EPN

VMNT6000 Medisinsk nødmeldetjeneste og den akuttmedisinske kjeden Emneplan

Engelsk emnenavn
The role of Emergency Medical Dispatch in the Emergency medicalServices
Studieprogram
Videreutdanning i medisinsk nødmeldetjeneste
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter fordypning knyttet til medisinsk nødmeldetjeneste sin rolle i den akuttmedisinske kjeden. Det legges vekt på kunnskap om tidskritiske tilstander, sårbare grupper og prehospitale ressurser, for å sikre samhandling og gode pasientforløp.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • drøfte rollen til de ulike aktørene i den akuttmedisinske kjeden (inkludert pasient og innringer)
 • drøfte samvirke mellom medisinsk nødmeldetjeneste og med de ulike nødetatene (politi og brann)
 • beskrive den medisinske nødmeldetjenestens rolle ved større hendelser
 • kritisk vurdere den medisinske nødmeldetjenestens bidrag til prehospital håndtering av tidskritiske tilstander
 • drøfte hvilke hensyn medisinsk nødmeldetjeneste må ta ved håndtering av sårbare pasientgrupper (barn, eldre, gravide, pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk)
 • gjøre rede for lover, forskrifter og rundskriv som regulerer den medisinske nødmeldetjenesten og prehospitalt arbeid

Ferdigheter 

Studenten kan

 • tematisere og analysere medisinsk nødmeldetjeneste sin rolle i den akuttmedisinske kjeden
 • analysere systemfaglige problemstillinger knyttet til sårbare pasientgrupper

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere kritisk om hvordan medisinsk nødmeldetjeneste påvirker prehospitale pasientforløp
 • bidra til pasientsikkerhet, koordinering og kontinuitet på tvers av akuttmedisinske tjenester og sektorer i hele pasientforløpet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter digitale forelesninger, webseminarer, digitalt gruppearbeid og selvstudier.

Observasjonspraksis

Deler av undervisningen er organisert som 2 dagers observasjonspraksis. Studenter med erfaring fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) skal ha praksis ved Legevaktsentral (LVS), og studenter med erfaring fra Legevaktsentral (LVS) skal ha praksis ved Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • 80 % tilstedeværelse på oppstartsseminar og webseminar.
 • 90 % tilstedeværelse på observasjonspraksis
 • individuelt refleksjonsnotat basert på observasjonspraksis
 • 2 fagnotat i gruppe på 3-6 studenter, á 1000 ord (+/-10 %). Fagnotatene presenteres på webseminarene med tilbakemelding fra lærer og medstudenter

Vurdering og eksamen

Skriftlig prosjektoppgave i gruppe på 3-6 studenter. Omfang: 3000 ord (+/- 10 prosent). Studentene arbeider med prosjektoppgaven gjennom hele semesteret.

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til F (ikke bestått), har gruppen anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelsene.