EPN

TLB2400 Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid i egen lærerpraksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Development project in driving instruction
Studieprogram
Trafikklærer
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette semesteret gjennomfører studentene en kandidatoppgave parallelt med fullføring av øvingsundervisningene, med en fordeling på om lag 50% av studietiden på hver. Kandidatoppgaven skal ha utgangspunkt i utfordringen studenten erfarer i egne undervisning eller i praksisfeltet for øvrig.

Forkunnskapskrav

Bestått TLB1000, TLB1110 og TLB2000.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten:

 • kjenner til aktuelle trafikkpedagogiske og trafikkfaglige utviklingsoppgaver

 • har kunnskap om utviklingsmetodikk og hvordan denne kan brukes på ulike områder innen det trafikkpedagogiske og trafikkfaglige feltet 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt i egen praksis

 • kan anvende IKT-verktøy i gjennomføring og/eller formidling       

 • kan samarbeide i en prosjektgruppe og reflektere over arbeidet i gruppa og resultatet av arbeidet  

Generell kompetanse

Studenten

 •  kan gjennomføre en presentasjon av prosjektet for andre trafikklærere og fagfolk og utveksle synspunkter på prosjektet

Innhold

Emnet inneholder følgende temaer

 • endringsbehov i egen og andres undervisning
 • planlegging og gjennomføring av endrings- og utviklingsarbeid
 • aktuell faglitteratur, forskningsrapporter, myndighetens rammer, mål og føringer for trafikkopplæringen 

Arbeids- og undervisningsformer

Kandidatoppgave (se under Vurdering-/eksamen nedenfor) gjennomføres som prosjektarbeid individuelt eller i gruppe med 2 til 4 deltakere. Arbeidet med kandidatoppgaven pågår gjennom hele semesteret.

Det gis veiledning og undervisning underveis. Arbeidet skal fremstilles i skriftlig prosjektrapport, og ved hjelp av videoopptak og/eller annen IKT, slik at mål, plan, gjennomføring og resultat dokumenteres. Det legges vekt på at oppgaven kan knyttes til studentens praksis eller andre fagområder som har nytteverdi for fremtidig yrkesutøvelse. Tema og problemstilling skal godkjennes av faglærerne. Kandidatoppgaven er et utviklingsarbeid og skal ikke inneholde forskningsfaglige elementer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksis

Praksis omfatter minimum 30 dager undervisningspraksis. Studenten har selvstendig undervisning i bil og klasserom på alle trinn i Læreplan førerkortklasse B, sammen med medstudent. Så langt det lar seg gjennomføre skal studenten følge to elever gjennom hele opplæringsløpet. Selvstendig undervisning i obligatoriske emner i Læreplanen må gjennomføres med praksisveileder til stede, mens i ikke obligatoriske emner kan to studenter sammen undervise uten praksisveileder. Øvingsundervisningen fører frem til vurdering/godkjenning av praktisk lærerdyktighet.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Se praksisguiden for informasjon om innhold og organisering av praksis 

Arbeidskrav

 • Timeoversikt over minimum 30 timer egen undervisning føres og dokumenters med praksisveileders signatur

 • Individuelt refleksjonsnotat på 1000 til 2000 ord som beskriver egen læring og etiske refleksjoner

 • Loggbok fra alle timer med egen undervisning og observasjon av praksisveileder og medstudent på alle trinn, omfang etter avtale med faglærer

 • DRM med plan for time fra hver time med egen undervisning skal fortløpende forevises praksisveileder og vedlegges loggboka, hver DRM med plan for time skla ha et omfang på 200 ord +/- 10 %

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg etter Læreplanens tema 4.1 «sikkerhetskurs på veg». Gjennomføringen dokumenteres skriftlig med 1 400 ord +/- 10 %

 • Muntlig gruppepresentasjon (2-4 studenter) av arbeid med kandidatoppgave i et faglig forum, 1 time, med individuelle bidrag. Alle studentene i gruppa skal bidra i om lag likt omfang. 

Arbeidskrav og praksis som er synliggjort i emnebeskrivelsene må være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Frist for innlevering av arbeidskravene fastsettes av faglærer. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering én gang innen ordinær eksamen. Ved sykdom kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet.

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen individuelt eller i gruppe (2-4 studenter). Eksamen består av en kandidatoppgave som dokumenteres skriftlig med 4000 ord +/- 10 % (individuelt), eller 6000 ord +/- 10 % (i gruppe) i tillegg til video, IKT eller læremiddelutvikling. 

Ny og utsatt eksamen

 • Ved karakteren F; stryk, på kandidatoppgaven kan det leveres en omarbeidet versjon inntil 1 gang. Ved senere forsøk må det skrives ny kandidatoppgave. 

 • Ved sykdom i gruppa kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av eksamen i annen gruppe eller individuelt

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.