EPN

VDTRN6000 Digital transformasjon og ledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital transformation and leadership
Studieprogram
Digital transformasjon og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Mange organisasjoner opplever i dag store utfordringer knyttet til digital transformasjon og møter alternative organisasjons- og forretningsmodeller som utfordrer eksisterende måter å skape verdi på. I offentlig og privat sektor finnes det et stort mulighetsrom for endring ved bruk av digitale løsninger. Det å bygge og ha kunnskap om måter å fasilitere og jobbe med dette på er sentralt for å få til en god transformasjon, for å sikre konkurransefortrinn og god ressursutnyttelse av offentlige midler - og et konkurransedyktig Norge.

Emnet Digital transformasjon og ledelse har til hensikt å gi kunnskap om teori og arbeidsmetoder som kan understøtte digitale endringsprosesser. Emnet er bygget opp rundt et selvvalgt digitalt endringsprosjekt - gjerne fra egen organisasjon, og har til hensikt å understøtte og medvirke til fremdrift i prosjektet og at det lykkes.

I emnet omhandles sentrale begreper innen digitalisering og ulike former for digital teknologi. Digitalisering handler likevel om mye mer enn teknologi. Det er like viktig hvordan teknologien forstås og brukes i organisasjoner. Det er ikke teknologien i seg, men den unike bruken som kan gi grunnlag for verdiskaping. Dette emnet tar derfor for seg sammenhengen mellom teknologi, mennesker, organisasjon og strategi, og ser digitalisering som et middel i organisasjons- og forretningsmodellinnovasjon - heller enn noe som er et mål i seg selv.

I tillegg formidles konkrete virkemidler og metoder som kan danne grunnlag for praktisk digital endring i organisasjoner. Emnet integrerer således disipliner som teknologi, ledelse, strategi, innovasjon og organisasjonsfag. 

Innholdet i emnet skal gi studenten dybdeforståelse for hvordan man leder, tenker strategisk og handler i forhold til digitalisering. I tillegg til å ta et strategisk perspektiv på teknologi har emnet til hensikt å bidra til å utvikle visjon, strategi og handlingsplaner for den enkelte leder i eget digitaliseringsarbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal

 • ha inngående kunnskap knyttet til sentrale begreper og teknologier innen digitalisering,
 • kunne analysere drivere i digitalisering og interessentsystemet knyttet til digitaliseringsarbeid,
 • kunne analysere strategiske problemstillinger ut ifra forretningsmodellen og ha inngående kunnskap om hvordan teknologi henger sammen med forretningsmodellen, og
 • ha avansert kunnskap om alternative strategier knyttet til digitalisering og muligheter for verdiskaping fra digital teknologi.

Ferdigheter

Studenten skal evne å

 • gjennomføre en inngående analyse av potensial, muligheter og utfordringer knyttet til digital transformasjon for en organisasjon,
 • gjennomføre et selvstendig avgrenset utviklingsprosjekt knyttet til digital transformasjon og utvikling i en organisasjon,
 • gjennomføre inngående analyser av ulike interessenter i et digitaliseringsprosjekt, kommunisere med disse, samt evne å se og skape felles insentiver, og
 • gjennomføre selvstendig testing og vurdering av ulike digitale løsninger.

Generell kompetanse

Studenten skal evne å

 • forholde seg kritisk til digitalisering og anvende relevante informasjonskilder til å kommunisere behovet for digital strategisk tenkning,
 • bidra til innovasjon og entreprenørskap gjennom å kjenne til ny tekning og utvikling knyttet til digital ledelse i organisasjoner, og
 • anvende innsikt knyttet til digitalisering for å utvikle egen organisasjon gjennom en digitaliseringsprosess.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformen vil være nettbasert og inkludere digital undervisning, webinarer, videoforelesninger, studentpresentasjoner, nettbaserte diskusjoner, casediskusjoner, innleveringer samt andre digitale læringsaktiviteter. Studentene vil gjennom hele emnet arbeide systematisk og prosessbasert med innleveringer knyttet til emnets tematikk og til eget endringsprosjekt. Dette arbeidet vil også kreve samarbeid mellom studentene som læringspartnere for hverandre.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Beskrivelse for et selvvalgt endrings- og/eller omstillingsprosjekt. Omfang: 1-2 sider/film på 1-2 minutter/presentasjon på 3-4 slides.
 • Arbeidskrav 2: 4 innleveringer knyttet til emnets tematikk og analyser av eget endrings- og/eller omstillingsprosjekt. Omfang: 1 side (+- 10 %) per innlevering.
 • Arbeidskrav 3: Refleksjonsnotat over egen læring. Omfang: 1-2 sider.

Ved dokumentert sykdom vil emneansvarlig tilrettelegge for at arbeidskrav kan gjennomføres. Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen en angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell, skriftlig semesteroppgave. Besvarelsen skal ha et omfang på 22000 tegn inkludert mellomrom (tilsvarer ca. 10 sider). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12 pkt. Linjeavstand: 1,5.

Oppgaven innbefatter arbeid med et selvvalgt digitalt endrings- og eller omstillingsprosjekt som består av målbilde, analyser og handlingsplan. Dette vil være en betydelig videreutvikling av arbeidskravene og innebære utarbeidelse av en fullverdig prosjektbeskrivelse for et digitaliseringsprosjekt. Oppgaven skal inneholde formulering av et problem eller en utfordring (en problemstilling) innen emnets område for digital transformasjon. Studenten skal undersøke/analysere problemstillingen ved å presentere relevant dokumentasjon. Teori fra pensum skal brukes som grunnlag for å belyse, reflektere og argumentere for de valg som er tatt. Handlingsplanen skal være konkret og mulig å implementere. Hensikten er å få til digital endring i egen virksomhet. Oppgaven skal inneholde en liste over de referanser som er benyttet i oppgaven.

Studenter som ikke består ordinær eksamen eller har gyldig fravær kan framstille seg til ny og utsatt eksamen. Semesteroppgaven kan tas opp uten at ny vurdering av arbeidskravene er gjort. Ved ikke bestått eksamen gis studenten anledning til å levere en omarbeidet versjon av semesteroppgaven til sensur én gang. En eventuell ny/utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler om kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Opptakskrav

Målgruppe

Målgruppen er ledere/mellomledere i offentlig og privat sektor. 

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende grad.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent med VDTR6000 Digital transformasjon og ledelse. Emnet overlapper 8 studiepoeng med VDTRK6000 Digital transformasjon og ledelse for næringsklynger.