EPN

UTVB1400 Feltarbeid i utviklingsstudier Emneplan

Engelsk emnenavn
Fieldwork in Development Studies
Studieprogram
Utviklingsstudier årsstudium / Bachelorstudium i utviklingsstudier
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet inngår som en del av årsstudiet/første år av bachelorstudiet i utviklingsstudier. En sentral del av utviklingsstudier ved OsloMet er et feltarbeid, der studentene gjennomfører en undersøkelse av relevante problemstillinger i faget. Feltarbeidet er et prosessorientert prosjektarbeid basert på studentaktive arbeidsformer. Det gjennomføres som et gruppeprosjekt enten i det globale Sør eller i Norge, og munner ut i en feltoppgave.

Forkunnskapskrav

For å kunne starte på emnet UTVB1400 Feltarbeid i utviklingsstudier kreves:

 • godkjent arbeidskrav i emnet UTVB1100 Introduksjon til utviklingsstudier

 • gjennomført emnet og bestått eksamen i UTVB1200 Regionalkunnskap og globalhistorie i foregående semester

 • godkjente arbeidskrav i emnet UTVB1300 Innføring i metoder og vitenskapsteori i inneværende semester

I særskilte tilfeller kan det vurderes om kravet om at eksamen på emne UTVB1200 Regionalkunnskap og globalhistorie må være bestått for å kunne starte på emne UTVB1400 Feltarbeid i utviklingsstudier kan avvikes.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om å gjennomføre et empiribasert prosjektarbeid om et utviklingsrelatert tema

 • har kunnskap om kulturmangfold, økonomi, politikk og samfunnsforhold i en region og i det landet der feltarbeidet gjennomføres

 • har kjennskap til helheten i en kvalitativ forskningsprosess

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og utføre elementær problemorientert innhenting av empirisk kunnskap, og på en etisk forsvarlig måte

 • kan gjennomføre analyse av utviklingsspørsmål i en akademisk tekst

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan samarbeide faglig gjennom omfattende gruppeprosesser og erfaringsbasert læring

 • kan bearbeide og framstille ulike typer informasjon skriftlig

 • har innsikt i og erfaring med tverrfaglig gruppearbeid

Innhold

Dette emnet gir studenten kunnskap om og erfaring i feltarbeid med datainnsamling. Feltarbeidsland, tema og problemstilling for feltoppgaven bestemmes i løpet av de to emnene studenten tar i høstsemesteret, det er derfor knyttet forkunnskapskrav til dette emnet. Feltarbeidet og oppgaveskrivingen foregår over store deler av vårsemesteret, der studentene planlegger, gjennomfører minst fem ukers feltarbeid og skriver en feltoppgave i fellesskap. Feltarbeidets funksjon er å sammenføye på en praktisk gjennomførbar og akademisk forankret måte, forutgående ervervet metodekunnskap, kunnskap om globale utviklingsspørsmål, utviklingsteorier og regionalkunnskap.

Arbeids- og undervisningsformer

En obligatorisk del av studiet er et prosessorientert prosjektarbeid der kjernen er et fem ukers feltopphold i et land i Sør/i Norge. Instituttet bestemmer sted for feltoppholdet.

Feltarbeidet starter medio februar og foregår over minst fem uker. Arbeidet foregår normalt i grupper på fire-fem studenter. Instituttet setter sammen feltarbeidsgruppene. Feltarbeidsgruppene samler inn empiri til sitt prosjekt i samråd med feltlærer og lokale kontakter. Studenten skal delta aktivt i gruppearbeidet gjennom hele feltarbeidsperioden. Materialet og erfaringene fra feltarbeidet skal analyseres og presenteres i en feltoppgave. Studenten skal delta i all veiledningsaktivitet og i skrivingen av gruppeoppgaven gjennom hele skriveperioden etter endt feltarbeid. Feltoppgaven skal innleveres digitalt innen en oppgitt frist. Gjeldende frister framgår av undervisningsplanen som foreligger ved semesterstart.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Skriftlige arbeider

Studenten skal

 • undertegne en egenerklæring om ansvar og arbeidsoppgaver tilknyttet feltarbeidet

 • bidra til å skrive felles ukesrapporter som sendes faglærer hver uke i feltarbeidet

 • skrive felles refleksjonsnotat på 2000 ord +/- 10 % som oppsummerer gruppens feltarbeid og gir en foreløpig oversikt over resultatene. Dette sendes faglærer ved avslutningen av feltarbeidet

 • skrive en felles oppsummering på 1500 ord +/- 10 % av feltoppgaven på engelsk/spansk/norsk som sendes til sentrale samarbeidspartnere som har bidratt under feltarbeidet

 

Arbeidskrav skal være utført innen fastsatte frister. Dokumentert gyldig fravær fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke utfører arbeidskrav innen fristen kan få forlenget frist. Ny frist for innlevering av arbeidskrav fastsettes i hvert enkelt tilfelle av feltlærer.

 

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Studenten skal

 • delta på siste obligatoriske samling før avreise til feltarbeidet i henhold til undervisningsplanen

 • delta i feltarbeidet i hele perioden

 • delta i en muntlig presentasjon (10-15 minutter) av gruppens gjennomførte feltarbeid på et feltoppgaveseminar ved OsloMet, og i påfølgende skriving av feltoppgaven

 

Det kreves 100 % deltakelse i disse faglige aktivitetene. I særskilte tilfeller ved dokumentert gyldig fravær fra deler av feltarbeidet eller fra annen faglig aktivitet med krav om deltakelse, kan det vurderes om fraværet kan kompenseres ved annen aktivitet etter nærmere avtale med feltlærer.

Vurdering og eksamen

Eksamen i dette emnet består av innlevert feltoppgave (gruppeoppgave). Feltoppgaven skal være på 20000-28000 ord, pluss litteraturliste og eventuelle vedlegg. Feltoppgaven leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk. I helt særskilte tilfeller kan emneansvarlig beslutte at feltoppgaven leveres individuelt. 

 

Ny/utsatt eksamen

Dersom en gruppeoppgave får karakteren F, kan feltoppgaven omarbeides til ny eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Standard regler for kildehåndtering og referanser gjelder.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. F brukes ved ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor, og det gis samme karakter til alle studentene i gruppen.