EPN

TEGN3210 Lingvistikk for tegnspråklærere Emneplan

Engelsk emnenavn
Linguistics for Sign Language Teachers
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet må sees i sammenheng med de øvrige emnene i tredje studieår på programmet. 

Emneplan ble godkjent av utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav, men studiet har generelle progresjonsregler. Se programplan. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten  

  • har kjennskap til sentrale problemstillinger i det vitenskapelige studiet av menneskers språk, uavhengig av fysisk modalitet, og kjenner grunnleggende teoretiske begreper for lingvistisk analyse 

  • Har grunnleggende kunnskaper om semantikk, pragmatikk, fonetikk, fonologi, morfologi og syntaks som allmenne lingvistiske fagområder 

 

Ferdigheter  

Studenten  

  • kan beskrive og analysere språklige fenomener med bruk av sentrale teoretiske begreper innenfor de ulike lingvistiske fagområdene 

  • Kan finne fram til, vurdere og henvise til lingvistisk fagstoff til en gitt lingvistisk problemstilling og bruke dette i en diskusjon  

 

Generell kompetanse  

Studenten 

  • kan formidle lingvistisk fagstoff i pedagogiske sammenhenger 

  • Kan diskutere tegnspråklingvistiske problemstillinger innenfor en allmennlingvistisk ramme 

Innhold

I dette emnet skal studentene på grunnlag av sine tegnspråklingvistiske kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse fra tidligere i studiet utdype sine kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i allmenn lingvistikk.  

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i arbeid med individuell og gruppevis analyse og bearbeiding av språklig materiale og foregår på norsk tegnspråk. Undervisningsformene vil være varierte. Studentaktive læringsformer har en sentral plass i undervisningen. Noe undervisning gis i form av forelesninger.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. 

Arbeidskrav

1. Studentene skal gi en ca. 15 minutters presentasjon for læreren og medstudentene om et allmennlingvistisk tema. 

Arbeidskravet skal bidra til å sikre læringsutbyttet i forbindelse med grundig og oppdatert kunnskap om et felt innenfor studiet av lingvistikk.  

2. Studentene skal levere en individuell skriftlig hjemmeoppgave på 1250 ord +/- 10 %. Temaet skal være godkjent av faglærer på forhånd og være innenfor et valgt fagfelt, og leveres innen en dato fastsatt av faglærer. Oppgaven vurderes som godkjent / ikke godkjent.  

Arbeidskravet skal bidra til å sikre læringsutbyttet knyttet til et eller flere av emnets kunnskapsmål.  

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse. 

Vurdering og eksamen

Eksamen er en tre-dagers individuell hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være skriftlig på 3000 ord +/- 10 %. 

Følgende språk kan benyttes: skriftlig norsk (bokmål eller nynorsk), svensk, dansk eller engelsk.  

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.