EPN

TLP6200 Spesialpedagogikk og mangfold i trafikkopplæringen Emneplan

Engelsk emnenavn
Special Needs Education and Diversity in Traffic Education
Studieprogram
Trafikkpedagogikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal dyktiggjøre studenten i krav og oppgaver knyttet til det å være trafikklærer for personer med spesielle behov.

Forkunnskapskrav

Eksamen i emne TLP6100 må være bestått før eksamen i emne TLP6200 kan avlegges.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til aktuelle trafikkpedagogiske og trafikkfaglige utfordringer ved undervisning av elever med spesielle behov

 • har kunnskap om utviklingsmetodikk og hvordan denne kan brukes overfor elever med spesielle behov på ulike områder innen det trafikkpedagogiske og trafikkfaglige feltet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende IKT-verktøy i gjennomføring av undervisningsopplegg og/eller formidling
 • kan samarbeide i en prosjektgruppe og reflektere over arbeidet i gruppa og resultatet av arbeidet
 • kan tilrettelegge undervisningen for personer som trenger språklig tilrettelegging

 

Generell kompetanse Studenten

 

 • har innsikt i ulike diagnosers spesifikke utfordringer og hvilke tilrettelegginger de ulike diagnosene
 • kan reflektere rundt tilrettelegging av undervisning for personer med spesielle behov
 • kan uttrykke forståelse for mangfoldet i befolkningen med fokus på det flerkulturelle
 • kan uttrykke forståelse for mangfoldet i befolkningen med fokus på personer med ulike diagnoser

Innhold

Emnet inneholder følgende temaer

 • endringsbehov i egen og andres undervisning av elever med spesielle behov
 • planlegging og gjennomføring av undervisning av elever med spesielle behov
 • planlegging og gjennomføring av undervisning av elever som trenger språklig tilrettelegging
 • aktuell faglitteratur, forskningsrapporter, myndighetens rammer, mål og føringer for trafikkopplæringen
 • selvinnsikt og kommunikasjon med elever og kolleger
 • yrkesetisk kompetanse
 • trafikk, spesielle behov og samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Aktuelle arbeidsmåter er:

 • undervisning: forelesning, dialog, rollespill, observasjon

 • arbeid i grupper med spesiell vekt på øvelser i å benytte IKT og digitale læringsverktøy

 • gi og motta veiledning individuelt og i gruppe

 • individuelt arbeid, litteraturstudier, refleksjoner

 • skriftlige oppgaver: logg, rapporter, refleksjonsnotater, også via nett

 • bruk av video og annet teknisk utstyr

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Utforme et undervisningsopplegg med to timers varighet med utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodellen innenfor temaet spesialpedagogikk og mangfold i trafikkopplæringen. Opplegget skal dokumentere kompetanse i undervisning av personer med spesielle behov. Det totale omfanget av dokumentasjonen er ca. 1400 ord. Arbeidet foregår individuelt.

Frist for innlevering av arbeidskrav settes av faglærer. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering én gang innen ordinær eksamen.

Krav om tilstedeværelse

Faglig innhold og arbeidsmåter i studiet er knyttet til erfaringsdeling og utvikling av praktiske ferdigheter. Slik læring og ferdigheter kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere, og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om 80 prosent tilstedeværelse. Fravær ut over 20 prosent kan kompenseres etter avtale med faglærer. Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan det gjøres en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet.

Arbeidskravene må være godkjent og tilstedeværelseskravet må være oppfylt før eksamen kan gjennomføres. Det vises til avsnitt om arbeidskrav i programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 2 uker. Studenten skal utforme et skriftlig undervisningsopplegg, som kan bygge på arbeidskravet ovenfor. Omfang 4000 ord +/- 10%. Innhold: planlegging av undervisning for elever med spesielle behov eller elever som trenger språklig tilrettelegging. Tema velges selv av studenten. Undervisningsopplegget begrunnes trafikkpedagogisk og trafikkdidaktisk opp mot pensumlitteraturen

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom: Ny og utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen

 • Ved ikke bestått: Ved ikke bestått kan det leveres en omarbeidet versjon inntil én gang

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.