epn-portlet

Emneplan forVEKU6000 Epilepsi og helseveiledning

Engelsk emnenavn
Epilsepsy and Health supervision
Studieprogram
Vår: Videreutdanning epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet får du innsikt i hvordan det er å leve med epilepsi, og kompetanse på hvordan du kan bidra til økt mestring og livskvalitet. Observasjon, vurdering, praktisk håndtering og forebygging av anfall vektlegges. Helseveiledning har en sentral plass som kan være avgjørende for å fremme egenmestring. Veiledningen vektlegger ressurser og behov hos pasienter, brukere og nærpersoner.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap:

Studenten:

 • kan beskrive årsaker til epilepsi, hovedtrekk i anfallsklassifisering og de mest vanlige syndromer der epilepsi inngår

 • kan definere virkningsmekanismer, bivirkninger og interaksjoner ved de vanligste antiepileptika

 • kan drøfte ringvirkninger ved epilepsi, og hvordan helsepersonell kan bidra til å understøtte pasient/brukers og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning

 • kan redegjøre for relevante lover og forskrifter og hvordan helse- og sosialpolitiske føringer har betydning for tjenestetilbudet

 • kan reflektere over hvordan mangfold og antidiskriminering har innvirkning i en veiledningssituasjon

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan anvende den nasjonale kunnskapsbaserte retningslinjen om epilepsi i sin tjenesteutøvelse

 • tilegner seg ny kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte og kan diskutere faglige vurderinger basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

 • kan klassifisere ulike ringvirkninger ved epilepsi og iverksette persontilpassede tiltak som fremmer mestringsopplevelsen

 • kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningsferdigheter i møte med brukere, pasienter og pårørende i lærings-, mestrings- og endringsprosesser

 • kan identifisere brukerens ressurser og utvikle målrettede tiltak for å forbedre brukerens funksjonsnivå, aktive deltakelse og livskvalitet

 • kan veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser

 

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre undervisning- og veiledning om epilepsi for kolleger og samarbeidspartnere

 • kan reflektere over betydningen av sosiale relasjoner, nettverksbygging og rollen som pårørende

 • kan diskutere sammenhengen mellom helseveiledning og mestringsopplevelse og identifisere etiske utfordringer i samhandlingen

 • kan planlegge og gjennomføre helseveiledning ut ifra kjennskap om minoritetsgrupper og flerkulturelt perspektiver

 • kan kritisk vurdere hvordan digitalisering kan fremme og/eller hemme relasjoner, læring og mestring

Arbeids- og undervisningsformer

Det gjennomføres webinar der progresjon i læringsutbytter vektlegges gjennom forarbeid, oppgavepresentasjoner og tilbakemeldinger fra lærere og medstudenter. Det skal leveres besvarelser knyttet til sentrale temaer for emnet. Du får tilbakemelding på oppgavene, fra lærer og/eller medstudent. Gjennom presentasjoner, skriftlige besvarelser og eksamen vil læringsutbytter dokumenteres.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 

 • Deltakelse på minst tre obligatoriske webinar

 • Individuell oppgave: Planlegge og gjennomføre et undervisnings-/veiledningstilbud etter gitte vurderingskriterier. Skriftlig sammendrag på 1500 ord (+/- 10 %). Presentasjon i webinar med medstudentrespons

 • Gruppeoppgave i grupper 3-4 studenter. Planlegge og gjennomføre en gitt case etter gitte vurderingskriterier. Skriftlig sammendrag 1500 ord (+/- 10 %). Presentasjon i webinar med medstudentrespons etter gitte kriterier

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen, 4 dager. Omfang: maksimalt 4000 ord.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer vurderer besvarelsene. Minimum 10 % av besvarelsene vurderes av ekstern sensor. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.