EPN

TRTEK1000 Trafikkteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Transportation Engineering and Management
Studieprogram
Trafikkteknikk
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Transport er en viktig del av samfunnsutviklingen. Samfunnets krav til effektiv og trafikksikker framkommelighet øker. For å ivareta en sikker, miljøvennlig og effektiv framkommelighet trenger vi regelverk og dyktige fagpersoner til å forvalte og utvikle fagområdet.

Transportbildet i Norge er under stor utvikling og behovet for nye transportmåter og løsninger øker med befolkningsveksten og sentraliseringen i storbyene. Behovet for kompetanse om hvordan trafikk avvikles og hva som er premissgivende for måten vi transporterer oss på, er stort. For å møte dagens og fremtidens utfordringer innen mobilitet, gir dette emnet utdypende kunnskap i problemstillingene og mulighetene knyttet til trafikkavvikling både på strekninger og i kryss, samt omkringliggende temaer.

Dette emnet er et videreutdanningstilbud på 10 studiepoeng som ikke inngår i et overordnet program på OsloMet og som er svært relevant for personer med jobb innenfor transportsektoren.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet, har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap 

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om relevante lover, forskrifter og normaler innenfor fagfeltet.
 • inngående kunnskap om sentrale teorier og analysemetoder innenfor trafikkteknikk.
 • kunnskap om hva som er premissgivende for trafikkavvikling.
 • vil kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og allmennheten.

 

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • vurdere trafikkavvikling både på strekninger og i kryss, samt vurdere behovet for avbøtende tiltak og kunne komme frem til riktig tiltak for aktuelle situasjon.
 • gjennomføre trafikktellinger med nødvendig kvalitet for bruksområdet.
 • anvende aktuell trafikkteknisk programvare for å vurdere trafikkavvikling både i enkeltstående og flere sammenknyttede vegkryss.
 • utarbeide en trafikkanalyse med beregning av generert trafikk for aktuelle arealtype og vurdering av endringens konsekvenser for transportbildet.
 • vurdere ulike tiltak for bedret trafikkavvikling opp mot hverandre.

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • behersker fagområdets terminologi, skriftlig og muntlig.
 • utøver profesjonalitet og viser etisk framferd i utførelse av arbeid, og er bevisst hvordan arbeidet bidrar i utviklingen av samfunnet.
 • velger riktig metode for vurdering av trafikkavvikling ved ulike situasjoner.
 • kan bidra i kreativ problemløsning og innovasjonsprosesser gjennom anvendelse av sin faglige innsikt, tverrfaglighet og beherskede analysemetoder.

Arbeids- og undervisningsformer

Oppbygningen av emnet er tilpasset personer i fulltidsstilling hos en arbeidsgiver innen transportsektoren. Forelesningene foregår på dagtid over to perioder med tre til fire dagers varighet. Mellom forelesningsdagene er det lagt opp til en høy grad av selvstendig selvstudium.

Undervisning i emnet foregår gjennom en veksling av forelesninger, diskusjoner, dataøvinger, regneøvinger og prosjektoppgave. Undervisningen skal være mest mulig motiverende for studentene og fremme selvstendig læring utover de timeplanlagte aktiviteter gjennom prosjektarbeid, innleveringer og selvstudium.

Undervisningen vil suppleres med gjesteforelesere fra faglig relevante ledende industribedrifter og næringsliv. Kontakten med nærings- og arbeidslivet gir, sammen med den ordinære undervisningen, studentene relevant og motiverende faglig tilnærming.

Studiet legger vekt på forskningsbasert undervisning og forskningsartikler er en naturlig del av pensum. Studentene får øving i å innhente og tolke informasjon, være kritiske, ta hensyn til etiske og miljømessige konsekvenser, samt skrive rapport basert på reelle problemstillinger i dagens transportbilde.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 •  2 individuelle øvinger.

Tilbakemelding på arbeidskrav er godkjent/ikke godkjent.

Vurdering og eksamen

Eksamen i to deler:

1) Individuell utarbeidelse av trafikkanalyse som inkluderer beregning av trafikkavvikling i

aktuell trafikkteknisk programvare og skriving av rapport; teller 30% av sluttkarakter.

2) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer; teller 70% av sluttkarakter. Eksamen avholdes i universitetets lokaler.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Tillatte hjelpemidler ved eksamen er skrive- og tegnesaker, eventuelle hjelpemidler vedlagt oppgavesettet, og håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Én intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Opptakskrav

Målgruppe:

Emnet retter seg mot kandidater som allerede har høyere utdanning tilsvarende 180 studiepoeng eller mer, og jobber innen transportsektoren.

Det egner seg spesielt for vegplanleggere, trafikkingeniører, forvaltere av infrastruktur, arealplanleggere og planleggere og forvaltere av kollektivtransport.

 

Opptakskrav:

Det kreves 180 studiepoeng 

 • minst 25 studiepoeng i matematikk og/eller statistikk

Emneansvarlig

Daniel Bjerkan