Emneplan forTOLKDIAFRE Konsekutiv tolking av dialog norsk/fransk

Innledning

Dette emnet er tematisk integrert med emne TLK1100 Yrkesetikk og profesjonskunnskap.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • kan anvende kunnskap om yrkesetikken og grensene for tolkens ansvarsområde i egen tolking

 • kan anvende kunnskap om språk og tospråklighet som fenomen og som tolkens verktøy i egen tolking

 • har bred kontrastiv kunnskap om forholdet mellom norsk og tolkespråket

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende grunnleggende tekniske strategier i konsekutiv (etterfølgende) tolking av institusjonelle dialoger

 • kan mestre konsekutiv tolking av institusjonelle dialoger mellom norsk og tolkespråket

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende strategier for å videreutvikle sine tospråklige ferdigheter og tilegne seg kontekstkunnskap på norsk og tolkespråket

 • kan vurdere egen kompetanse opp mot ulike modaliteter og situasjonens tolketekniske krav

Innhold

Emnet inneholder følgende temakretser:

 • Tolkens plass i kommunikasjonen: den institusjonelle samtalen og tolkens plass i denne, tolketeknikk og metodevalg; kultur og maktrelasjoner i institusjonelle samtaler generelt og i tolkede samtaler spesielt i praksis.

 • Tolkens verktøy: språk som fenomen, kommunikasjonsmiddel og verktøy; språklige registre og språklige nyanser; utvikling og vedlikehold av tospråklige ferdigheter i praksis.

 • Spesifikk kontekstkunnskap fra et utvalg fagområder i offentlig sektor som grunnlag for tolkens utvikling av strategier i tilegnelsen av stadig ny kontekstkunnskap og terminologi i norsk og tolkespråket i praksis.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert på deltid over ett semester med obligatoriske læringsaktiviteter underveis. Studiet er nettbasert, men har også samlinger ved OsloMet. Studenten må ha tilgang til datamaskin og internett og kunne delta i nettbaserte læringsaktiviteter, også på kveldstid og i helger. Det forutsettes stor grad av selvstudium og samarbeid i studentgrupper. Informasjon om antall samlinger, og antall dager per samling, finnes på nettsidene til universitetet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i obligatoriske læringsaktiviteter på nett og på samlinger.

 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før avsluttende eksamen kan avlegges:

 1. En nettbasert terminologikunnskapsprøve (flervalgsprøve) på universitets digitale læringsplattform.

 

Formålet med arbeidskravet er at studenten får tilbakemelding på sin tilegnelse av kontekstkunnskap og fagterminologi.

 

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Gjennom studiet skal studentene blant annet utvikle praktiske ferdigheter og språklig kompetanse knyttet til tolking i ulike situasjoner. Denne type ferdigheter og kompetanse kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere, og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om tilstedeværelse i følgende faglige aktiviteter:

 • Læringsaktiviteter på nett

 • Samlinger ved OsloMet

 

Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over, medfører at studenten mister retten til å avlegge eksamenene. Sykdom fritar ikke for deltakelse i læringsaktiviteter på nett og tilstedeværelse på samlinger. For å få avlegge eksamen kreves det minimum 80 % deltakelse i læringsaktiviteter på nett og minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Praktisk eksamen:

Avsluttende vurdering består av en eksamen i praktisk tolking: Konsekutiv tolking av en rollespilt institusjonell dialog mellom norsk og tolkespråket. Varighet maksimum 30 minutter. Eksamen tas opp på video for å gi eksamenskommisjonen konkret grunnlag for vurdering og for å gi kandidaten klagerett.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Studenten kan utarbeide sin egen terminologiliste (norsk/tolkespråket). Denne listen må være innlevert innen angitt frist dersom studenten skal benytte den under eksamen i praktisk tolking.

Vurderingsuttrykk

A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått eksamen.

Vurderingskriterier

A, Fremragende: Viser fremragende kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene gjennomgått i studiet. Viser fremragende evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsutbytter, profesjonsfeltet og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Viser norskferdigheter på avansert nivå ved å formidle på en tydelig, velstrukturert og nyansert måte, bruke et bredt ordforråd i profesjonssammenheng og ha godt grep om grammatiske strukturer og språklig variasjon.

B, Meget god: Viser meget gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene gjennomgått i studiet. Viser meget god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsutbytter, profesjonsfeltet og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Viser norskferdigheter på meget godt nivå ved å formidle på en tydelig, velstrukturert og nyansert måte, bruke et bredt ordforråd i profesjonssammenheng og ha godt grep om grammatiske strukturer og språklig variasjon.

C, God: Viser gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene gjennomgått i studiet. Viser god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsutbytter, profesjonsfeltet og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Viser norskferdigheter på et godt nivå ved å formidle på en tydelig og velstrukturert måte, bruke et relativt bredt ordforråd i profesjonssammenheng og ha et relativt godt grep om grammatiske strukturer og språklig variasjon.

D, Nokså god: Viser begrensede kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene gjennomgått i studiet. Viser begrenset evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsutbytter, profesjonsfeltet og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Viser tilfredsstillende norskferdigheter ved å formidle på en tydelig måte, uttrykke seg stort sett forståelig og bruke relevant ordforråd. Viser kjennskap til grunnleggende grammatiske strukturer og språklig variasjon.

E, Tilstrekkelig: Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene gjennomgått i studiet. Viser noe evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsutbytter, profesjonsfeltet og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Viser tilfredsstillende norskferdigheter ved å uttrykke seg stort sett forståelig og bruke relevant ordforråd.

F, Ikke bestått: Har utilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene gjennomgått i studiet. Viser dårlig evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsutbytter, profesjonsfeltet og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Viser begrensede norskferdigheter og lite nyansert språkbruk, formidler på en lite strukturert og nyansert måte, noe som ofte skaper misforståelser.

Sensorordning

Til eksamen i praktisk tolking består kommisjonen av tolkefaglig sensor/norsk sensor (intern sensor) og en ekstern sensor i tolkespråket. Ekstern sensor skal fortrinnsvis ha kompetanse i både norsk og tolkespråket, men unntak for kravet om norskkompetanse kan gjøres.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Consecutive Interpreting of Dialogue Norwegian/French
Studieprogram
Vår: Innføring i tolking i offentlig sektor
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Vår 2020: Innføring i tolking i offentlig sektor
Emnehistorikk