EPN

VMS6000 Motiverende intervju, trinn I Emneplan

Engelsk emnenavn
Motivational Interviewing / MI
Studieprogram
Motiverende intervju, trinn I
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Formålet med emnet er å styrke samtalekompetansen i motivasjons- og endringsarbeid, og fremme et brukersentrert perspektiv. I yrkesliv og utdanning understrekes betydningen av «empowerment» i arbeid med brukere, og dette emnet vil bidra til brukermedvirkning i praksis ved at samtalemetodikken forutsetter brukerens aktive og konstruktive deltakelse. Emnet bygger på en mestrings- og ressursorientert tilnærming, hvor hjelperen utforsker og forsterker brukerens iboende motivasjon, mestringsevne og forpliktelse til endring.

Motivational Interviewing (MI) er en internasjonalt anerkjent metodikk som opprinnelig ble utviklet for klinisk arbeid innen rusfeltet, men anvendes nå på tvers av fagdisipliner innen helse- og sosialfeltet. Pedagogikken bygger på oppdagelses- og erfaringslæring, og det legges vekt på øvelser og ferdighetstrening med feedback både på samlingene og i gruppetrening mellom samlingene.

Emnet bygger videre på kunnskap og erfaringer studentene har tilegnet seg gjennom tidligere utdanning og praksis.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • kunnskapsgrunnlaget for motiverende samtale,
 • motivasjons- og læringsteorier som støtter et brukersentrert perspektiv, og
 • MI-holdning og MI-samtalen.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre enkle samtaler med anvendelse av grunnleggende samtaleferdigheter og MI-holdning,
 • reflektere over egne samtaleferdigheter og holdninger, og
 • vurdere anvendbarheten av MI i ulike situasjoner.

Generell kompetanse

Studenten:

 • har kompetanse til å oppdage og fremme den andres motivasjon til endring,
 • kan vise respekt for den andres autonomi, og
 • kan reflektere etisk over samsvaret mellom egne intensjoner og egen praksisutøvelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet har seks undervisningsdager og obligatorisk trening i smågrupper mellom samlingene i 15 timer. Studentene får individuell tilbakemelding på transkriberte samtaler i løpet av emnet, og gruppeveiledning.  

Emnet legges opp med forelesninger, demonstrasjoner, øvelser, refleksjonsoppgaver og etterlesninger. Studentene må være innstilt på å jobbe med egne utviklings- og endringsprosesser. For å utvikle studentenes bevissthet om egen samtalekompetanse, vil det bli øvelser hvor de selv kan oppdage og erfare, og samtidig trene på anvendelse av motiverende samtaleferdigheter. Aktiv deltakelse med egentrening og refleksjon over egne og andres samtaler er en forutsetning for å kunne gjennomføre emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Minst 15 timer MI-trening i smågrupper mellom samlingene i løpet av studiet.
 • Arbeidskrav 2: 1-2 transkriberte samtaler på 2-3 sider med egenrefleksjon på max 1 side. Dersom (de) transkriberte samtalen(e) ikke blir godkjent, gis studenten anledning til å levere forbedret versjon. 
 • Arbeidskrav 3: Tilbakemelding på to medstudenters samtaler

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskrav 2 ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon innen angitt frist.

Begrunnelsen for treningen mellom samlingene er at motiverende samtale er et ferdighetsfag som ikke kan læres gjennom å høre eller les om, det må innøves og praktiseres. Forskning viser at den mest effektive innlæringen av denne metodikken er å få feedback og veiledning på egne reelle samtaler. Hensikten med arbeidskrav i form av transkribert samtale er at studentene ved skriftliggjøring skal få større bevissthet om og realistisk vurdering av sine egne samtaleferdigheter og sin læreprosess.

 

Samlingene i emnet er obligatoriske. Det kreves 80 % tilstedeværelse. Ved fravær utover 20 % må studenten levere inn et alternativt arbeidskrav. Ved fravær utover 25 % mister studenten retten til å framstille seg til eksamen. Begrunnelsen for krav om tilstedeværelse er at studenten ved dette får mulighet til å tilegne seg en kompetanse som både er en del av formålet med emnet, og som han/hun ikke kan tilegne seg ved kun å lese pensum og/ eller ta eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell semesteroppgave som knyttes til egen erfaring med bruk av motiverende samtale. Oppgavens tema og problemstilling tar utgangspunkt i en samtale som tas opp på lydbånd/video, transkriberes og som skal analyseres i relasjon til teori. Studentene arbeider med oppgaven gjennom hele semesteret. Oppgavens omfang skal være på 8-10 sider / 18 400-23 000 tegn inkludert mellomrom. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eksamen gis studenten anledning til å levere en omarbeidet versjon av semesteroppgaven til sensur én gang. En eventuell ny/utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Opptakskrav

Målgruppe

Emnet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor og frivillige organisasjoner. Det kan være helse- og sosialarbeidere, ansatte i velferdssektoren, pedagoger, rådgivere, ledere, fagutviklere, konsulenter og andre som arbeider med motivasjons- og endringsarbeid og samtalen som arbeidsredskap. 

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende grad. Opptak skjer i henhold til Forskrift for opptak til studier ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Emneansvarlig

Anne Høiby.