EPN

TLB2000 Trafikkpedagogikk og -didaktikk i teori og praksis 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Pedagogy and didactics in driving instruction practice 2
Studieprogram
Trafikklærer
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal dyktiggjøre studenten i undervisning på trinn 3 Trafikal del og trinn 4 Avsluttende opplæring i Læreplan for føreropplæring klasse B (heretter omtalt som: «trinn 3 og 4 i Læreplanen»).

Forkunnskapskrav

Bestått TLB1000 og TLB1110

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten:

 •  har inngående kjennskap til trinn 3 og 4 i Læreplanen

 •  kan reflektere over ulike pedagogiske tilnærminger og  relevante metoder ved undervisning  på trinn 3 og 4 i Læreplanen

 •  kan gjøre rede for sentrale utfordringer i føreropplæringen med  utgangpunkt i trafikkpedagogiske og trafikkfaglige emner, herunder miljø og samfunn, risiko og forebygging av ulykker

 •  har godkjenning som godkjent førstehjelpsinstruktør ved trafikkskole

 •  kjenner til trafikkskolens drift og elevansvar samt tilsyn og  gjennomføring av førerprøve              

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og veiledning  på trinn 3 og 4 i Læreplanen

 • kan analysere risiko

 • har tilstrekkelig ferdigheter i ØKO-kjøring

 • kan organisere og tilpasse pedagogiske metoder ved sikkerhetskurs på bane, sikkerhetskurs på veg og førstehjelpsundervisning.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan reflektere over egen praksis, yrkesetikk og behandling av elev

 • kan kommunisere tydelig og lytte oppmerksomt

 • kan endre praksis på grunnlag av  tilbakemeldinger og veiledning fra medstudenter og praksisveileder

Innhold

Emnet inneholder følgende temaer

 • planlegging, gjennomføring, vurdering og analyse av undervisning og veiledning/coaching
 • IKT i undervisningen
 • trafikkpsykologi
 • elever med spesielle behov
 • sikkerhet i trafikken
 • kommunikasjon med elever og kolleger
 • refleksjon og oppmerksomhet på seg selv og andre
 • trafikkskolens drift og yrkesetikk

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten skal gjøre erfaringer med egen undervisning og vurdere erfaringene i forhold til egen opplevelse og i teoretisk perspektiv. Undervisningsoppgaver gjennomføres både som øvelser på universitetet sammen med andre studenter og ved utprøving i bil/klasserom med veiledning fra praksisveileder. Litteratur leses opp mot de problemstillingene det til enhver tid arbeides med.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksis

Praksis omfatter minimum 20 dager undervisningspraksis gjennom hele semesteret. Innholdet i praksis er observasjon av praksisveileder, forberedelse til egen undervisning, gjennomføring av undervisningen og etterarbeid. Observasjon av medstudenters undervisning er sentral del av erfaringslæringen.

Deler av undervisningen kan være på kveldstid/mørketid.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått og må være gjennomført og bestått før studenten kan starte i fjerde semester. Se praksisguiden for informasjon om innhold og organisering av praksis.

Arbeidskrav

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg for «sikkerhetskurs på øvingsbane» (Læreplanens tema 3.10). Skriftlig dokumentasjon: Plan med begrunnelse og vurdering av gjennomføringen, 1400 ord +/- 10 %.

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere en trinnvurdering, læreplanens tema 3.9. Dokumenteres skriftlig med et omfang på 1400 ord +/- 10 %. 

 • Timeoversikt over minimum 20 timer egen undervisning og i tillegg observasjoner av praksisveileder og observasjon av medstudenter føres og dokumenters sammen med et refleksjonsnotat på 700 ord +/- 10 % som beskriver egen læring og etisk praksis.

 • Loggbok fra alle timer med egen undervisning og observasjon av praksisveileder og medstudent på trinn 1, 2 og 3, omfang etter avtale med faglærer

 • DRM med plan for time fra hver time med egen undervisning skal fortløpende forevises praksisveileder og vedlegges loggboka. Hver DRM med plan for time skal ha et omfang på 200 ord +/- 10 %.

Arbeidskrav som er synliggjort i emnebeskrivelsene må i være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Frist for innlevering av arbeidskravene settes av faglærer. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering ytterligere én gang innen ordinær eksamen. Ved sykdom kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet.

Vurdering og eksamen

Del 1 

Prosjekteksamen, individuelt eller i gruppe på 2-4 studenter, 14 dager. Omfang 2500 ord +/- 10% ved individuell gjennomføring, 4500 ord +/- 10 % ved gjennofmøring i gruppe. 

Del 2

Passeringstest 2*: Individuell, praktisk kjøretest, 45 minutter. Testen gjennomføres ved å kjøre en definert testrute etter gitte kriterier med ekstern eller intern sensor.

* Passeringstest er praktisk kjøretest med teoretiske spørsmål, for å sikre at studenten holder tilstrekkelig nivå. Testen gjennomføres sent i første semester, og mot slutten av tredje semester. En kjørescreening med framovermelding gjennomføres mot midten av første semester. Bilen som benyttes skal ha manuell girkasse.

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ved ikke bestått på en av eksamensdelene, er det kun den ikke beståtte delen som må tas om igjen.

 • Ved sykdom på prosjekteksamen (del 1) kan eksamen gjennomføres individuelt.

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Alle hjelpemidler tillatt. Det er krav om korrekt bruk av referanser og kildehenvisning

Del 2: Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Del 1: Gradert skala A-F

Del 2. Bestått/Ikke bestått

Begge deler må bestås, karakteren på del 1 er den som blir tellende som samlet karakter for emnet og som synliggjøres på vitnemålet.

Sensorordning

Del 1: To interne sensorer

Del 2: Ekstern eller intern sensor

Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert 3. år