EPN

VEPRA6200 Profesjonsveiledning – prosessveiledning for kvalitetsutvikling i yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional guidance – process guidance for quality development in vocational education and vocational teacher educatio
Studieprogram
Veilederutdanning for praksislærere i yrkesutdanning
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Praksislæreren skal være en ressurs for kvalitetsutvikling i praksisskoler / lærerutdanningsskoler, opplæringsbedrifter og lærerutdanningsinstitusjon. Emne to handler derfor om fordypning i teori om profesjonsveiledning, og om å veilede kolleger i forhold til kvalitetsutvikling i fag- og yrkesopplæring og i yrkesfaglærerutdanning. Søkelyset blir rettet mot å legge til rette for lærende møter og utvikling av arbeidsplassen som en lærende organisasjon. Forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til veiledning og utvikling i egen organisasjon blir vektlagt. FoU-samarbeid med bedrifter og lærerutdanningsinstitusjon er også et sentralt tema.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • kan anvende og videreutvikle sin kunnskap om veiledning på nye og ulike veiledningsområder i fag- og yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning

 • kan analysere utfordringer i veiledning av studenter og kolleger som henger sammen med det aktuelle fagområdets historie, tradisjoner og plass i samfunnet

 • har avansert forskningsbasert kunnskap om kollegaveiledning, lærende møter, kollektiv læringog organisasjonsutvikling, relatert til profesjons- og yrkesutdanning

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende forskning, teorier og metoder innenfor veiledningsfeltet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning ut fra profesjonsetiske normer

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for kollegaveiledning og lærende møter som ledd i utvikling av skolen og bedriften som lærende organisasjon

 • kan i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonen bidra til å vurdere og utvikle innholdet i yrkesfaglærerutdanning ut fra praksisfeltets behov

 • kan gjennomføre og forskningsmessig dokumentere et selvstendig, avgrenset forsknings -og utviklingsprosjekt knyttet til relevante veiledningsprosesser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle resultater fra eget og andres forsknings- og utviklingsarbeid til studenter, kolleger og fagfeller og delta i debatt på yrkesfagområdet

 • kan ta initiativ til nytenking og utvikling når det gjelder veiledning innen fag- og yrkesopplæring

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen veiledning på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

 • kan samarbeide med lærerutdanningsinstitusjon og bedrifter om FoU-arbeid med grunnlag i yrkesutdanningens behov

Innhold

 • Kunnskapsteoretiske perspektiver på profesjonsveiledning og veiledningsmodeller

 • Organisasjon, organisasjonslæring og veiledning i skole og bedrift

 • Samarbeid mellom skole, bedrift og yrkesfaglærerutdanning

 • Kollegaveiledning

 • Lærende møter, dialogsamlinger o.l. som hensiktsmessige redskaper for både individuell læring og organisasjonslæring

 • Praksisbasert kunnskapsutvikling og forskning i yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning

 • Vitenskapsteori og metode relatert til forskning i yrkesfaglærerutdanning / lærerutdanning og veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet skal preges av deltakende og varierte arbeidsmåter og gi studentene et erfaringsgrunnlag for å utføre veiledningsoppgaver til beste for de som får veiledning. Noen sentrale arbeidsmåter er:

 • Innføring i relevant teori gjennom forelesning, dialog og individuelle studier

 • Arbeid i grupper

 • Bruk av muntlig og skriftlig refleksjon

 • Praktiske veiledningsøvelser i studentgrupper og kollegagrupper på egen arbeidsplass eller i opplæringsbedrift

 • Forsknings- og utviklingsprosjekt

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emne 2.

 

 1. Studentene skal planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere kollegaveiledning, individuelt eller i gruppe. Kollegaen(e) skal oppfordres til å gi tilbakemelding på veiledningen. I dokumentasjonen skal veiledningserfaringene relateres til relevant teori / litteratur (minst 1 kollegaveiledning). Dokumentasjonen kan gjennomføres skriftlig med et omfang på 800 ord +/- 10 %, eller som en digital historiefortelling

 

 1. Studentene skal i samarbeid med aktuelle deltakere planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere skriftlig over et lærende møte. Deltakerne skal oppfordres til å gi tilbakemelding på møtet. I den skriftlige refleksjonen skal erfaringene relateres til relevant teori / litteratur (minst 1 lærende møte). Omfang: 800 ord +/- 10 %

Deltakere i kollegaveiledning eller lærende møte kan være kolleger i skolen, instruktører i bedrift eller kolleger på lærerutdanningsinstitusjonen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Utvikling av veilederkompetanse forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere, samt utøvelse av praktiske oppgaver og øvelser. Veiledningskompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Begge emnene har derfor krav om deltakelse i minimum 80 % av undervisningen. Studenter med mer enn 20 % fravær fra organiserte opplæringsaktiviteter i et emne får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær, dokumentert med for eksempel sykmelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse. Gyldig fravær kan kompenseres etter nærmere avtale med, og vurdering av emneansvarlig. I slike tilfeller må studentene selv ta kontakt med emneansvarlig

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen: Studentene skal, individuelt, samarbeide med aktuelle deltakere om å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere et avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt relatert til veiledning. Dokumentasjonen skal knyttes til relevant pensumlitteratur. Arbeidet kan ta utgangspunkt i og bygge videre på oppgavene som blir utført i arbeidskravene. Prosjekteksamen kan utføres i samarbeid med kolleger på skolen, instruktører i bedrift eller kolleger på lærerutdanningsinstitusjonen, men studenten) skal ha ansvaret for dokumentasjonen. Omfang: 3000 ord +/- 10 %.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Ved evt stryk på prosjekteksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av prosjekteksamen til første ny og utsatt eksamen. Ved senere forsøk må det skrives ny prosjektoppgave.

 

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til gradert karakter A-F.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.