EPN

VLEDS6000 Ledelse og styringsgrunnlag Emneplan

Engelsk emnenavn
Role of the leader and foundation for managing
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg sentrale funksjoner og aspekter knyttet til en lederrolle i offentlige organisasjoner. I tillegg til at lederrollens ansvars- og funksjonsområder skal tydeliggjøres, innebærer det særlig en oppmerksomhet mot innsikt i styringsdelen av funksjonen knyttet til målstyring og økonomi. Både målstyring, budsjettplanlegging, regnskap og styringsunderlag i form av statistikk vil være sentralt. Tematisk vil også emnet inkludere en oppmerksomhet mot utøvelse av lederrollen som skal bidra til en økt innsikt i hvordan lede andre og seg selv.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • grunnleggende teoretisk innsikt i og praktisk forståelse av rammeverket og de grunnleggende prinsippene for kommunal økonomi, regnskapsføring, budsjettering og planlegging

 • oversikt over og innsikt i de mest sentrale teorier, metoder og modeller innenfor kommunal økonomi

Ferdigheter

Studenten skal

 • ha grunnleggende evne til å reflektere over eget ansvarsområde, fundert på en forståelse basert på det handlingsrom som eksisterer

 • være i stand til å utforme målsettinger og styring etter disse i virksomheten, inkludert budsjetter og oppfølgning av gitte styringsrammer

 • være i stand til å identifisere og anvende relevant statistikk som styringsunderlag

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne reflektere over egen ansvarsutøvelse i lederrollen

 • evne til å utforme målformuleringer og styring av virksomheter i tilknytting til budsjetter

 • beherske prinsippene for økonomisk styring

 • kunne foreta kostnadsfordeling og utvikling av målerapporter

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene vil være en fysisk samling med undervisning og øvelser, webinar, videoforelesninger, oppgaver, veiledning og selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må to arbeidskrav være godkjent:

 1. En individuell refleksjonsoppgave knyttet til utøvelse og utvikling av egen lederfunksjon, med nærmere spesifikasjoner oppgitt ved oppstart. Omfang på oppgaven skal være omkring 1500 ord.

 2. Ett sett med oppgaveløsning. Det vil være et nærmere spesifisert antall/andel av oppgaveløsning som blir tilgjengeliggjort på læringsplattformen. Studenten skal da løse oppgavene.

Det blir gitt tilbakemelding på oppgavene. Dersom arbeidskravene ikke godkjennes, har studenten rett til å levere på nytt én gang. Arbeidskravene skal være gjennomført og godkjent innen fastsatt tid for at studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravene ikke oppfylles, mister studenten retten til å framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell 48-timers hjemmeeksamen. Omfanget skal være på 3000 ord (+- 10 %). Forside og litteraturliste kommer i tillegg.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til å framstille seg til ny/utsatt eksamen. Det blir gitt ny eksamensoppgave. En eventuell ny/utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler om kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelse.

Opptakskrav

Målgruppe

Bibliotekledere i Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. For rangeringsregler vises det til forskrift om opptak til studier ved OsloMet - storbyuniversitetet.