EPN

Emneplan forVLL6000 Voksnes læring og læringskultur

Engelsk emnenavn
Adult Education and Cultures of Learning
Studieprogram
Høst: Voksnes læring og læringskultur
Omfang
30 stp.
Studieår
2018
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplan godkjent av studieutvalget 11. oktober 2012. Redaksjonelle endringer foretatt 24. september 2015, 7. juli 2016 og 19. august 2016. Gjeldende fra høstsemesteret 2017.

Voksnes læring og læringskultur (30 studiepoeng) er preget av tverrfaglighet og av en tett kopling av teori og empiri. Perspektivene på voksnes læring er integrert i en bred tilnærming med vekt på et globalt og moderne kunnskapssamfunn. En grunnleggende erkjennelse i studiet er at læringsarbeid og læringsprosesser vil bære preg av kulturelt mangfold. Med dette som utgangspunkt er det et mål å utvikle kompetanse for en allsidig pedagogisk praksis i arbeid med voksne i et flerkulturelt samfunns- og arbeidsliv. 

I studieløpet legges det betydelig vekt på studentenes personlige og/eller yrkesmessige erfaring. Studiet prioriterer en caseorientert tilnærming. En slik tilnærmingsmåte skal stimulere studentene til å utvikle handlingsalternativer som er hensiktsmessige i egen profesjonsvirksomhet. 

Flerkulturelle og internasjonale perspektiver

For nærmere informasjon, se avsnittet «Innhold».

Kjønns- og likestillingsperspektiv

Integrering av kjønns- og likestillingsperspektivet er viktig for alle som arbeider med flerkulturelle utfordringer. Kjønns- og likestillingsperspektivet vil derfor bli berørt i forbindelse med ulike temaer i studiet. 

Etikk

Etiske utfordringer angår alle som arbeider med flerkulturelle spørsmål. Etisk refleksjon bidrar til utvikling av kvalitet i fagutøvelsen. I løpet av studiet vil studentene derfor bli gjort kjent med etiske problemstillinger/spørsmål på ulike nivåer og i forhold til de temaene som berøres i studiet.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte i faget definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om mangfoldet og kompleksiteten i de utfordringene som stilles til voksne lærende i et moderne flerkulturelt samfunns- og arbeidsliv 
 • har kunnskap om kulturelle forskjeller med hensyn til pedagogisk atferd, læringsarenaer, læringsstiler og læremidler

Ferdigheter

Studenten

 • mestrer bruken av sentrale begreper og teorier som tilhører studieområdet 
 • kan bruke de faglige ressursene i studiet til å reflektere over egen praksis 
 • kan påvirke og styrke pedagogiske og institusjonelle praksiser i egen organisasjon på basis av en kultursensitiv tilnærming til slike praksiser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan relatere fagteori og begreper til egen yrkespraksis eller samfunnsengasjement
 • kan utveksle faglige synspunkter og erfaringer med andre  
 • kan gi presise skriftlige redegjørelser og vurderinger relatert til fagfeltet
 • viser innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Studiet består av følgende fire hovedtema, med ett tema for hver samling.

Ressurser i personlig kunnskap (samling 1)

 • Om voksnes mangfoldige forutsetninger for læring
 • Biografisk læring
 • Læringsstiler (studievaner, persepsjon)
 • Funksjonell leseferdighet 
 • Akademisk skriving
 • Om læremidler og andre læringsressurser for bruk i egen virksomhet

Voksenlæreren på kulturelt komplekse læringsarenaer (samling 2)

 • Å undervise voksne
 • Voksne lærende i det flerkulturelle Norge 
 • Fleksibel læring
 • Endringer i teknologiske kunnskapsmiljøer
 • Formell og uformell kompetanse
 • Minoritet og majoritet i lærende virksomheter
 • Epistemiske kulturer (læringskultur) 
 • Samhandling i krysskulturelt læringsarbeid (fordommer, anerkjennelse)

Transnasjonalt kunnskapsliv (samling 3)

 • Mobilitet, migrasjon og utdanning
 • Internasjonale studenter
 • Internasjonalisering i eget læringsmiljø 
 • Medbrakt og ervervet kompetanse - realkompetanse
 • Kulturforskjeller i motivasjon - kultursjokk   
 • Endring - første- og andre ordens læring
 • Transformativ læring
 • Dannelse og myndige medborgere

Kultursensitiv pedagogikk (samling 4)

 • Bindingskrefter i livslang læring
 • Aktivt lyttende veiledning
 • Krysskulturell veiledning og formidling
 • Metodisk kulturrelativisme
 • Vide kontekster for kunnskap
 • Negative skoleerfaringer og utdanningsrelaterte skader
 • Vurdering av læringsutbytte
 • Bærekraftig kunnskap

Arbeids- og undervisningsformer

Voksnes læring og læringskultur (30 studiepoeng) er et deltidsstudium med undervisning organisert over ett studieår. Studiet består av fire samlinger á tre dager - to samlinger per semester. Undervisningen baserer seg på variert metodebruk, med stor egenaktivitet fra studentenes side. I undervisningen inngår forelesninger og diskusjonsgrupper og deltakelse i elektronisk faglig forum.

Studentene skal skrive refleksjonsnotater relatert til innholdet i hver av de fire samlingene (se avsnittet «Vurdering», under).

Arbeidet med praktiske eksempler vil stå sentralt, både i undervisningen og i refleksjonsnotatene. Eksemplene vil i vesentlig grad være relatert til studentenes eget praksisfelt og til andre relevante erfaringer i eget liv. Det er et mål å bruke eksempler og erfaringer med bred relevans i samfunnet slik at tverrfaglig samarbeid stimuleres når det arbeides med eksempler eller case. 

Veiledning gis skriftlig (på Fronter) eller muntlig (se også avsnittet «Arbeidskrav»). Veiledningen skjer når refleksjonsnotater leveres innen fastsatt frist. Veileder kan komme med ideer og forslag og også peke på positive og mindre positive sider ved notatene. Veileders kommentarer kan imidlertid ikke betraktes som en vurdering eller godkjenning. Studentene har anledning til å arbeide videre med de enkelte notatene helt fram til eksamen.

Læringsressurser

Læringsressursene i studiet er en kombinasjon av faglig lesestoff, forelesninger, gruppesamtaler (inkludert elektronisk fagforum), egenproduserte notater og veiledning. Disse faglige ressursene skal til sammen danne et allsidig ressursgrunnlag for studentens individuelle læringsprosesser.

Det er viktig at alle typene av læringsressurser blir benyttet. Det er ingen enkelt ressurs som er ment å tilby det samme som er gitt ved noen av de andre læringsressursene. Forelesningene er for eksempel ikke ment å skulle "dekke" pensum, men er supplementer og komplementer til de øvrige læringsressursene. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

 • Studentene skal levere utkast til to refleksjonsnotater for skriftlige kommentarer eller muntlig veiledningssamtale innen oppgitte frister. Notatene skal da være på 3000-4000 ord. Utkast til notatene skal leveres på høgskolens digitale læringsplattform. Studentene må selv ta initiativ til å avtale tid for veiledningssamtaler. Notatene skal være relatert til temaene i samlingene, og bruk av pensum må gjenspeiles i notatene. I forbindelse med avsluttende vurdering skal refleksjonsnotatene være ferdig bearbeidet på grunnlag av mottatt veiledning eller skriftlige kommentarer. For nærmere informasjon, se avsnittet «Avsluttende vurdering». 
 • Deltakelse i elektroniske diskusjonsfora (Fronter) i etterkant av to av samlingene. Hver student skal ha minst ett selvstendig innlegg i hver diskusjon, samt gi to-tre kommentarer til medstudenters innlegg.

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist.

Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren. 

Arbeidskrav vurderes til "Godkjent" eller "Ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "Ikke godkjent", har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Studentenes bidrag med erfaringer og refleksjoner er viktige læringsressurser i studiet. Det er derfor krav om deltakelse i organiserte læringsaktiviteter (og fullføring av arbeidskrav). For å få avlegge eksamen kreves minimum 75 prosent deltakelse i den totale samlingstiden og minimum 75 prosent utnyttelse av de øvrige læringsressursene, inkludert veiledning. Manglende deltakelse og mindre bruk av læringsressurser enn 75% medfører at studenten ikke får avlegge eksamen. Sykdom fritar ikke for kravet om deltakelse. 

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering avlegges i andre semesteret.

Avsluttende vurdering

Eksamen (30 studiepoeng) er en mappeinnlevering der bearbeidet versjon av de to refleksjonsnotatene vurderes av sensor. Hvert refleksjonsnotat skal ved eksamen være på 4000 ord (+/-10 %). Studentene leverer en mappe bestående av de to refleksjonsnotatene til oppgitt frist. Refleksjonsnotatene skal være ferdig bearbeidet på grunnlag av mottatt veiledning eller skriftlige kommentarer (se avsnittet «Arbeidskrav» over).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert karakter med A som beste og E som dårligste karakter på bestått mappeeksamen.

Karakteren F brukes ved ikke bestått eksamen. Dersom mappen vurderes til ikke bestått (karakter F), må studenten levere en omarbeidet og forbedret versjon av notatet/notatene som er vurdert til karakteren F. 

Vurderingskriterier

A: Fremragende. Viser fremragende kunnskaper, ferdigheter og evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmålene.

B: Meget god. Viser meget gode kunnskaper, ferdigheter og evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmålene.

C: God. Viser gode kunnskaper, ferdigheter og evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmålene.

D: Nokså god. Viser begrensede kunnskaper, ferdigheter og evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmålene.

E: Tilstrekkelig. Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper, ferdigheter og evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmålene.

F: Ikke bestått. Har utilstrekkelig kunnskaper, ferdigheter og har dårlig evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmålene.

Ny/utsatt eksamen

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb.       

Klageadgang

Det kan klages over karakterfastsetting og på formelle feil i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler, jf. også forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sensorordning

Mappen vurderes av intern sensor. Ekstern sensor tar stikkprøver av eksamensbesvarelser sensurert av intern sensor. Eventuelle markerte avvik mellom intern og ekstern sensors vurdering drøftes på samsensureringsmøtet. Det faglige resultatet av denne diskusjonen tar intern sensor hensyn til ved sensureringen av alle eksamensoppgaver. 

Opptakskrav

Målgruppe

Målgruppen for studiet er personer med oppgaver eller ansvar knyttet til voksne menneskers læring i et moderne, flerkulturelt samfunn. Studiet er utviklet for å møte behov hos personer som arbeider med undervisning, veiledning eller ledelse og organisering av virksomheter der voksnes læring er sentralt. Studiet vil også passe for personer som ikke står i et fagrelevant arbeidsforhold i studietiden, men som ønsker å utvikle kunnskaper og kompetanse på området.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.