EPN

TLP7200 Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Research and Development in Traffic Pedagogy
Studieprogram
Trafikkpedagogikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal dyktiggjøre studenten i trafikkpedagogisk utviklingsarbeid med utgangspunkt i utfordringer og muligheter studentene ser for seg i framtidens trafikkopplæring eller innenfor temaet trafikk, samfunn og trafikksikkerhet.

I dette semester gjennomfører studentene et utviklingsprosjekt. Prosjektet skal ha utgangspunkt i utfordringer studenten erfarer tilknyttet undervisning av medstudenter i trafikksikkerhet. Prosjektet knyttes opp mot pensumlitteraturen, og gir en grunnleggende innføring i forsknings- og utviklingsarbeid.

Forkunnskapskrav

Eksamen i emne TLP7100 må være bestått før eksamen i emne TLP7200 kan avlegges.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • kunnskap om behovs- og forventningsavklaringer ved igangsetting av utviklingsarbeid
 • kunnskap om trafikksikkerhetsarbeid
 • kunnskap om bruk og utnyttelse av digitale verktøy i undersøkelser og utviklingsarbeid
 • kunnskap om prosjektarbeid
 • har grunnleggende kunnskap om forskningsmetoder, kvalitet og etikk i forsknings- og utviklingsarbeid

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere et utviklingsarbeid

 • har kjennskap til ulike veiledningsmetoder og digitale læringsverktøy

 • kan analysere, dokumentere og drøfte resultater i et utviklingsarbeid slik at det belyser en problemstilling skriftlig

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har kjennskap til alle sider ved trafikkopplæringen, og ser områder som kan utvikles

 • kan kommunisere konstruktivt med medlærere/medstudenter

Innhold

Emnet inneholder følgende temaer:

 • trafikksikkerhetsarbeid

 • trafikk og samfunn

 • vitenskapsteori og metode

 • prosjektarbeid

 • internasjonalisering

 • vurdere og analysere rapporter fra forskning og utvikling innenfor fagområdet trafikksikkerhet

 • planlegging, gjennomføring, vurdering og analyse i form av et utviklingsarbeid innenfor fagområdet trafikksikkerhet

Arbeids- og undervisningsformer

Aktuelle arbeidsmåter er:

 • undervisning: forelesning, dialog, rollespill, observasjon

 • gi og motta veiledning individuelt og i gruppe

 • individuelt arbeid, litteraturstudier, refleksjoner

 • skriftlige oppgaver: logg, rapporter, refleksjonsnotater, også via nett

 • bruk av video og annet teknisk utstyr

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studenten skal levere inn et utkast av den skriftlige dokumentasjonen av utviklingsprosjektet. Omfang: 3000-4000 ord. Studentene må også gjennomføre to veiledninger med faglærer.

Utviklingsprosjektet skal utføres individuelt. Frist for innlevering av arbeidskrav settes av faglærer. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering én gang innen ordinær eksamen

Krav om tilstedeværelse

Det er krav om 80 %tilstedeværelse i fellesundervisningen. Fravær ut over 20 prosent kan kompenseres etter avtale med faglærer. Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan det gjøres en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet.

Arbeidskravet må være godkjent og tilstedeværelseskravet må være oppfylt før eksamen kan gjennomføres. Det vises til avsnitt om arbeidskrav i programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig prosjekteksamen. Studenten gjennomfører et utviklingsprosjekt som løper gjennom hele semesteret. Prosjektet skal ta utgangspunkt i utfordringer og muligheter studentene ser for seg i framtidens trafikkopplæring eller innenfor temaet trafikk, samfunn og trafikksikkerhet.

Arbeidet med utviklingsprosjektet foregår individuelt. Utviklingsprosjektet dokumenteres skriftlig med 4000 ord +/- 10 %

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom eller ikke bestått kan det leveres en omarbeidet versjon inntil 1 gang

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.