prosjekter

 • har inngående kjennskap om innvirkningen av ledelse, påvirkning og motivering av prosjektets teammedlemmer, som avgjørende for vellykkede prosjektteam

 • kan identifisere og redegjøre for sentrale kjennetegn på innovasjonsprosesser

 • har solid innsikt og forståelse i teamarbeidsprosesser og samarbeid i team

 • har kunnskap om prosjektkompleksitet, prosjektifisering av virksomheter og forståelse for samordning av ulike samtidige prosjekter

Ferdigheter

 Studenten

 • kan gjøre begrunnede valg for prosjektstyringsmessige metoder som kan bidra til hensiktsmessig utforming, framgangsmåte og virkemidler

 • har en rolleforståelse knyttet til prosjektlederfunksjonen som kan bidra til hensiktsmessig ivaretakelse av prosjektlederrollen

 • kan anvende metoder og tilnærminger for oppstart av prosjektteam

 • kan reflektere over læringsprosesser i teamarbeid som grunnlag for læring i prosjekter

Generell kompetanse

Studenten

 • har samarbeidsevner og kan løse prosjektrelaterte problemstillinger på en kreativ måte

 • er i stand til kritisk vurdering og analyse av både prosess og fremdrift av innovasjonsprosjekter, herunder forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk, resultat og formål

 • kan inneha en aktiv rolle og bidra med utforming og gjennomføring av prosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, undervisningsmøter, studentpresentasjoner og casediskusjoner, og suppleres med bruk av digitale ressurser.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Godkjent mappe som består av 3 skriftlige arbeider. Det er ett individuelt arbeid og to gruppebaserte. Hvert arbeid skal ha et omfang på om lag 1200 ord.

Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon en gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er semesteroppgave skrevet i gruppe på inntil 5 personer. Dersom det er spesielle forhold som tilsier det, kan det åpnes for individuell innlevering etter godkjennelse av fagansvarlig.

Semesteroppgaven skal ha et omfang på om lag 4000 ord (+/- 10 %).  

Det vil være en nærmere spesifiserte semesteroppgave knyttet til de faglige temaene som er inkludert i emnet. Besvarelsen skal kobles til egne erfaringer.

Ved ikke bestått eksamen gis studenten anledning til å levere en omarbeidet versjon av semesteroppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler om kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.