EPN

TRE1200 Fysikk - 3-terminsordning Emneplan

Engelsk emnenavn
Physics - Preparatory course
Studieprogram
Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
0 Forkurspoeng
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet bygger på grunnskoleutdanning i matematikk og naturfag og ligger på utdanningsnivå tilsvarende fordypningsfag i videregående skole. Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i fysikk, og de skal være godt forberedt til å følge undervisningen i de naturvitenskapelige grunnlagsemnene i ingeniørutdanningen.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Med bestått eksamen i faget skal kandidaten ha følgende samlede  læringsutbytte, definert i form av 

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atomfysikk og strålingsfysikk.
 • har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk. 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre beregninger på kinematiske, dynamiske og statiske problemstillinger i én og i to dimensjoner
 • kan gjøre beregninger på arbeid, effekt, svingninger, væskestatikk og strålingsfysiske problemstillinger, enkle elektriske kretser og bevaring av mekanisk energi og bevegelsesmengde.
 • kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • kan gjennomføre forsøk på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultater og skrive rapport.
 • kjenner til enkle anvendelser av numeriske løsningsteknikker.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenkning.
 • kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • forstår sammenhenger mellom fysikk og teknologiske anvendelser.
 • forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår samlet og består av en kombinasjon av forelesninger og oppgaveregning, samt enkelte demonstrasjoner. Det forutsettes at studenten er i stand til å arbeide selvstendig og i tillegg samarbeide med andre når dette er naturlig.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Minst tre av fire individuelle innleveringsoppgaver må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Gyldendals tabeller og formler i fysikk av John Haugan og Eimund Aamot. Aktiv formelsamling i matematikk av Tor Andersen (Fabokforlaget). Kalkulator som ikke kan kommunisere trådløst og ikke regne symbolsk. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.