EPN

VØR6100 Metoder i økonomisk rådgivning Emneplan

Engelsk emnenavn
Methods in financial counseling
Studieprogram
Videreutdanning i økonomisk rådgivning
Omfang
15 stp.
Studieår
2019/2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet belyser hvordan den økonomiske rådgivningen kan innrettes og drives. Emnet omhandler veiledning, forhandling og megling som metoder og introduksjon til metodiske ressurser i økonomisk rådgivning. Her belyses variabler av betydning for samhandling mellom bruker og rådgiver, arbeidsprosessen og ulike hjelpemidler som kan bidra til kvalitet i veiledningen.

Forkunnskapskrav

Oppstart på emnet forutsetter at emne VØR6000 Teoretiske perspektiver på økonomisk rådgivning er bestått. Studentene kan starte på emne 2 i påvente av at ny/utsatt eksamen på emnet VØR6000 avholdes og sensureres.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emne ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

  • sosialt arbeids metode som hjelpemiddel i økonomisk rådgivning
  • veiledning, rådgivning og forhandling
  • forebygging og hjelp til selvhjelp

 

Ferdigheter

Studenten kan

  • møte mennesker i pressede situasjoner og bidra til dialog
  • etablere og vedlikeholde dialog mellom kreditorer og  skyldner
  • produsere framstillinger av saksforhold og drive korrespondanse med kreditorer, samarbeidspartnere og brukere
  • lede samarbeidsprosesser med bruker, kreditorer og andre aktuelle deltakere

 

Generell kompetanse

  • Studenten kan forstå og reflektere kritisk og etisk over egen utøvelse av økonomisk rådgivning i forhold til de behov brukere har og de rettigheter som er nedfelt i lovverk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger på OsloMet, digitale forelesninger, seminarer, gruppearbeid, praktiske øvelser og veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må følgende krav være godkjent:

  • Skriftlig gruppeoppgave med et omfang på 3000 ord. I tillegg skal hver gruppe lese en annen gruppes oppgave og gi skriftlig og muntlig tilbakemelding.

Gruppeoppgaven blir vurdert som helhet og skal være utført av gruppen i fellesskap. Det gjøres ikke individuelle vurderinger av enkeltstudenters bidrag i oppgaven. Gruppeoppgaven skal være godkjent av emneansvarlig og skriftlig og muntlig tilbakemelding skal være gjennomført for å kunne framstille seg til eksamen. Ved ikke godkjent gruppeoppgave leverer gruppen en omarbeidet versjon innen angitt frist. Dersom oppgaven igjen ikke blir godkjent, mister alle i gruppen retten til å framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over 7 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på 10-12 sider. I tillegg kommer forside og litteraturliste. Innlevering av eksamen foregår digitalt i Inspera.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen som har lik utforming som ordinær. Det vil bli gitt en ny eksamensoppgave. En eventuell ny/utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av høstsemesteret.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt under eksamen så lenge regler om kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelse.