EPN

VEPRA6100 Profesjonskvalifisering – veiledning av studenter og nyutdannede lærere i yrkesutdanning Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional qualification - guidance of students and newly qualified teachers in vocational education
Studieprogram
Veilederutdanning for praksislærere i yrkesutdanning
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Praksisveilederen har en sentral rolle når det gjelder yrkesfaglærerstudentens og den nyutdannede yrkesfaglærerens utvikling av helhetlig profesjonskompetanse. Dette emnet handler om temaer som gjelder yrkesfaglærerens samfunns- og profesjonsmandat og kvalifikasjonsbehov, som det er viktig at praksislærere har dyp innsikt i. Videre handler det om hvordan veiledning, yrkesdidaktisk analyse, lærende møter og organisasjonslæring kan benyttes for å bistå yrkesfaglærerstudenter og nyutdannede lærere i deres kompetanseutvikling.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i sentrale yrkespedagogiske perspektiver, styringsdokumenter og forskning

 • har forskningsbasert kunnskap om utdanning av lærere i fag- og yrkesopplæring og om praksislærerens oppgaver og betydning i yrkesfaglærerutdanningen.

 • har dyp innsikt i oppgaver og kvalifikasjonsbehov hos lærere i fag- og yrkesopplæring og i etiske utfordringer og dilemma knyttet til arbeidet som yrkesfaglærer.

 • har inngående kunnskap om faglige, etiske og pedagogiske prinsipper og perspektiver på

praksislærerrollen

 • har inngående kunnskap om veiledning som teoretisk og praktisk felt, med vekt på dialog, kollektive lærings- og utviklingsprosesser, kommunikasjon og relasjonsbygging.

 • har kunnskap om veiledning som ledd i utvikling av skolen og bedriften som en lærende organisasjon.

 • har spesialisert kunnskap om læreplaner, pedagogiske utfordringer og aktuelle undervisningsfag i yrkesutdanningen innen sitt program

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan stimulere lærerstudenter og kolleger i skole og opplæringsbedrift til å reflektere over og begrunne sin praksis ut fra relevante etiske, faglige og pedagogiske begreper og perspektiver.

 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om veiledning og profesjonsutøvelse for å planlegge, gjennomføre, analysere og kritisk reflektere over profesjonsveiledning i utdanning og yrke.

 • kan anvende veiledning i yrkespedagogiske, yrkesdidaktiske og yrkesfaglige lærings- og utviklingsprosesser.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevant profesjonsforskning, nyere profesjonsteori og forskningsetiske

problemstillinger innen veiledningsfeltet i yrkesutdanning

 • kan veilede studenter i forhold til praktiske yrkespedagogiske problemstillinger og forskningsbasert utviklingsarbeid

Innhold

 • Profesjonsforskning, profesjonsteori og praksislærerens betydning i profesjonell læring ogutvikling

 • Profesjonens kunnskapsbase og profesjonsetikk

 • Analyse av læreplaner, praksisplaner og kompetansekrav i yrkesfaglærerutdanningen

 • Analyse av læreplaner og krav til yrkeskompetanse i yrkesutdanningen

 • Praksislærerrollen i yrkesfaglig utdanning

 • Veiledning, kommunikasjon og relasjonsbygging

 • Yrkesdidaktisk analyse som grunnlag for veiledningssamtalen

 • Lærende møter som ledd i organisasjonslæring

 • Samarbeid mellom yrkesfaglærere og fellesfaglærere

 • Praksisbasert kunnskapsutvikling og forskning

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet skal preges av deltakende og varierte arbeidsmåter og gi studentene et erfaringsgrunnlag for å utføre veiledningsoppgaver til beste for de som får veiledning. Noen sentrale arbeidsmåter er:

 

 • Innføring i relevant teori gjennom forelesning, dialog og individuelle studier

 • Arbeid i grupper

 • Bruk av muntlig og skriftlig refleksjon

 • Praktiske veiledningsøvelser og veiledningsoppgaver i studentgrupper og på egen arbeidsplass

 • Avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 

Arbeidskrav 1

Dette arbeidskravet består av to deler:

 1. Veiledningsoppgave 1 - dokumentasjon på 400 ord

Studentene skal planlegge, gjennomføre og vurdere en praktisk veiledningsoppgave individuelt og dokumentere denne. Dokumentasjonen skal inneholde teoretiske begrunnelser og refleksjoner knyttet til oppgaven

 1. Presentasjon av veiledningsoppgaven i grupper med tilbakemelding fra medstudenter / medstudentvurdering. Omfang per gruppe: 20 min + 10 min. tilbakemelding og diskusjon

Plan for presentasjonene med tilbakemeldinger i responsgrupper settes opp av faglig ansvarlig.

 

Arbeidskrav 2

Dette arbeidskravet består av to deler:

 

 1. Veiledningsoppgave 2 - dokumentasjon på 400 ord

Studentene skal planlegge, gjennomføre og vurdere en praktisk veiledningsoppgave individuelt og dokumentere denne. Arbeidskrav 1 og 2 skal ses i sammenheng, der tilbakemeldinger og vurderinger fra den første veiledningen skal være utgangspunkt for gjennomføringen av andre veiledning. Dokumentasjonen skal inneholde teoretiske begrunnelser og refleksjoner knyttet til oppgaven

 1. Presentasjon av veiledningsoppgaven i grupper med tilbakemelding fra medstudenter / medstudentvurdering. Omfang per gruppe: 20 min + 10 min. tilbakemelding og diskusjon

 

Plan for presentasjonene med tilbakemeldinger i responsgrupper settes opp av faglig ansvarlig.

 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Utvikling av veilederkompetanse forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere, samt utøvelse av praktiske oppgaver og øvelser. Veiledningskompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Begge emnene har derfor krav om deltakelse i minimum 80 % av undervisningen. Studenter med mer enn 20 % fravær fra organiserte opplæringsaktiviteter i et emne får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær, dokumentert med for eksempel sykmelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse. Gyldig fravær kan kompenseres etter nærmere avtale med, og vurdering av emneansvarlig. I slike tilfeller må studentene selv ta kontakt med emneansvarlig

Vurdering og eksamen

Semesteroppgave: Studentene skal i gruppe på 2-3 studenter dokumentere et gjennomført, utviklingsorientert veiledningsforløp. Dokumentasjonen skal inneholde konkrete beskrivelser av veiledningssituasjonen(e), tilbakemeldinger fra de(n) som blir veiledet samt veilederstudentens refleksjoner. De praktiske veiledningsforløpene som er gjennomført i forbindelse med arbeidskravene kan benyttes som grunnlag for eksamen. Det skal legges vekt på å få fram utvikling i veiledningsprosessen og på å videreutvikle teoretiske begrunnelser, analyser og kritisk refleksjon i dokumentasjonen av veiledningsprosessen (veiledningsoppgave 1 og 2) som helhet. Omfang: 5000 ord +/- 10 %.

 

Ny/utsatt eksamen

 • Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan oppgaven bearbeides, ved senere forsøk må det skrives ny oppgave.

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.