EPN

TLB1000 Introduksjon til trafikkpedagogikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to didactics for driving instructors
Studieprogram
Trafikklærer
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir innføring i grunnleggende trafikkfaglige og trafikkpedagogiske/-didaktiske emner.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for trafikkopplæringens betydning i myndighetenes arbeid for null drepte og hardt skadde i trafikken (nullvisjonen) samt struktur og innhold i Læreplan føreropplæring klasse B (heretter: Læreplanen)
 • kan gjengi sentrale deler av lover og forskrifter som gjelder for trafikkopplæringen og forklare trafikkreglene, skiltforskrift og kjøretøyforskrift
 • kjenner til relevante sider ved bilens teknologi og miljøriktig kjøring
 • kan gjøre rede for hovedtrekk i konfluent pedagogikk og instruksjonsmetodikk           

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere kjøretekniske ferdigheter i trinn og nøkkelpunkter etter trinn 2 i Læreplanen som grunnlag for instruksjon i kjøreteknikk
 • har gode kjøretekniske ferdigheter
 • kan foreta observasjon av undervisning      

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere rundt bruken av IKT-verktøy i studiearbeidet
 • kan redegjøre for trafikkskolens drift, trafikklærerens oppgaver og etiske ansvar

Innhold

Emnet inneholder følgende temaer:

 • trafikkpedagogikk og -didaktikk
 • teknologi og samfunn
 • juss
 • presis kjøreteknikk
 • trafikkteori

Arbeids- og undervisningsformer

Det gjennomføres kjøreteknisk prøve med tilbakemelding ved starten av semesteret, selvstendig kjøretrening på landeveg og bane gjennom semesteret og avsluttende kjøretest ved slutten av semesteret.

Studentene arbeider individuelt og i grupper med lover og forskrifter og med teknologi. Det gjennomføres i stor utstrekning praktiske øvelser i bil og klasserom, både knyttet til trafikkpedagogikk og -didaktikk samt kjøreteknikk. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksis

Praksis omfatter minimum 20 dager observasjonspraksis gjennom hele semesteret ved praksisskole, med observasjon av praksisveileders undervisning etter Læreplanens trinn 1, Trafikalt grunnkurs og trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse og trinn 3 Trafikal del.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått og må være gjennomført og bestått før studenten kan starte i andre semester.

Se praksisguiden for utfyllende informasjon om innhold og organisering av praksis.

Arbeidskrav                                                                       

 • Studenten legger fram timeoversikt signert av praksisveileder og loggbok fra alle observasjoner av praksisveileders undervisning på trinn 1 og 2 samt et refleksjonsnotat på 700 ord.

 • Gjennomføre to sekvenser kommenterende egenkjøring med private biler, i trafikalt miljø som oppgis av faglærer. I tillegg gjennomfører studentene to sekvenser der de gir hverandre tilsigelser. Sekvensene gjennomføres sammen med minst en medstudent og dokumenteres skriftlig med 1400 ord og/eller med video: Gjennomføring og refleksjon over øvelsene. Ved sykdom kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet.

Arbeidskravene må være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Frist for innlevering av arbeidskravene settes av faglærer. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering én gang innen ordinær eksamen.

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og minimum 80 % tilstedeværelse i undervisning

Vurdering og eksamen

Del 1

Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn, 4 timer.  

Del 2

Passeringstest 1*: Individuell, praktisk kjøretest, 45 minutter. Testen gjennomføres ved å kjøre en definert testrute med sensor. Kjøreferdigheter og trafikal forståelse vurderes.

*Passeringstest er praktisk kjøretest med teoretiske spørsmål, for å sikre at studenten holder tilstrekkelig nivå. Testen gjennomføres sent i første semester, og mot slutten av tredje semester. En kjørescreening med framovermelding gjennomføres mot midten av første semester. Bilen som benyttes skal ha manuell girkasse.

 

Del 3

Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn, 2 timer - Trafikkteori**

**Teoriprøve skal sikre at studenten kjenner bestemmelser i Vegtrafikklov, forskrifter, trafikkregler/skiltregler.

Det er ingen progresjonskrav mellom de tre delene, de kan tas uavhengig av hverandre.

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ny og utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen på alle de tre eksamensdelene
 • Ved ikke bestått på en av eksamensdelene, er det kun den delen som ikke er bestått som må tas om igjen.
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet 
 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Læreplan føreropplæring klasse B og Samferdselsdepartementet: Vegtrafikklovgivningen 2014

Del 2 og 3: Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Del 1: Gradert skala A-F

Del 2: Bestått/Ikke bestått

Del 3. Bestått/Ikke bestått

Alle tre deler må bestås og karakteren på del 1 er den som blir tellende som samlet karakter og som synliggjøres på vitnemålet.

Sensorordning

Del 1: Det benyttes to interne sensorer

Del 2: Det benyttes en intern eller en ekstern sensor

Del 3: Det benyttes en intern eller en ekstern sensor

I alle tre eksamensdeler vurderer tilsynssensor eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.