EPN

TEGP2100 Praksis, 2.år Emneplan

Engelsk emnenavn
Practice, 2nd year
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
0 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Felles emneplan for praksis på begge studieretninger, alle studieår.

Studieretning tolking:

Studieretning tolking i bachelorprogrammet har 12 ukers veiledet, variert og vurdert tolkepraksis, tre uker i andre studieår og ni uker i tredje studieår. Formålet med praksisopplæringen er at studentene skal tilegne seg profesjonell tolkekompetanse gjennom gradvis innføring i sentrale sider ved profesjonen. Ved et tett samarbeid mellom studenter, faglærere, praksisplasser og veiledere utvikles studentens profesjonsidentitet.

Det skal være en progresjon i praksisopplæringen og en sammenheng mellom undervisningen og praksisopplæringen.

Praksisopplæringen arrangeres i samarbeid med Nasjonalt ressurssenter for døvblinde (Eikholt), NAV Tolketjenester og andre institusjoner som formidler tolketjeneste, samt enkelte frilanstolker.

Studieretning tegnspråkdidaktikk:

Studieretning tegnspråkdidaktikk har 6 ukers veiledet og vurdert praksis, to uker andre studieår, og fire uker i tredje studieår. Formålet med praksisopplæringen er at studentene skal tilegne seg praktisk erfaring med å veilede og undervise voksne andrespråksinnlærere. Gjennom et tett samarbeid mellom studenter, faglærere, praksissted og praksisveiledere utvikles studentens ferdigheter i andrespråksundervisning og -veiledning. Det skal være en progresjon i praksisopplæringen og en sammenheng mellom undervisningen og praksisopplæringen.

Praksisopplæringen arrangeres i samarbeid med Signo og Statped, og andre som har organisert undervisning i norsk tegnspråk rettet mot voksne.

Emnet ble godkjent i utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Progresjonskrav studieretning tolking:

Praksisopplæringen i andre studieår må være bestått før studenten kan fortsette i tredje studieår. Praksisperiodene fungerer som et faglig mål på at det vi lærer i klasserommet er internalisert i studenten, og at hen har evne til å bruke kunnskapen i praksis. Kravene i praksisperiodene øker fra kun å observere og reflektere over det en ser, til å kunne fungere som tolk i et tolkeoppdrag i siste praksisperiode. Dermed er det avgjørende at studenten viser at kravene som er stilt i andre studieårs praksisperioder blir innfridd før de gis mulighet til å gjennomføre praksisperioder i tredje studieår.

Alle praksisperioder må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i emne TEGN3140, Tegnspråktolking.

Progresjonskrav studieretning tegnspråkdidaktikk:

Praksisopplæringen i andre studieår må være bestått før studenten kan fortsette i tredje studieår. Praksisperiodene fungerer som et faglig mål på at det vi lærer i klasserommet er internalisert i studenten, og at hen har evne til å bruke kunnskapen i praksis. Kravene i praksisperiodene øker fra kun å observere og reflektere over det en ser, til å kunne fungere som underviser eller veileder i tegnspråk i siste praksisperiode. Dermed er det avgjørende at studenten viser at kravene som er stilt i andre studieårs praksisperioder blir innfridd før de gis mulighet til å gjennomføre praksisperioder i tredje studieår.

Alle praksisperioder må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i emne TEGN3230, Voksnes læring og flerspråklighet.

Læringsutbytte

Studieretning tolking:

Studentene vurderes etter følgende kriterier:

 • Studentene skal vise evne og vilje til å samarbeide med kolleger og tolkebrukere, og møte disse med vennlig respekt og høflighet.
 • Studentene skal vise evne og vilje til å reflektere over ulike sider ved en tolket kommunikasjonssituasjon.
 • Studentene skal vise evne og vilje til å arbeide aktivt med egne ferdigheter i og utenfor den tiden de tilbringer på praksisstedet.
 • Studentene skal vise evne og vilje til å forberede seg til de oppdragene de er med på, enten de skal observere eller tolke selv.
 • Studentene skal delta aktivt i faglige diskusjoner.
 • Studentene skal møte til avtalt tid.
 • Studentene skal ha god forståelse av norsk tegnspråk, norsk tale- og skriftspråk, og vise evne og vilje til å stadig utvikle språkferdighetene.

Studieretning tegnspråkdidaktikk:

Studentene vurderes etter følgende kriterier:

 • Studentene skal vise evne og vilje til å samarbeide med kolleger og deltakere på tegnspråkkurs, og møte disse med vennlig respekt og høflighet.
 • Studentene skal vise evne og vilje til å reflektere over ulike sider ved en undervisningssituasjon med voksne innlærere av tegnspråk
 • Studentene skal vise evne og vilje til å arbeide aktivt med egne ferdigheter i og utenfor den tiden de tilbringer på praksisstedet.
 • Studentene skal vise evne og vilje til å forberede seg til undervisningen, enten de skal observere eller instruere selv.
 • Studentene skal delta aktivt i faglige diskusjoner.
 • Studentene skal møte til avtalt tid.
 • Studentene skal ha god forståelse av norsk tegnspråk, undervisningsformer og andrespråksdidaktikk, og vise evne og vilje til å stadig utvikle språkferdighetene.

Innhold

Studieretning tolking og tegnspråkdidaktikk: praksisopplæring, første studieår (felles)

Første praksisperiode (felles)

Denne praksisperioden gjennomføres vanligvis som en hel helg med observasjon og deltakelse på Døves Kulturdager. Her gis studentene ulike oppgaver som innebærer kommunikasjon på tegnspråk. Disse oppgavene gjennomgås i gruppeøkter med veileder. Formålet med praksisen er først og fremst observasjon av tegnspråklige samhandlingspraksiser, og bli seg bevisst betydningen av tegnspråklige møteplasser. Det forventes at studentens fremtoning samsvarer med situasjonene hen blir plassert i. Ved behov og individuell vurdering, kan denne praksisperioden erstattes av en oppgave. Dersom studentgruppas deltakelse ved Døves Kulturdager ikke kan gjennomføres, vil et alternativt opplegg arrangeres.

Studieretning tolking: praksisopplæring, andre studieår

Praksisopplæringen i andre studieår består av tre uker veiledet og vurdert praksis. Observasjon er den viktigste oppgaven til studenten i disse praksisukene. Studenten skal imidlertid vise at hen kan ta ansvar for forberedelse før et oppdrag, og vise god evne og vilje til refleksjon etter et oppdrag. Studenten må vise en viss forståelse for problemstillinger relatert til tolkeprofesjonen. Det forventes at studentens fremtoning samsvarer med situasjonene hen blir plassert i. I den siste praksisperioden i andre studieår forventes det at studenten kan forsøke å tolke i enkelte oppdrag som veilederne finner passende. 

Praksisperioden i andre studieår består av to arbeidsuker, der studentene alene eller flere sammen, blir utplassert på en av NAVs tolketjenester, eller annet arbeidssted for tolker, eventuelt hos frilanstolker. Studenten skal vise at hen kan ta ansvar for forberedelse før et oppdrag, og vise god evne og vilje til refleksjon etter et oppdrag. Studenten må vise en viss forståelse for problemstillinger relatert til tolkeprofesjonen. Det forventes at studentens fremtoning samsvarer med situasjonene hen blir plassert i. I denne praksisperioden forventes det at studenten forsøker å tolke i enkelte oppdrag som veilederne finner passende. Det forventes at studenten har et grunnleggende tegnforråd, og kan utnytte tegnrommet til å plassere referenter, og henvise tilbake til disse. Videre forventes det at studenten har noen grunnleggende nonmanuelle markører, som setningsgrenser.

Studieretning tegnspråkdidaktikk: praksisopplæring, andre studieår

Praksisopplæringen i andre studieår består av to ukers veiledet og vurdert praksis. Observasjon er den viktigste oppgaven til studenten i praksisperioden i andre studieår. Studenten må vise en viss forståelse for problemstillinger relatert til undervisning og veiledning av voksne innlærere av tegnspråk. Det forventes at studentens fremtoning samsvarer med situasjonene hen blir plassert i. I den siste praksisperioden i tredje studieår forventes det at studenten forsøker å undervise i enkelte oppdrag som veilederne finner passende. 

Praksisperioden i andre studieår består av to arbeidsuker, der studentene alene eller flere sammen, blir utplassert på hos en av Signos virksomheter som tilbyr tegnspråkopplæring, hos Statpeds foreldrekurs eller annen aktør som tilbyr opplæring i tegnspråk for voksne innlærere.

 • Studenten må vise en viss forståelse for problemstillinger relatert til undervisning og veiledning i tegnspråk.
 • Det forventes at studentens fremtoning samsvarer med situasjonene hen blir plassert i.
 • I denne praksisperioden forventes det at studenten forsøker å undervise enkelte økter veilederne finner passende.
 • Det forventes at studenten er selvstendig bruker av norsk tegnspråk, og kan bruke anvende ulike didaktiske verktøy/prinsipper i refleksjon rundt undervisning.  

Studieretning tolking: praksisopplæring, tredje studieår

Praksisopplæringen i tredje studieår består av ni uker veiledet og vurdert praksis. I tillegg til forventningene som stilles i andre studieår, vil det i tredje studieår forventes at studenten i større, og økende, grad, kan og vil gå inn som profesjonsutøver og utføre tilfredsstillende tolking i oppdrag som veileder finner passende. Følgende punkter skal beherskes tilfredsstillende:

 • Studentene skal kunne utføre tolking på et grunnleggende nivå.
 • Studentene skal beherske gode reparasjonsteknikker.
 • Studentene skal beherske norsk tegnspråk på et adekvat nivå, og vise evne og vilje til å utvikle dette.
 • Studentene skal beherske beskrivelses- og ledsagningsteknikker for døvblinde.
 • Studentene skal kjenne til og beherske samarbeidsteknikker i to-tolk-system.
 • Studentene skal kunne redegjøre for de valg de tar underveis i oppdraget, og forankre dette i teori fra fagområder som språk, kommunikasjon, yrkesetikk, tolking og oversetting.

Første praksisperiode, studieretning tolking

Denne praksisperioden er internt arrangert, og består av en arbeidsuke der studentene forbereder, gjennomfører og evaluerer tolking, ledsaging og beskrivelse for eksterne døvblinde aktører. Dette vil skje i Oslo og omegn. Det forventes at studenten viser evne og vilje til å utføre tolking, ledsaging og beskrivelse på en tilfredsstillende måte, tatt i betraktning at studenten er i en tidlig læringsfase.

 

Andre praksisperiode, studieretning tolking

Denne praksisperioden består av to arbeidsuker, der studentene alene eller flere sammen, blir utplassert på en av NAVs tolketjenester, eller annet arbeidssted for tolker, eventuelt hos frilanstolker. Studenten skal vise at hen kan ta ansvar for forberedelse før et oppdrag, og vise god evne og vilje til refleksjon etter et oppdrag. Studenten må vise forståelse for problemstillinger relatert til tolkeprofesjonen. Det forventes at studentens fremtoning samsvarer med situasjonene hen blir plassert i. Det forventes at studenten forsøker å tolke i oppdrag som veilederne finner passende, og at denne tolkingen blir gjort på en tilfredsstillende måte, for en student på dette nivået i studiet.

Tredje praksisperiode, studieretning tolking

Denne praksisperioden består av en arbeidsuke, og arrangeres i samarbeid med de andre studiestedene, eksterne døvblinde aktører og Eikholt (Nasjonalt ressurssenter for døvblinde). Studentgruppa fordeles på to ulike uker, og jobber sammen med studenter fra andre studiesteder, med veiledere fra alle studiestedene. Den organiserte veiledningen foregår i grupper. Det legges opp til at studentene bor på Eikholt nettene mellom kvelds- og morgenøkter. Studenten skal vise at hen kan ta ansvar for forberedelse før et oppdrag, og vise god evne og vilje til samarbeid og refleksjon omkring oppdragene. Det forventes at studenten tolker, ledsager og beskriver på en tilfredsstillende måte, for en student på dette nivået i studiet. Tilfredsstillende i denne sammenhengen betyr blant annet et godt etablert tegnforråd, gode anvendelser av tegnrommet, og tydelige nonmanuelle markører.

Fjerde praksisperiode, studieretning tolking

Denne praksisperioden består av fem arbeidsuker, der studentene alene eller flere sammen, blir utplassert på en av NAVs tolketjenester, eller annet arbeidssted for tolker, eventuelt hos frilanstolker. Studenten skal vise at hen kan ta ansvar for forberedelse før et oppdrag, og vise god evne og vilje til refleksjon etter et oppdrag. Studenten må vise forståelse for problemstillinger relatert til tolkeprofesjonen. Det forventes at studentens fremtoning samsvarer med situasjonene hen blir plassert i. Det forventes at studenten forsøker å tolke i oppdrag som veilederne finner passende, og at denne tolkingen blir gjort på en tilfredsstillende måte, for en student på dette nivået i studiet.

Studieretning tegnspråkdidaktikk: praksisopplæring, tredje studieår

Praksisopplæringen i tredje studieår består av fire uker veiledet og vurdert praksis. I tillegg til forventningene som stilles i andre studieår, vil det i tredje studieår forventes at studenten i større, og økende grad, kan og vil gå inn som underviser og veileder, og planlegge og gjennomføre tilfredsstillende undervisning i situasjoner som veileder finner passende. Følgende punkter skal beherskes tilfredsstillende:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i norsk tegnspråk.
 • Skal kunne reflektere og gjøre rede for undervisningens hva, hvordan og hvorfor.
 • Studentene skal kunne planlegge undervisning med tanke på mål, innhold (ut fra tegnspråkfagets særegenheter), læringsaktiviteter, deltakernes læreforutsetninger og rammefaktorer og vurdering
 • Reflektere rundt og gi innspill til undervisningspraksis, og utvikle gode undervisningsaktiviteter.
 • Studentene skal vise at de kan ta ansvar for læringsledelse, herunder kunne vise at de kan motivere og aktivisere deltakerne, konkretisere og variere oppgaver, og gi individuelle tilpasninger
 • Studentene skal kunne samarbeide med kollegaer som også underviser eller veileder i og på tegnspråk

Praksisperiode, studieretning tegnspråkdidaktikk

Praksisperioden i tredje studieår består av fire arbeidsuker, der studentene alene eller flere sammen, blir utplassert på hos en av Signos virksomheter som tilbyr tegnspråkopplæring, hos Statpeds foreldrekurs eller annen aktør som tilbyr opplæring i tegnspråk for voksne innlærere.

 • Studenten skal vise at hen kan ta ansvar for forberedelse før en undervisningsøkt, og vise god evne og vilje til refleksjon etter undervisning.
 • Studenten må vise en viss forståelse for problemstillinger relatert til undervisning og veiledning i tegnspråk.
 • Det forventes at studentens fremtoning samsvarer med situasjonene hen blir plassert i.
 • Det forventes at studenten er selvstendig bruker av norsk tegnspråk, og kan anvende ulike didaktiske verktøy/prinsipper i planlegging, gjennomføring og vurdering av tegnspråkundervisningen.
 • Det forventes at studenten underviser i oppdrag som veilederne finner passende, og at denne undervisningen blir gjort på en tilfredsstillende måte for en student på dette nivået i studiet.

Arbeids- og undervisningsformer

---

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Felles for studieretning tolking og tegnspråkdidaktikk: Krav om tilstedeværelse. Det er krav om 80 % tilstedeværelse i praksisperioden for å få den godkjent. Kravet kan normalt ikke fravikes på grunn av sykdom eller andre grunner.

Vurdering og eksamen

Felles for studieretning tolking og tegnspråkdidaktikk: Studenter som blir vurdert til ikke bestått i en veiledet praksisperiode kan fullføre det påbegynte studieåret, men får deretter ett års opphold i ordinært studieløp. Ny praksisperiode gjennomføres neste gang ordinær praksis organiseres, normalt neste studieår. Hvis praksis blir vurdert til bestått ved andre gangs forsøk, kan studenten gjenoppta studiet. Hvis praksisperioden blir vurdert til ikke bestått ved andre gangs forsøk, må normalt studiet avbrytes (jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet).

Hjelpemidler ved eksamen

---

Vurderingsuttrykk

Felles for studieretning tolking og tegnspråkdidaktikk: Det benyttes bestått/Ikke bestått. Det er praksisveilederne som fastsetter den faglige vurderingen av praksisperioden.

Sensorordning

---