EPN

TLK1200 Tolke- og oversetterfagets historie Emneplan

Engelsk emnenavn
Interpreting and Translation Studies through History
Studieprogram
Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent av studieutvalget ved fakultet LUI 22. november 2012. Revidert versjon godkjent 5. mars 2015. Redaksjonelle endringer foretatt 31. mai 2016. Pensum oppdatert 27. juni 2016. Redaksjonelle endringer foretatt 6. juli 2017. Revisjon godkjent på fullmakt av leder i utdanningsutvalget 19. desember 2019. Gjeldende fra vårsemesteret 2019.

Emnet Tolke- og oversetterfagets historie gir en innføring i tolke- og oversetterfagets historie og sentrale teoretiske problemstillinger. Emnet legger vekt på å introdusere relevante teorier og modeller innen tolking og oversettelse. Den faghistoriske delen knyttes opp mot tolkens yrkesidentitet og hjelper studentene til å forstå muligheter og begrensninger i arbeidet som tolk i offentlig sektor i Norge.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teoretiske modeller og hovedproblemstillinger innen oversettelse og tolking i et historisk perspektiv

 • har kunnskap om hovedproblemstillinger innen profesjonsutvikling av tolking i offentlig sektor og tolkens yrkesidentitet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende fagets sentrale begreper for å tilnærme seg tolke- og oversettelsesprosessen på en akademisk fundert måte.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle erfaringer i diskusjoner om fagets utvikling og gjennom dette bidra til utvikling av god tolkepraksis

Innhold

Emnet inneholder følgende temaområder:

 

 1. Innføring i fagfeltet oversettelse

 • Oversettelsesteori i et historisk perspektiv (bl.a. teori før det tjuende århundre; funksjonelle teorier; diskurs og register tilnærminger; systemiske teorier; oversettelse, kultur og ideologi; oversetterens rolle, og ny media som audiovisuell oversettelse, lokalisering og globalisering).

 • Hovedproblemstillinger i fagfeltet oversettelse (bl.a. mening og ekvivalens; ordrett vs. fri oversettelse; kvalitet; oversettelse og ideologi og oversetterens rolle).

 

2. Innføring i fagfeltet tolking

 • Tolketeori i et historisk perspektiv

 • Hovedproblemstillinger i fagfeltet tolking (bl.a. ekvivalens, kvalitet, evaluering og tolkens rolle) og deres relasjon til hovedproblemstillingene i fagfeltet oversettelse.

 • Tolkens yrkesidentitet i historisk og kontrastivt perspektiv (nasjonalt og internasjonalt).

 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert på deltid over ett semester, og det er nettbasert. Læringsaktiviteter består av ukentlige forumdiskusjoner.

 

Det kreves at studenten har tilgang til datamaskin og Internett med muligheter til lydopptak. Det forutsettes stor grad av selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Oversettelse av en skriftlig fagprosatekst fra norsk til tolkespråket (ca. 500 ord). Leveres digitalt.

 • Tolking av en monolog fra norsk til tolkespråket (ca. 500 ord), spilles inn og leveres digitalt.

 • Et refleksjonsnotat om ulike aspekter ved oversettelse/tolking med utgangspunkt i relevant fagstoff og egen produksjon fra de to første arbeidskravene (2000 ord +/-10 %).

Formålet med de to første arbeidskravene er å identifisere og bli seg bevisst egne utfordringer både i skriftlig og muntlig oversettelse. Formålet med det tredje arbeidskravet er å vise til på hvilken måte studenten knytter teoretiske problemstillinger til egen prestasjon (fra de to første arbeidskravene).

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering består av en individuell, muntlig presentasjon av et oppgitt tema som spilles inn hjemme (lydopptak) og leveres digitalt i universitetets digitale læringsplattform. Omfang - maksimum 15 minutter, minimum 10 minutter. Studentene får oppgaveteksten to uker før innleveringsfristen. Det tilbys frivillig gruppeveiledning (forum) en uke før eksamen.

 

Ny/utsatt eksamen Ved ny/utsatt eksamen blir det gitt en ny oppgavetekst med et nytt tema for den muntlige presentasjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått.

Bestått:  Studenten dokumenterer gode kunnskaper og god evne til selvstendig bruk av relevante begreper, teorier og metoder, samt viser god forståelse for tolkens yrkesutøvelse i offentlig sektor i Norge. Studenten viser et godt refleksjonsnivå i forhold til læringsmålene.

Ikke bestått:  Studenten dokumenterer ikke gode kunnskaper og god evne til selvstendig bruk av relevante begreper teorier og metoder, samt viser liten forståelse for tolkens yrkesutøvelse i offentlig sektor i Norge. Studenten viser ikke tilstrekkelig refleksjonsnivå i forhold til læringsmålene.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en ekstern og en intern sensor. Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av eksamensbesvarelsene sammen med en intern sensor. Intern sensor vurderer de øvrige besvarelsene. Vurderingene som intern og ekstern sensor gjør sammen skal være retningsgivende for den interne sensorens vurdering, slik at det kommer alle studentene til gode.

Opptakskrav