EPN

VEIPR6100 Veiledning og vurdering 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Supervision and Assessment 2
Studieprogram
Videreutdanning i veiledning av studenter i praksisstudier
Videreutdanning i veiledning av studenter i praksisstudier
Omfang
5 stp.
Studieår
2022/2023
Emnehistorikk

Innledning

Innholdet i emnet fokuserer på en videreutvikling i veiledning av studenter og fagpersoner på individ og gruppenivå. Emnet problematiserer veiledning som begrep og strukturert pedagogisk prosess. Ulike metoder og tradisjoner i veiledning som dialog, refleksjon og fasiliterende metoder (for eksempel logg, refleksjonsnotat, reflekterende team og situasjonsanalyse) fokuseres.

Forkunnskapskrav

Bestått VEIPR6000 eller tilsvarende emne/utdanning for å kunne søke opptak til VEIPR6100.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om læring, tilrettelegging for læring og vurdering av læringsutbytter
 • kunnskap om ulike perspektiver på læring
 • inngående kunnskap om ledelse av grupper, gruppedynamikk og gruppeprosesser
 • kunnskap om ulike modeller og arbeidsmåter i veiledningsgrupper

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning individuelt og grupper
 • planlegge og gjennomføre vurdering av læringsutbytte
 • gjennomføre løpende skikkethetsvurdering
 • anvende ulike veiledningsmetoder og studentaktive læringsformer

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over egen veilederrolle og funksjon i enfaglig og flerfaglige veiledningsgrupper identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, praktiske øvelser i veiledning, individuelt og i gruppe, gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Det kreves 80 % obligatorisk tilstedeværelse på fellessamlingene. Det er obligatorisk fremmøte første dag. Ved fravær ut over en halv dag kan man søke om enten å ta undervisningen med en annen klasse eller å gjøre et alternativt arbeid som kompensasjon for fraværet. Søknaden vurderes av emneansvarlig/faglærer i samråd med studieadministrasjonen.
 • Studenten skal ha gjennomført minimum en gruppeveiledning med faglig fokus (av studenter, kollegaer eller medstudenter). Med utgangspunkt i den gjennomførte veiledningen leveres et skriftlig arbeidskrav der veiledningen beskrives kort og det formuleres en foreløpig problemstilling knyttet til videreutvikling av egen veiledningskompetanse.

Vurdering og eksamen

Skriftlig oppgave, individuelt eller i gruppe på 2-3 studenter. Omfang 2500 ord, (+/- 10 %). Arbeidet pågår gjennom hele emnet og har en innleveringsdato.

Ny eksamen: Studenten(e) omarbeider oppgaven.

Vurderingsuttrykk

Bestått-ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor sensurerer minimum 20 % av besvarelsene. Intern sensor fortsetter deretter sensuren sammen med en annen intern sensor.

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp med MAPO4430 og MAVIT4600.