EPN

UTVB1300 Innføring i metoder og vitenskapsteori Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to methods and scientific theory
Studieprogram
Utviklingsstudier årsstudium / Bachelorstudium i utviklingsstudier
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet inngår som en del av årsstudiet/første år av bachelorstudiet i utviklingsstudier.

Emnet gir studentene en grunnleggende innføring i et bredt spekter av metodiske tilnærminger og metodiske teknikker som er relevante for gjennomføring av selvstendig gruppebasert feltarbeid innen utviklingsstudier, slik det er beskrevet i emnet Feltarbeid i utviklingsstudier. I tillegg omfatter emnet en innføring i vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger som er relevante innen Utviklingsstudier.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om utviklingsstudiers vitenskapsteoretiske grunnlag;

  • har bred kunnskap om metoder som er relevante for samfunnsvitenskapelig forståelse av utviklingsspørsmål (hovedfokus er på kvalitative metoder); og

  • skal være klar over og ha reflektert rundt viktige etiske problemstillinger knyttet til faget.

 

Ferdigheter

Studenten

  • har forståelse for hvordan vitenskapsteori former og setter premisser for forståelse av og utøvelse av utviklingsforskning;

  • kan vurdere kritisk hvordan metoder blir brukt i utviklingsforskning;

  • kan vurdere de forskningsetiske sidene ved faglige arbeider relevante innen utviklingsstudier; og

  • kan planlegge datainnsamling på temaer som er relevante for utviklingsstudier.

 

Generell kompetanse

Studenten

  • har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om vitenskapsteoretiske problemstillinger;

  • har tilegnet seg god kunnskap om etiske problemstillinger;

  • kan analysere samfunnsvitenskapelige problemstillinger i lys av vitenskapsteoretisk og metodologiske perspektiver.

Innhold

Dette emnet fokuserer på det vitenskapsteoretiske grunnlaget og metoder som er relevante for forståelsen av utviklingsproblematikker. Emnet gir en oversikt over viktige og grunnleggende sider ved fagets vitenskapsteoretiske fundamentet. Hensikten med denne kunnskapen er å kunne forstå og vurdere kvaliteten på andres og eget analytiske arbeid.

 

Emnet gir kunnskap om kvalitative metoder og analyseverktøy. I tillegg gir emnet en oversikt over kvantitative metoder, slik at studentene både kan forstå data fremkommet fra slike metoder, og kan kritisk vurdere kvaliteten av slikt arbeid.

 

Emnet gir kunnskap om etiske sider ved både metoder og vitenskapsteori.

 

Emnet gir studentene viktig kunnskap for prosjektene de skal gjennomføre under feltarbeidet i vårsemesteret.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av forelesninger og seminarvirksomhet, samt arbeidskrav knyttet til feltarbeid og prosjektbeskrivelse - se punkt Arbeidskrav.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Skriftlige arbeider

Studentene skal i sine feltarbeidsgrupper (normalt grupper på fire-fem studenter) utarbeide prosjektbeskrivelse som er grunnlag for feltarbeidet i siste emne på våren. Denne skal ha en lengde på 2000 ord +/- 10 %.

 

De skal gjennomføre et forsøksfeltarbeid. Hele arbeidsprosessen med problemformulering, operasjonalisering, annet forberedende arbeid, samt gjennomføringen av datainnsamlingen og en kort presentasjon av prosessen skal ta til sammen om lag to uker.

 

Arbeidskravene skal utføres innen fastsatte frister. Dokumentert gyldig fravær fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for innlevering av arbeidskrav fastsettes i hvert enkelt tilfelle av den aktuelle læreren.

 

Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

 

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

For å kunne avlegge eksamen, kreves deltakelse i feltforberedende aktiviteter i henhold til undervisningsplanen. Dette legger grunnlaget for feltarbeidet senere i semesteret, og deltagelse er derfor obligatorisk.

 

Udokumentert fravær som overstiger 20 % medfører at studenten ikke får avlegge eksamen.

Studenter med dokumentert gyldig fravær fra obligatorisk undervisning som overstiger 20 %, men ikke over 50 %, må levere et skriftlig arbeid som kompenserer for fraværet. Omfanget av dette arbeidet skal være 2000 ord (+/- 10 %). Frist for innlevering og tema for dette arbeidet bestemmes i hvert enkelt tilfelle. Fravær (dokumentert og/eller udokumentert) som overskrider 50 % kan ikke kompenseres, og det gis i slike tilfeller derfor ikke mulighet for å avlegge eksamen.

Vurdering og eksamen

Det avholdes individuell 4-timers eksamen under tilsyn. Eksamensbesvarelser kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk. De som eventuelt trenger oppgaveteksten på engelsk, må søke spesielt om dette.

 

Ny/utsatt eksamen

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen. Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. F brukes ved ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en ekstern og en intern sensor. Den eksterne sensoren vurderer et uttrekk på minimum 20 % av eksamensbesvarelsene sammen med intern sensor. Vurderingene som intern og ekstern sensor gjør sammen skal være retningsgivende for intern sensors videre vurdering, slik at det kommer alle studentene til gode. Ekstern sensor skal i tillegg vurdere de oppgavene som intern sensor vurderer til ikke bestått.