EPN

VLNA6000 Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen – sentrale temaer Emneplan

Engelsk emnenavn
Management in the Norwegian work life – central aspects
Studieprogram
Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen – sentrale temaer
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal gi et alternativ til tradisjonell utdanning i ledelse og organisasjonsfag. Det legges vekt på kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens historie, oppbygging og virkemåte, hva som skiller norsk arbeidsliv fra arbeidslivet i andre land og hvilke føringer dette legger på organisasjonsutforming og ledelsespraksis på norske arbeidsplasser. Studentene lærer å analysere egen arbeidsplass med organisasjons og ledelsesteori. Samspillet mellom ledelse, fagforeninger og ansatte analyseres som en kontekst for både drift og utvikling av virksomheten.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens historiske utvikling, oppbygging og virkemåte

 • kunnskap om arbeidslivets lov og avtaleverk som premiss for organisasjon og ledelse

 • kunnskap om organisasjon og ledelse med vektlegging av norsk kontekst

 • kunnskap om makt, opposisjon og konflikt i arbeidslivet

 • kunnskap om medvirkning i utviklingsprosesser på arbeidsplassen

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende kunnskapene i praksis på egen arbeidsplass og i samarbeid med andre på alle nivå i virksomheten

 • identifisere og analysere problemer og problemstillinger på arbeidsplassen

 • føre dialog og samarbeide med ledere og medarbeidere om å identifisere problemer

 • bruke samarbeidsmodellen med partssamarbeid og medbestemmelse i planleggings-og gjennomføringsprosesser

 • praktisere medbestemmelse i beslutningsprosesser

 • identifisere og løse samarbeidsproblemer og konflikter

 • bidra i planlegging og iverksetting av endringsprosesser på egen arbeidsplass

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra til utvikling av relasjoner mellom ledelse, fagforeninger, tillitsvalgte, verneombud og ansatte

 • utøve og formidle kritisk refleksjon om praktiseringen av ledelses og samarbeidsmodeller

 • bruke de bedriftsdemokratiske ordningene i samhandling i drift og utviklingsøyemed

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger, samtaler, nettdiskusjoner, webinarer og selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en hjemmeeksamen over 7 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på 6 sider +/-10 %. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler om kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

Det benyttes to sensorer til sensurering av alle besvarelsene.