EPN

TEGN2300 Profesjonskunnskap og etikk i arbeid med språk Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional Knowledge and Ethics in Language Work
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i profesjonskunnskap og etikk når språk er både middel og mål for profesjonsutøvelsen. Emnet bygger videre på emnene som er gitt i første år av bachelorprogrammet, og skal også sees i sammenheng med andre emner i 2. år.  

Emneplan ble godkjent i utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav, men studiet har generelle progresjonsregler. Se programplan. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap 

Studentene har kunnskaper om:  

 • profesjoner og profesjonsutøvelse i et samfunnsperspektiv 

 • språklig variasjon og mangfold i profesjonsutøvelse 

 • profesjonsetikk og taushetsplikt 

 • organiseringen av tjenester og undervisning i og på tegnspråk i Norge 

 • samarbeidsformer i tverrfaglig arbeid 

 • har kunnskap om hva som kjennetegner institusjonell kommunikasjon 

Ferdigheter 

Studenten har ferdigheter i: 

 • å kunne reflektere over, evaluere og begrunne oversettelser og andre språkvalg i egen og andres praksis. 

 • å beskrive språkbarrierer i profesjonell praksis og reflektere over ulike måter å håndtere slike barrierer 

 • å reflektere omkring profesjonsetikk knyttet til egen og andres praksis 

 • å informere effektivt om tolking og tolkens arbeidsoppgaver 

 • å kunne redegjøre for sentrale kjennetegn ved tolking som profesjon. 

 • å redegjøre for krav og holdninger til profesjonsutøvelse på tegnspråk  

 • kan utføre enkle analyser av profesjonsutøveres samhandling og peke på hvordan profesjonsutøveren realiserer institusjonens virksomhet  

Generell kompetanse 

Studentene har 

 • utviklet teoretiske kunnskaper om språk, kommunikasjon, oversetting, profesjonsetikk og andre aspekter ved flerspråklig profesjonsutøvelse 

 • er i stand til å reflektere over egen profesjonelle praksis og å drøfte faglige spørsmål knyttet til profesjonsutøvelse i kontekster med språklig mangfold. 

Innhold

Emnet er satt sammen av elementer fra språk, kommunikasjon, etikk og profesjonskunnskap. 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet gis i form av tradisjonelle forelesninger i plenum, og i form av kortere forelesninger, samtaler og diskusjoner, også knyttet til de andre emnene i studiet. All undervisning i programmet vil på denne måten kunne sies å inneholde deler av dette emnet. Undervisningen gis i form av forelesninger, veiledning, prosjektoppgaver og praktiske oppgaver i ulike grupper. Deler av undervisningen kan organiseres som PBL (problembasert læring). 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

Arbeidskrav 

 1. Studentene skal redegjøre for hva som kjennetegner profesjoner generelt og beskrive særlige utfordringer og etiske avveininger for yrker der arbeid med språk står sentralt. Besvarelsen skal være på 1500-2000 ord, og skal skrives som akademisk, individuell oppgave.  

 1. Studentene skal i gruppe på inntil tre studenter analysere videodata fra institusjonell språklig samhandling. Omfang og fokus for analysen fastsettes av faglærer.  

 1. Studentene skal levere en individuell refleksjonstekst i tilknytning til videoanalysen av institusjonell samhandling. Refleksjonsteksten skal ha et omfang på 1500-2000 ord. 

Formålet med arbeidskravene er å gi studenten tilstrekkelig refleksjonsgrunnlag og veiledning i emnets faglige innhold.  

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse. 

Vurdering og eksamen

Eksamen er en ukes individuell hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på 3000 ord +/- 10 %. Eksamensspråk er norsk.

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.