EPN

TLK3200 Simultantolking Emneplan

Engelsk emnenavn
Simultaneous Interpreting
Studieprogram
Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent av studieutvalget ved fakultet LUI 12. september 2014 og etablert av fakultetsstyret 23. oktober 2014. Revidert av studieutvalget 5. mars 2015. Redaksjonelle endringer foretatt 4. juli 2016.

Pensum oppdatert 4. juli 2016. Redaksjonelle endringer lagt inn 6. juli 2017. Revisjon godkjent på fullmakt av leder i utdanningsutvalget 19. desember 2019. Gjeldende fra vårsemesteret 2019.

 

Emnet Simultantolking gir en videre praktisk-teoretisk innføring i tolkefaget. Simultantolking er den form for tolking hvor tolken gjengir ytringene samtidig (simultant) med at taleren snakker. Det er en tolkemetode som blant annet benyttes mye i rettssalen. Emnet er nett- og samlingsbasert, og det tilbys som deltidsstudium over ett semester.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om den simultane tolkeprosessen

 • har god kontrastiv kunnskap om forholdet mellom norsk og tolkespråket

 • har god kunnskap om tekst og diskurs og ulike modaliteter som analytiske verktøy for simultantolking

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan registrere egne feil og svakheter, slik at hun/han kan arbeide videre med å utvikle den simultane tolkemetoden på egen hånd

 • kan analysere tekster og diskurser

 • kan samarbeide med andre tolker

 • kan anvende strategier for å tolke simultant mellom norsk og tolkespråket

 

Generell kompetanse

Studenten

 • mestrer simultan tolking mellom norsk og tolkespråket

 • mestrer ulike modaliteter i simultan tolking mellom norsk og tolkespråket

 • har god kompetanse knyttet til simultantolking som tolkefaglig disiplin

 • kan nytte faglig kunnskap til kritisk og konstruktiv refleksjon

 

Innhold

Tolkefaget er et ferdighetsfag. Emnet Simultantolking inneholder derfor en kombinasjon av teoretiske og praktiske disipliner og kunnskaps- og ferdighetskomponenter. Emnet inneholder følgende hovedtemaer:

 1. Simultan teknikk

 2. Tekst- og diskursanalyse

 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som nettbasert deltidsstudium over ett semester. Det baserer seg på en stor grad av selvstudium og samarbeid i studentgrupper. Det er en forutsetning at studentene kan disponere egen datamaskin, har muligheter for lydopptak og har tilgang til Internett.

 

I løpet av semesteret vil det være samlinger ved OsloMet – storbyuniversitetet og ukentlige læringsaktiviteter på nett mellom samlingene. Informasjon om antall samlinger, og antall dager per samling, finnes på nettsidene til universitetet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i nærmere definerte faglige aktiviteter.

 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Skriftlig tekstanalyse av en tale, 600 ord +/- 10 %

 • Skriftlig midtveisevaluering av egen utvikling med beskrivelse av studentens styrker og utfordringer, 450 ord +/- 10 %

 • En flervalgstest knyttet til det teoretiske pensumet

 

Formålet med det første og det tredje arbeidskravet er å synliggjøre kunnskap som studentene har tilegnet seg fra det teoretiske pensumet og dens anvendelse i simultantolking. Formålet med det andre arbeidskravet er å identifisere og bli seg bevisst egne utfordringer.

 

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Gjennom studiet skal studentene utvikle praktiske ferdigheter og kompetanse knyttet til simultantolking i ulike situasjoner. Denne type ferdigheter og kompetanse kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om tilstedeværelse i følgende faglige aktiviteter:

 • Læringsaktiviteter på nett

 • Samlinger ved OsloMet

 

For å få avlegge eksamen kreves det minimum 80 % deltakelse i læringsaktiviteter på nett og minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger ved universitetet. Sykdom fritar ikke for deltakelse i læringsaktiviteter på nett og tilstedeværelse på samlinger. Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over, medfører at studenten mister retten til å avlegge eksamen.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering består av følgende eksamen: En praktisk eksamen i simultantolking ved OsloMet, varighet ca. 10 minutter. Det tas opptak av studentens praktiske prøve som så sendes til intern og ekstern sensor for vurdering.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det anvendes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Vurderingskriterier

A, Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg gjennom svært god gjengivelse med nyanser intakt på begge språk, samt naturlig flyt i forhold til originalen både med hensyn til tempo og sekvenslengde. Kandidatens stemmebruk og tempo er naturlig og forstyrrer ikke kommunikasjonen. 

B, Meget god: Meget god prestasjon med gjennomgående svært god gjengivelse og de aller fleste nyanser intakt på begge språk, samt overveiende grad av naturlig flyt i forhold til originalen med hensyn til tempo og stemmebruk. Kandidatens stemmebruk og tempo er i overveiende grad naturlig og forstyrrer sjelden kommunikasjonen. 

C, God: God prestasjon med generelt god gjengivelse på begge språk, men enkelte unøyaktigheter, samt noe avvik i forhold til originalens tempo og stemmebruk. Tempo og stemmebruk gjør at kandidaten innimellom tiltrekker seg fokus. 

D, Nokså god: En akseptabel prestasjon som har enkelte mangler i gjengivelsen på ett eller begge språk, samt noen avvik i forhold til originalens tempo og stemmebruk. Kandidatens stemmebruk og tempo gjør at kandidaten framstår som litt nølende/usikker eller overivrig/dominerende.

E, Tilstrekkelig: Prestasjonen tilfredsstiller de faglige minimumskravene men gjengivelsen på ett eller begge språk preges av flere unøyaktigheter samt flere avvik i forhold til originalens tempo og stemmebruk. Kandidatens stemmebruk og tempo er litt sjenerende og forstyrrer kommunikasjonen litt. 

F, Ikke bestått: Prestasjonen tilfredsstiller ikke de faglige minimumskravene og kandidaten behersker ikke språklige eller tolketekniske ferdigheter i en slik grad at han/hun mestrer situasjonen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.

Opptakskrav