EPN

TEGN3140 Tegnspråktolking Emneplan

Engelsk emnenavn
Sign Language Interpreting
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette er det avsluttende emnet i tegnspråktolking. Emnet bygger på emnene Introduksjon til tegnspråktolking (TEGN2110), Videregående tegnspråktolking (TEGN2120) samt Reflekterende praksis (TEGN3110) og munner ut i praktisk eksamen i tegnspråktolking.  

Emneplan ble godkjent av utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Gjennomført og godkjent veiledet praksis. Se informasjon om praksis i programplan og emneplan for praksis. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten har kunnskaper om:  

  • oversettingsfaglige perspektiver og begreper 

  • diskursive elementer som f.eks. turtaking og sjangerproblematikk  

  • tolking fra engelsk og skandinaviske talespråk 

  • ulike blandingsformer mellom  norsk talespråk og norsk tegnspråk 

Ferdigheter  

Studenten kan:  

  • tolke tilfredsstillende mellom norsk tegnspråk og norsk talespråk ulike situasjoner. 

  • opptre profesjonelt i en tolkesituasjon 

  • tilpasse sin opptreden som tolk til ulike tolkesituasjoner og kontekster 

  • tilpasse sin språkbruk til ulike tolkesituasjoner og ulike deltakere 

Generell kompetanse  

Studenten har 

  • den profesjonelle kompetansen som er påkrevet for å kunne utføre tegnspråktolking på en profesjonell måte 

Innhold

Undervisningen tar utgangspunkt i praktiske øvelser i tolking, der studentene opparbeider førstehånds erfaringer med de utfordringer som finnes i faget. Studentene skal kunne diskutere sine erfaringer i lys av teoretiske perspektiver fra språkvitenskap, kommunikasjon, oversettingsteori og profesjonsetikk. Emnet bygger videre på fagstoff, kunnskaper og ferdigheter fra Introduksjon til tegnspråktolking (TEGN2110) og Videregående tegnspråktolking (TEGN2120) i en syklisk progresjon. Det er viktig å understreke at det forutsettes omfattende egeninnsats for å oppnå nødvendig studieprogresjon.  

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene kan bli delt i to eller flere grupper, med én eller to lærere. Undervisningen vil bestå av forelesninger, praktiske øvelser, veiledning i store eller små grupper, forelesninger, diskusjoner og rollespill. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:  

  • Ett individuelt arbeidskrav i praktisk tolking/oversetting mellom tegnspråk og talespråk. Besvares med video-/lydopptak på mellom 2 og 5 minutter.   Oppgavene vil variere fra år til år, og blir kunngjort i undervisningsplanen. Formålet med arbeidskravene er å sikre at studenten opparbeider tilstrekkelige ferdigheter, refleksjonsgrunnlag og får nødvendig veiledning i emnets faglige innhold.  

Arbeidskrav som ikke blir godkjent, kan gjennomføres/leveres på nytt inntil to ganger. Fristene for disse fastsettes av faglærer. 

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

Krav om deltakelse 

Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen. For å opparbeide de nødvendige ferdighetene er det helt avgjørende med store mengder egeninnsats utenom undervisningstiden. De praktiske øvelsene i undervisningen tjener som eksempler på arbeidsmåter for selvstendig arbeid.  

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse. 

Vurdering og eksamen

Emnet avsluttes med individuell praktisk eksamen i tolking mellom norsk talespråk og norsk tegnspråk. Eksamen gjennomføres som et rollespill der studenten er tolk og skal tolke for én tegnspråklig og én talespråklig aktør. Eksamen for døve studenter gjennomføres på samme måte, men den døve studenten samarbeider med en hørende tolk. Eksamenssituasjonen utspiller seg som en samtalesituasjon og varer i om lag 20-30 minutter. Når samtalesituasjonen er over, får kandidaten mulighet til å evaluere og reflektere over sin egen innsats i 3-5 minutter.  

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne og en ekstern sensor.