EPN

VEIPR6000 Veiledning og vurdering 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Supervision and Assessment 1
Studieprogram
Videreutdanning i veiledning av studenter i praksisstudier
Videreutdanning i veiledning av studenter i praksisstudier
Omfang
5 stp.
Studieår
2022/2023
Emnehistorikk

Innledning

Innholdet i emnet har vekt på grunnleggende teori om veiledning, kommunikasjon og vurdering kombinert med praktisk trening i individuell veiledning.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om veileders rolle og funksjon som tilrettelegger for læring
 • inngående kunnskap om sentrale begreper og faser innen veiledning
 • har kunnskap om ansvarsfordeling i veiledning og vurdering av studenter
 • kunnskap om kommunikasjon og relasjonenes betydning i veiledning
 • kunnskap om formativ og summativ vurdering og skikkethetsvurdering

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og evaluere individuell veiledning
 • skille mellom veiledning og vurdering
 • stimulere til refleksjon over praksis
 • gi tilbakemelding på en læringsfremmende måte

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • analysere egen veiledning, rolle og eget ansvar
 • samarbeide med utdanningen (lærerkontakt) i veiledning og vurdering av studenter

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstudier, 3 fellessamlinger med korte forelesninger og ulike veilednings øvelser i mindre grupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Det kreves 80% obligatorisk tilstedeværelse på fellessamlingene. Det er obligatorisk fremmøte første dag. Ved fravær ut over en halv dag kan man søke om enten å ta undervisningen med en annen klasse eller å gjøre et alternativt arbeid som kompensasjon for fraværet. Søknaden vurderes av emneansvarlig/faglærer i samråd med studieadministrasjonen.
 • Individuell problemstilling med tilhørende casebeskrivelse fra egen veiledningspraksis, omfang inntil 200 ord.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen, hvor oppgaveteksten gis ved oppstart av emnet med innleveringsdato etter endt undervisning.

Omfang: 2000 ord (+/- 10 %). Problemstilling med tilhørende casebeskrivelse fra arbeidskrav danner grunnlaget for hjemmeeksamen.

Ny eksamen: Studenten omarbeider oppgaven.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor sensurerer minimum 20 % av besvarelsene. Intern sensor fortsetter deretter sensuren sammen med en annen intern sensor.

Emneoverlapp

 • Faglig innhold i VEIPR6000 tilsvarer tidligere 3-dagers veiledningskurs for praksisveiledere ved SHA Pilestredet eller Kjeller.

 • Bestått emne SYK2840A/SYK2840B Veiledning i sykepleie 5 stp. kan gi grunnlag for å søke fritak for emne VEIPR6000 Veiledning og vurdering 1, 5 stp. på studiet Veiledning av studenter i praksisstudier, 10 stp. ved OsloMet.