EPN

TEGN2400 Tegnspråklingvistikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Sign Language Linguistics
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er felles for begge studieretninger. Emnet bygger videre på emnene som er gitt i første år av bachelorprogrammet, og skal også sees i sammenheng med andre emner i 2. år.  

Emneplan ble godkjent i utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav, men studiet har generelle progresjonsregler. Se programplan. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten  

  • Har utdypet kjennskap til tegnspråkgrammatikk og tegnspråkpragmatikk i internasjonalt og tverr-tegnspråklig perspektiv 

  • Har utdypet kjennskap til ulike lingvistiske tilnærminger til tegnspråk 

  • Har kunnskap om tegnspråkforskningens historie fra midten av 1900-tallet til i dag 

 

Ferdigheter  

Studenten  

  • Kan utføre og drøfte diskursanalyser av tegnspråktekster 

  • Kan utføre og drøfte grammatiske analyser av tegnspråklige setninger og uttrykk 

  • Kan gjøre rede for kunnskapsstatus og alternative analyser av ulike tegnspråklige fenomener 

 

Generell kompetanse  

Studenten 

  • Har kjennskap til og kan forholde seg kritisk til forskning innen ulike teoretiske tilnærminger til tegnspråk 

Innhold

Studentene skal utvide sine kunnskaper om og sin forståelse av tegnspråk og tegnspråking. Videre skal studentene bli fortrolige med selv å analysere tegnspråk og tegnspråking. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i arbeid med individuell og gruppevis analyse og bearbeiding av språklig materiale, og foregår på norsk tegnspråk. Undervisningsformene vil være varierte. Studentaktive læringsformer har en sentral plass i undervisningen. Noe undervisning gis i form av forelesninger.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. 

 

Arbeidskrav 

1. Studentene skal i gruppe på inntil tre studenter gjennomføre en grammatisk og diskursiv analyse av en tegnspråklig tekst som er valgt ut i samråd med faglærer. Analysen skal dokumenteres i en felles rapport på 1250 ord +/- 10 % per gruppe. 

 

Arbeidskravet skal bidra til å sikre læringsutbyttet knyttet til grammatisk analyse og diskursanalyse. 

 

2. Studentene skal levere en individuell skriftlig hjemmeoppgave på 1250 ord +/- 10 %. Temaet skal være godkjent av faglærer på forhånd og leveres innen en dato fastsatt av faglærer.   

 

Arbeidskravet skal bidra til å sikre læringsutbyttet knyttet til ett eller flere av emnets kunnskapsmål.  

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse. 

Vurdering og eksamen

Eksamen er en tre-dagers individuell hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være skriftlig på 3000 ord +/- 10 %. Eksamensspråk er norsk. 

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.