EPN

TEGN3900 Bacheloroppgaven Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor’s Thesis
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Som en del av bachelorutdanningen i norsk tegnspråk skal studentene levere en bacheloroppgave. I dette emnet skal de få innføring i ulike forskningsmetoder og skrive sin egen bacheloroppgave basert på en selvvalgt problemstilling basert på temaer som er relevant for den studieretningen studenten har valgt. 

Emneplan ble godkjent av utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav, men studiet har generelle progresjonsregler. Se programplan. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

 

 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger i forskning om tolking eller om undervisning av voksne i tegnspråk 

 • har kunnskap om sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder med relevans for bachelorprogrammets kunnskapsområde 

 • har kunnskap om sentrale praktiske og faglige utfordringer i tolkens virksomhet som er utviklet gjennom bacheloroppgaven 

 • har fordypet kunnskap om det temaet som den enkelte har arbeidet med gjennom bacheloroppgaven 

 

Ferdigheter  

Studenten har ferdigheter i 

 • analyse av forsknings-, utviklings- og læringsarbeid 

 • vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen bacheloroppgave 

 • akademisk skriving og presentasjon 

 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid i tråd med faglige og metodiske krav og forskningsetiske retningslinjer 

 • å gi et sammendrag av en skriftlig vitenskapelig tekst på norsk tegnspråk 

 

Generell kompetanse  

Studenten har generell kompetanse i 

 • vitenskapelig tenkemåte og metode og presentasjon 

 • relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen det selvvalgte temaet  

 • det selvvalgte temaets historiske og samfunnsmessige kontekst 

Innhold

Emnet gir en innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode. Det blir gitt kurs i akademisk skriving, litteratursøk og spissing av problemstillinger, samt gjennomgått ulike forskningsmetoder. Studentene skal skrive sin egen bacheloroppgave, og får veiledning på denne.  

 

Studentene kan velge å skrive en teoretisk oppgave, en empirisk oppgave eller en kombinasjon. En teoretisk oppgave tar utgangspunkt i analyser og drøftinger i aktuelle forskningsarbeider innen et område og oppsummerer og sammenlikner. En empirisk oppgave bygger på ny informasjon som studenten selv samler inn eller bygger videre på analyse av materiale som andre har samlet inn. 

I oppgaver som bruker materiale studenten selv samler inn, er det et krav at dette innhentes slik at meldeplikten til Norsk senter for forskningsdata (NSD) ikke utløses. Hvis elever under myndighetsalder deltar i undersøkelsen, skal foresatte gi samtykke. Gjennom oppgaven skal studenten dokumentere kjennskap til aktuell forskning på det området som studenten skriver om. Studenten skal bruke teori og annet fagstoff som grunnlag for å undersøke problemstillingen. I metodedelen skal framgangsmåter dokumenteres slik at det er mulig å se hvordan studenten har innhentet og brukt materialet, og hvordan han eller hun har kommet fram til resultatene. Resultatene skal drøftes ut fra alminnelige vitenskapelige krav til pålitelighet og gyldighet. 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og veiledning 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Faglig aktivitet med krav om deltakelse 

Det er krav om tilstedeværelse i undervisningen i emnet. Kravet om tilstedeværelse har sammenheng med emnets betydning for evnen til å delta i diskusjoner og refleksjoner i undervisningen på programmet. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse. Sykdom og dokumentert fravær fritar ikke for kravet om deltakelse. Ved helt spesielle omstendigheter kan det etter avtale med faglærer gis kompensatoriske oppgaver ved overskridelse av fraværet. 

Avsluttende vurdering gjennomføres i høstsemesteret, og forutsetter at begge arbeidskrav er godkjent. 

 1. Prosjektskissen på 600 ord +/- 20 % for bacheloroppgaven skal leveres innen en gitt frist for at studenten skal ha rett på veiledning. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en valgt problemstilling, samt valg av metode, og en foreløpig litteraturliste. Hensikten med arbeidskravet er å gi studentene et grunnlag for videre arbeid med bacheloroppgaven. Arbeidskrav som ikke blir godkjent, kan gjennomføres/leveres på nytt inntil to ganger. Fristen for ny innlevering fastsettes av faglærer. 

 2. Ca. en måned før frist for innlevering av bacheloroppgaven skal studenten presentere oppgavens problemstilling, metode og foreløpige resultater for faglærer og medstudenter med bruk av visuelle hjelpemidler som f.eks. powerpoint. Presentasjonen skal være på ca 10 minutter. Arbeidskravet skal gi studenten mulighet til å trene på akademisk presentasjon, både på norsk og tegnspråk. Ved ikke godkjent presentasjon, kan studenten få mulighet til én ny presentasjon, men kun for faglærer.  

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

Krav om deltakelse 

Som nevnt over er det krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse. 

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en individuell bacheloroppgave (15 studiepoeng) skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Oppgaven skal være forankret i teorier relevant for tegnspråk og tolking. Det gis individuell veiledning i skriveperioden (jf. arbeidskrav). Bacheloroppgavens totale omfang er på 7000 ord +/- 10 %. Det skal som et obligatorisk vedlegg leveres et sammendrag av bacheloroppgaven på norsk tegnspråk på 5-10 minutter.  

Ved ikke bestått resultat på ordinær eksamen, kan en omarbeidet oppgave leveres til ny eksamen. Ved et tredje forsøk må det leveres en helt ny oppgave. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bacheloroppgaven vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.   

Sammendraget på norsk tegnspråk vurderes som godkjent/ikke godkjent, men et godkjent sammendrag inngår ikke i beregningen av bokstavkarakteren. Ved ikke godkjent sammendrag, gis oppgaven karakter F. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.