epn-portlet

Emneplan forVEKU6100 Kvalitetsforbedring i praksis innen epilepsiomsorg

Engelsk emnenavn
Quality improvement in practice in Epilepsy care
Studieprogram
Vår: Videreutdanning epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2021
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i kvalitetsforbedring, innovasjon og endringsarbeid. Det er praktisk rettet og gir erfaring med forbedringsarbeid. Du vil utvikle ferdigheter om systematisk metodebruk, som omfatter teoretisk forankring, datainnsamling, analyse, diskusjon og skriftlig- og muntlig formidling. Du vil gjøre et forbedringsarbeid med utgangspunkt i din yrkesutøvelse knyttet til arbeid med mennesker med epilepsi. Forbedringsarbeidet kan være relatert til en prosedyre, direkte bruker-/pasientrettet arbeid eller annen kompetanseutvikling. Gjennomføring av emnet forutsetter arbeidslivstilknytning.

Forkunnskapskrav

Bestått VEKU6000 Epilepsi og helseveiledning

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap:

Studenten:

 • kan redegjøre for begrepene kvalitet, kvalitetsforbedring og utfordringer knyttet til innovasjon og implementering av nye arbeidsformer innen epilepsiomsorg

 • kan redegjøre for kunnskapsbaserte arbeidsmetoder og diskutere betydningen av brukerinvolvering og delt beslutningstaking

 • kan forklare forskjellene mellom de ulike nivåene i kunnskapspyramiden

 • kan beskrive hvordan mangfold og antidiskriminering kan ha innvirkning på endringsarbeid

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan bidra til systematiske kvalitetsarbeid og tjenesteinnovasjon innen epilepsiomsorg

 • kan gjennomføre systematisk litteratursøk og kritisk vurdere relevante kilder

 • kan utarbeide en prosjektplan som konkretiserer tidsrammer og hvordan utviklingsarbeidet skal gjennomføres

 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder i eget forbedringsarbeid

 • kan sikre gjensidig samarbeide med berørte parter som medarbeidere, samarbeidspartnere, bruker/pasient og pårørende

 • kan dokumentere, evaluere og formidle eget kvalitetsforbedringsarbeid

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • kan identifisere og reflektere over etiske problemstillinger i eget kvalitetsforbedringsarbeid

 • kan diskutere nytteverdi av tverrfaglig samarbeid og hvordan ulike fagprofesjoners bidrag kan inngå i forbedringsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Webinar med presentasjoner, diskusjon og tilbakemeldinger. Studentene skal presentere ulike problemstillinger og utfordringer knyttet til eget prosjekt- og kvalitetsforbedringsarbeid.

 

I tillegg må det settes av tid til å gjennomføre kvalitetsforbedringsarbeid, litteratursøk, litteraturstudier, datainnsamling og oppgaveskriving (dokumentasjon).

 

Det gis inntil 3 timer veiledning på prosjektoppgaven.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 

 • Prosjektplan

 • Deltakelse ved tre obligatoriske webinar

 • Presentasjon av eget forbedringsarbeid underveis, i webinar

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen. Omfang: inntil 6000 ord.

 

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til F (ikke bestått) har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige

Vurderingsuttrykk

Gradert karakter A - F

Sensorordning

To sensorer (ekstern og intern (veileder på prosjektoppgaven)).