EPN

VMNT6100 Mottak av medisinske nødmeldinger Emneplan

Engelsk emnenavn
Communication and decision making in Emergency Medical Dispatch
Studieprogram
Videreutdanning i medisinsk nødmeldetjeneste
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter fordypning i operatørfunksjonen i medisinsk nødmeldetjeneste. Det legges vekt på kunnskap om kommunikasjon og beslutningstaking, for å sikre samhandling og gode pasientforløp.

Forkunnskapskrav

Godkjente arbeidskrav fra emnet VMNT6000.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for relevante kommunikasjonsteorier
 • drøfte ulike kommunikasjonsstrategier som blir brukt i medisinsk nødmeldetjeneste
 • drøfte ulike kommunikasjonsmetoder som blir brukt i medisinsk nødmeldetjeneste (journal, telefon, video og nødnett)
 • gjøre rede for relevante beslutningsteorier  
 • analysere ulike beslutningsstøtteverktøy som blir brukt i medisinsk nødmeldetjeneste
 • gjøre rede for risiko, opphav og forebygging av arbeidsrelatert stress ved medisinsk nødmeldetjeneste

Ferdigheter

Studenten kan

 • kommunisere og videreformidle vurderinger, prioriteringer og rådgivning til pasienter og ulike samarbeidspartnere
 • bidra i veiledning og kompetansebygging innen kommunikasjon og beslutningslære.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over særlige kommunikasjonsutfordringer ved medisinsk nødmeldetjeneste, herunder kommunikasjon med barn, fremmedspråklige, personer med nedsatt syn, hørsel eller talevansker
 • identifisere og reflektere over etiske problemstillinger som kan oppstå i en medisinsk nødtelefon

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter digitale forelesninger, webseminarer, digitalt gruppearbeid og selvstudier. Deler av undervisningen er organisert som simuleringsøvelser.

Observasjonspraksis

Deler av undervisningen er organisert som 2 dagers observasjonspraksis. Studenter med erfaring fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) skal ha praksis ved Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral og studenter med erfaring fra Legevaktsentral (LVS) skal ha praksis ved Legevaktsentral.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • 80 % tilstedeværelse på webseminar og simuleringsøvelser
 • 90 % tilstedeværelse på observasjonspraksis
 • individuelt refleksjonsnotat basert på observasjonspraksis
 • 2 fagnotat i gruppe på 3-6 studenter, á 1000 ord. Fagnotatene presenteres på webseminarene med tilbakemelding fra lærer og medstudenter

Vurdering og eksamen

Skriftlig prosjektoppgave i gruppe på 3-6 studenter. Omfang: 3000 ord (+/- 10 prosent). Studentene arbeider med prosjektoppgaven gjennom hele semesteret.

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til F (ikke bestått), har gruppen anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelsene.