EPN

TEGN3120 Tolking, ledsaging og beskrivelse for personer med ervervet døvblindhet Emneplan

Engelsk emnenavn
Interpreting, Guiding and Environmental Description for Individuals with Aquired Deafblindness
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet bygger videre fra emnene Videregående tegnspråktolking (TEGN2120) og Reflekterende praksis (TEGN3110) og tar for seg tolking, ledsaging og beskrivelse for personer som har en alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemming / ervervet døvblindhet. Undervisningen i emnet gis gjennom praktiske øvelser, veiledning og dialogiske teoriforelesninger om og i ulike kommunikasjonsmetoder som benyttes av personer med døvblindhet. Det legges stor vekt på egeninnsats i og utenom timene. 

Emneplan ble godkjent av utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Gjennomført og godkjent veiledet praksis. Se informasjon om praksis i programplan og emneplan for praksis. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten har 

 • kunnskaper om ulike former for kombinert syns- og hørselshemming 

 • kunnskaper om de kommunikasjonsformer døvblinde benytter 

 • kunnskaper om prinsipper for god ledsaging og beskrivelse 

Ferdigheter 

Studenten kan 

 • tolke til taktilt tegnspråk kombinert med tohånds- og enhåndsalfabet 

 • tolke til tegnspråk og TSS i ulike former for begrensede synsfelt 

 • fungere i et samarbeid der det blir tolket til tydelig tale 

 • benytte haptiske signaler 

 • benytte konvensjonelle ledsagingsteknikker på en trygg og effektiv måte 

 • utføre hensiktsmessig beskrivelse 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har den profesjonelle kompetansen som er spesifikk for å kunne utføre tolking, ledsaging og beskrivelse for mennesker med ulike former for kombinerte syns- og hørselshemming på profesjonelle og trygge måter.  

Generell kompetanse om tolkeetikk og andre forhold dekkes delvis også gjennom andre emner. Emnet er således ikke selvstendig kompetansegivende. 

Innhold

Undervisningen tar utgangspunkt i praktiske øvelser i tolking, ledsaging og beskrivelse, der studentene vil få førstehånds erfaringer med de utfordringer som finnes på dette området. I undervisningen vil vi diskutere erfaringene i teoretiske perspektiver hentet fra teori om språk, kommunikasjon, oversetting, etikk og så videre. Deler av undervisningen organiseres som arrangert praksis med eksterne døvblinde aktører. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres både med plenumsaktiviteter og arbeid i mindre grupper. Undervisningen har et betydelig innslag av praktiske øvelser, ispedd veiledning i store eller små grupper, forelesninger, diskusjoner med mer.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:  

 • Individuelt, skriftlig refleksjonsnotat (1500 ord +/- 10%). Arbeidskravet skal bidra til å sikre og evaluere studentens faglige og profesjonsetiske oversikt og refleksjonsevne. Arbeidskravets innhold vil variere fra år til år. Detaljer vil bli kunngjort i undervisningsplanen. Formålet med arbeidskravet er å gi studenten tilstrekkelig refleksjonsgrunnlag og veiledning i emnets faglige innhold. 

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse. 

Vurdering og eksamen

Emnet avsluttes med individuell praktisk eksamen i tolking, ledsaging og beskrivelse. Eksamen gjennomføres som rollespill der studenten tolker, ledsager og beskriver for to aktører, hvorav én har kombinert syns- og hørselstap. Eksamenssituasjonen utspiller seg som en samtalesituasjon med noe ledsaging og beskrivelse. Eksamen har et omfang på om lag 30 minutter. Eksamensspråk er norsk tegnspråk. 

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.