EPN-V2

UTVB3300 Teorier om utvikling, globalisering og sosial endring Emneplan

Engelsk emnenavn
Theories Concerning Development, Globalization and Social Change - Intermediate Level
Studieprogram
Bachelorstudium i utviklingsstudier
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Forkunnskapskrav

Studenter tatt opp på OsloMets bachelorstudium i utviklingsstudier kan begynne på dette emnet såfremt minst 120 studiepoeng er bestått, hvorav minimum første, andre og tredje semester av bachelorstudiet (90 studiepoeng). 30 studiepoeng av de 120 studiepoengene kan være fra fjerde eller femte semester eller bestå av annen relevant utdanning som er søkt om og bekreftet godkjent for innpassing i bachelorstudiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har faglig kunnskap om sentrale teorier innenfor studiet av utvikling, bærekraftig utvikling, globalisering og sosial endring
 • har faghistorisk kunnskap og oversikt over utviklingsstudier

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte kritisk ulike ideologiske, teoretiske og metodologiske tilnærminger til utviklingsstudier og til utviklingsbegrepet
 • har forståelse av etiske utfordringer som ligger i studiet av ulike samfunnsformer og kulturer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan velge ut og bruke relevant fordypningsstoff fra faglitteratur og foreliggende data til et selvstendig arbeid med selvvalgt faglig tema
 • kan gi en skriftlig framstilling av et samfunnsproblem basert på samfunnsvitenskapelig metode

Arbeids- og undervisningsformer

Det holdes forelesninger som omhandler vitenskapsteori, metode og verktøy av direkte relevans for utvikling av, research til og skriving av bacheloroppgaven.

Det arrangeres en seminarrekke, der studentene utvikler sine bacheloroppgave-prosjekter - først frem mot en idéskisse, og deretter frem mot endelig prosjektbeskrivelse.

Studentene skal skrive en selvvalgt, individuell bacheloroppgave, der problemstillingen godkjennes av faglærer. Oppgaven skal være forankret i en forståelse av teorier om utvikling, globalisering eller sosial endring som anvendes for en analyse og kritisk drøfting av et utvalgt tema. Det gis individuell veiledning i skriveperioden. Oppgaven skal være på 8 000 ord (+/-10 %). Nærmere opplysninger om innhold og format vil bli gitt. Oppgaven skal leveres elektronisk innen en gitt frist.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

I seminarene skal hver student legge fram to obligatoriske notater. Det første er en angivelse av et prosjektemne for den selvvalgte bachelor-/semesteroppgaven på ca. 1000 ord, mens det andre er en prosjektskisse som presenterer opplegget for bachelor-/ semesteroppgaven på ca. 2000 ord.

Følgende arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse må være godkjent for at studenten skal kunne få avlegge eksamen. Kravene har til hensikt å sikre framdrift i arbeidet med bacheloroppgaven, samt at studentene for delt kunnskap og perspektiver med hverandre.

 • Individuell skriftlig prosjektemnebeskrivelse for bacheloroppgaven (1000 ord +/- 10 %)
 • Framlegg av prosjektemnebeskrivelsen i seminar (ca. 10 minutter)
 • Individuell skriftlig prosjektskisse som presenterer opplegget for bacheloroppgaven (2000 ord +/- 10 %)
 • Framlegg av prosjektskissen i seminar (ca. 15 minutter)

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til to nye innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering består av:

 • Individuell bacheloroppgave (8 000 ord +/- 10 %).

Ny/utsatt eksamen

Bacheloroppgaven kan omarbeides én gang ved ny eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bacheloroppgaven gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. F brukes ved ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Alle bacheloroppgaver vurderes av en intern og en ekstern sensor.