EPN

TLB1110 Trafikkpedagogikk og -didaktikk i teori og praksis 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Pedagogy and didactics in theory and driving instruction practice 1
Studieprogram
Trafikklærer
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal dyktiggjøre studenten i undervisning på trinn 1 Trafikalt grunnkurs, trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse og trinn 3 Trafikal del. (heretter omtalt som: «trinn 1, 2 og 3 i læreplanen») .

Forkunnskapskrav

Bestått TLB1000

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kjennskap til trinn 1, 2 og 3 i Læreplanen

 • kan reflektere over ulike pedagogiske tilnærminger og metoder i undervisning  på trinn 1, 2 og 3 i Læreplanen

 • kan reflektere over bruk av ulike IKT-midler i undervisningen

 • kan gjøre rede for sentrale utfordringer i føreropplæringen med utgangpunkt i trafikkfaglige og trafikkpedagogiske/-psykologiske emner, herunder kjøreprosessen og risikobegrepet   

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og veiledning i klasse/gruppe på trinn 1 i Læreplanen

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og veiledning på trinn 2 i Læreplanen

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og veiledning på trinn 3 i Læreplanen

 • kan bruke relevant IKT i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta i samarbeid og diskusjon med andre studenter

 • kan kommunisere konstruktivt med elever og medlærere/medstudenter

 • kan gi og ta imot tilbakemeldinger på undervisningsøvelser 

Innhold

Emnet inneholder følgende temaer

 • planlegging, gjennomføring, vurdering og analyse av undervisning og veiledning/coaching
 • analyse av Læreplanens mål, innhold og arbeidsmåter
 • IKT i undervisningen
 • trafikkpsykologi
 • elever med spesielle behov
 • selvinnsikt og kommunikasjon med elever og kolleger
 • refleksjon og oppmerksomhet på seg selv og andre
 • yrkesetisk kompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning gjennomføres både som øvelser på universitetet sammen med andre studenter og i skolebil/klasserom med veiledning fra praksisveileder. Litteratur leses opp mot de problemstillingene det til enhver tid arbeides med.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksis

Praksis omfatter minimum 30 dager undervisningspraksis (gjennom hele semesteret). Innholdet i praksis er observasjon av praksiveileder, forberedelse til egen undervisning, gjennomføring av undervisningen og veiledning/etterarbeid. Observasjon av medstudenters undervisning er viktig del av praksisundervisningen.

Deler av undervisningen kan være på kveldstid/mørketid.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått og må være gjennomført og bestått før studenten kan starte i tredje semester.

Se praksisguide for mer informasjon om innhold og organisering av praksis.

Arbeidskrav

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere en tre timers undervisingssekvens innen trafikalt grunnkurs sammen med en eller flere medstudenter. Arbeidskravet dokumenteres skriftlig, omfang 1400 ord +/- 10 %

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere en trinnvurdering, Læreplanen tema 2.10. Dokumenteres skriftlig med et omfang på ca. 1400 ord +/- 10 %

 • Timeoversikt over minimum 30 timer egen undervisning, og i tillegg skal observasjoner av praksisveileder og av medstudenter føres og dokumenters sammen med et refleksjonsnotat på ca 700 ord +/- 10 %, som beskriver egen læring.

 • Loggbok fra alle timer med egen undervisning og observasjon av praksisveileder og medstudent på trinn 1, 2 og 3. Omfang 100 ord +/- 10 % 

 • DRM med plan for time fra hver time med egen undervisning skal fortløpende forevises praksisveileder og vedlegges loggboka. Hver DRM med plan for time skal ha et omfang på ca. 200 ord +/- 10 %.

Arbeidskrav som er synliggjort i emnebeskrivelsene må i henhold til eksamensreglementet være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Frist for innlevering av arbeidskravene settes av faglærer. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering ytterligere én gang innen ordinær eksamen. Ved sykdom kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet.

Vurdering og eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen individuelt eller i gruppe* på 2-4 studenter, 14 dager. Omfang: 2500 ord +/- 10% ved individuell gjennomføring, 4500 ord +/- 10% ved gjennomføring i gruppe. 

*Ved sykdom i gruppa kan det lages avtale med faglærer om gjennomføring av eksamen i annen gruppe eller individuelt.

Ny og utsatt eksamen

 • Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen, det blir gitt ny oppgavetekst

 • Ved sykdom i gruppa gjennomføres eksamen individuelt

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillat. Det er krav om korrekt bruk av referanser og kildehenvisning

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert 3. år