Emneplan forUHPED6000 Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse

Innledning

Basisemnet i universitets- og høgskolepedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet er et obligatorisk kvalifiseringstilbud som skal fylle minstekravet til pedagogisk basiskompetanse for faglig tilsatte ved universitet og høyskoler. Gjennom kurset skal deltakerne opparbeide grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).

 

Emnet sikter mot å ivareta en generell profesjonsrettet profil på undervisning og læring i høyere utdanning og ha en høy relevans til den enkelte utdanning og deltakernes faglige forankring og undervisningspraksis. Emnet legger vekt på teoretisk og forskningsbasert grunnlagskunnskap, og er innrettet mot praktiske aspekter ved undervisning, læring og vurdering. Det forutsetter, og bygger videre på, at deltakerne har høy kompetanse i de fagene de underviser i.

 

Emnet er lagt opp som en serie med fire todagers samlinger (og en siste, femte, én dags avsluttende samling), egeninnsats før/mellom samlingene i form av litteraturstudier, miniprosjekter med innlevering, kollegaveiledning og et prosjektarbeid.

 

På samlingene vil det være en kombinasjon av forelesninger, framlegg av litteratur, plenums- og gruppediskusjoner, og deltakerpresentasjoner. Det forutsettes at deltakerne deltar aktivt i å forme emnets innhold og opplegg. Arbeid mellom samlingene og prosjektarbeidet skal knyttes tett opp til deltakernes egen arbeidssituasjon. Deltakerne vil få veiledning av kurslederne i forbindelse med det avsluttende prosjektarbeidet og dokumentasjon av kompetanse. Deltakerne skal også selv bidra i veiledning av hverandre gjennom kollegaveiledning og gjensidig veiledning av oppgaver og prosjekt.

Forkunnskapskrav

Emnet er primært rettet inn mot tilsatte som har undervisningsoppgaver ved OsloMet – storbyuniversitetet, men som mangler pedagogisk basiskompetanse. Nytilsatte og andre som har krav om gjennomføring av basiskompetanse gis prioritet. Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver når de gjennomfører emnet. Det er ønskelig at deltakerne har hatt undervisning i minimum et semester når de søker opptak på kurset.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten kan

 • velge, begrunne og vurdere undervisnings-, lærings- og vurderingsformer på basis av avansert kunnskap om eget fagfelt, grunnleggende utdanningsfaglig kunnskap, og inngående innsikt i de faglige krav som gjelder i høyere utdanning

 • vise inngående kunnskap om egen profesjonsutdannings særegne karakter og grunnleggende kunnskap om profesjon, profesjonsutdanning og profesjonalisering generelt

 • vise kunnskap om studenters læring i høyere utdanning og sammenhenger mellom undervisning, læring og vurdering

 • vise og anvende kunnskap om FoU-basert utdanning og sammenhengen mellom profesjonsutdanning og praktisk yrkesutøvelse

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • kritisk analysere egen undervisning og studentenes læringsinnsats og læringsutbytte og bidra til å videreutvikle utdanningskvaliteten ved eget studium

 • anvende et spekter av studentaktive undervisningsformer

 • kritisk analysere og forbedre egen undervisning og bidra i å utvikle utdanningskvalitet i kollegiale fagfellesskap

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende forskningsbasert kunnskap om undervisning, læring og vurdering som er relevant for egen undervisning

 • videreutvikle sin pedagogiske kompetanse på egenhånd og i kollegialt samarbeid

 • demonstrere utdanningsfaglig kompetanse

 • identifisere studentene som ressurs i undervisning og læring

Innhold

Emnet har følgende fire, brede innholdskomponenter:

 1. Undervisning i høyere utdanning. Lærerrolle. FoU-basert undervisning. Ulike undervisningssituasjoner. Fagforskjeller og –likheter.

 2. Studenters læring – perspektiver og praktisk tilrettelegging. Undervisning, feedback og veiledning. Gruppeundervisning og gruppearbeid.

 3. Vurdering, akademiske standarder, studentevaluering av utdanning, medstudentvurdering.

 4. Kunnskap om profesjon, profesjonsutdanning, profesjonalisering. Høyere utdanning.

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til en kombinasjon av teoretiske studier og refleksjon, kombinert med praktisk øvelse. Det forutsettes at deltakerne holder framlegg om temaer i emnet, knyttet til kurslitteraturen og/eller egne erfaringer. Deltakerne skal bidra til egen og andres læring gjennom å være forberedt, delta aktivt på samlingene og gi hverandre kommentarer på notater som skrives mellom samlingene.

Praksis

Det gjennomføres miniprosjekter knyttet til egen undervisning før/mellom samlingene. Informasjon om miniprosjektene gis i god tid før samlingene. Observasjon av og veiledning av hverandres undervisning inngår som en praksiskomponent i emnet i form av presentasjoner på samlingene og besøk i hverandres undervisning.

Innleveringer

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente innleveringer og deltakelse på samlinger. Emnet har fire innleveringer. Hver av innleveringene knyttes opp til tema for kommende samling, og består av å gjennomføre et arbeid (omfang: én til tre timer) og skrive et notat på maksimum 1000 ord (omfang: fire til fem timer). Notat skal legges på Canvas til fastsatt frist.

På bakgrunn av undervisning, faglig arbeid og tilbakemelding i løpet av emnet arbeider studentene videre med innleveringene frem til avsluttende vurdering. For nærmere informasjon om avsluttende vurdering, se avsnittet «Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk», under.

Innleveringene skal være utført og levert innen fastsatt(e) frist(er). Innleveringene danner grunnlag for vesentlige deler av arbeidet på samlingene. For mer detaljert orientering om de enkelte innleveringene, se grupperommet i Canvas.

For å få emnet godkjent må deltakerne ha deltatt på minst 75 prosent av samlingene, samt ha dokumentert pedagogisk basiskompetanse gjennom innleveringer, kollegaveiledning og et selvvalgt prosjektarbeid som leder til en avsluttende prosjektrapport. Fravær fra en samling fritar ikke fra innleveringer knyttet til tema for samlingen. I tilfelle en deltaker er fraværende fra en hel samling (og dermed en innholdskomponent i emnet) må arbeidet med denne komponenten dokumenteres særegent i form av et notat der en problemstilling innen temaet drøftes i lys av kurslitteraturen.

Vurdering og eksamen

Vurdering

Vurdering av deltakernes faglige bidrag, individuelt og som gruppe, inngår i kurset.

 

Avsluttende vurdering består av to deler som leveres som to samlede dokument, eller i digitalt bloggformat.

 

 1. Utdanningsfaglig portefølje, som inneholder 1) en kort (ca. en side) presentasjon der du presenterer din utdanningsfaglig profil og kompetanse, 2) de fire innleveringene i kurset, i opprinnelig eller videreutviklet form og 3) skisse av plan for videre utvikling av utdanningsfaglig kompetanse.

 2. Prosjektrapport. Tema for prosjektrapporten, format og omfang avtales med og godkjennes av kursleder, og skal være innenfor minst ett av de fire områdene i emneplanen. Prosjektrapporten kan være empirisk eller teoretisk orientert, eller bygge på et utviklingsprosjekt som studenten har gjennomført i forbindelse med emnet. Arbeidet skal vise utdanningsfaglig kompetanse i å presentere og analysere utfordringer knyttet til undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning. Det er ikke et fast krav til antall ord/sider, men arbeidsomfanget er beregnet til ca. 50 timer og rapporten bør avspeile dette. Prosjektrapporten kan leveres i gruppe eller individuelt.

 

Frist for innlevering: En uke etter siste samling.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen: Alle.

 

Ny/utsatt eksamen

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb. Ny/utsatt eksamen som påfølger en ordinær gruppeeksamen kan tilbys som individuell eksamen.

 

Klageadgang

Det kan klages over karakterfastsetting og på formelle feil i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler, jf. også forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Prosjektrapporten og mappen vurderes samlet til bestått eller ikke bestått. Dersom den avsluttende rapporten vurderes til ikke bestått avlegges ny eksamen i denne delen. For å gå opp til eksamen må alle innleveringene være gjennomført.

 

Tilsynssensor

Det benyttes tilsynssensor i samsvar med retningslinjer for oppnevning og bruk av sensor ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Teaching and Learning in Professional Education-Introduction for Academic Staff
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Emnehistorikk