EPN

TEGN2210 Andrespråkslæring og tegnspråkundervisning for voksne Emneplan

Engelsk emnenavn
Second Language Learning and Sign Language Teaching for Adults
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Andrespråkslæring og tegnspråkundervisning for voksne er det innledende emnet for andreårsstudenter som velger studieretning tegnspråkdidaktikk i BA i norsk tegnspråk. Det finnes en ganske omfattende undervisningsvirksomhet av voksne som ønsker å lære tegnspråk. I emnet skal studentene gjøre seg kjent med fag- og forskningsfeltet som internasjonalt refereres til som studier av andrespråks-tilegnelse (SLA). Andrespråksfeltet er et stort tverrfaglig fag- og forskningsfelt som forsøker å beskrive hvordan ulike mennesker i ulike kontekster lærer et andrespråk og forklare de underliggende biologiske, kognitive og sosiale mekanismene for slik læring. Mens andrespråksfeltet favner bredt, vil emnet særlig ta for seg innsikter fra forskningsfeltet for å nærmere undersøke og reflektere rundt voksne som lærer tegnspråk som andrespråk, og hvordan undervisning av denne gruppen foregår. 

Emneplan ble godkjent i utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav, men studiet har generelle progresjonsregler. Se programplan. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten  

 • Har kunnskap om tegnspråkopplæringstilbudet for voksne i Norge 

 • Har generell kjennskap til teorier og sentrale begreper fra feltet andrespråkslæring og andrespråksundervisning 

 • Har kunnskap om metoder og tradisjoner for undervisning av språk til voksne generelt, og innsikt i undervisningstilbudet i tegnspråk til voksne i Norge spesielt 

 

Ferdigheter  

Studenten  

 • Kan analysere og gjøre rede for hva som særpreger undervisningstilbud i tegnspråk, til forskjell fra annen andrespråksundervisning, og mellom ulike tilbud. 

 • Kan anvende prinsipp og deskriptorer fra det europeiske rammeverket for språkreferanser i planlegging og/eller analyse av kursdesign og undervisningsopplegg 

 • Kan anvende perspektiver på språk og språklæring til å reflektere og vurdere hva som gir god og effektiv språkundervisning 

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Har kompetanse i språktilegnelse, språklæring og språkundervisning 

 • Har kompetanse i Det felles europeiske rammeverket for språk 

 • Kan reflektere over hvordan tegnspråkundervisning av voksne kan videreutvikles forbedres 

Innhold

På tross av at det finnes en ganske omfattende undervisningsvirksomhet av voksne som ønsker å lære tegnspråk, er det foreløpig nokså sparsomt med forskning og kunnskapsutvikling på undervisning av tegnspråk rettet mot voksne. I emnet vil studentene lære om og undersøke de ulike opplæringstilbudene i norsk tegnspråk rettet mot voksne;  som tegnspråkopplæring for foreldre av hørselshemmede barn, profesjonsutdanningene hvor profesjonsutøvelsen foregår på tegnspråk, og annen kursvirksomhet som retter seg mot personer som skal arbeide blant tegnspråklige - også voksne døve fra andre land som kommer til Norge og får et opplæringstilbud i norsk tegnspråk som et modalitetslikt andrespråk.  

 

Videre vil studentene lære at andrespråksundervisning hviler på perspektiver og innsikter særlig innen tre områder: grunnleggende perspektiver på hva språk er og hvordan språk virker, grunnleggende forståelse av hvordan språklæringsprosessen fungerer, og en generell oppfatning om hvordan slike perspektiver og forståelser kan anvendes til utvikling av effektiv undervisningspraksis. Studentene lærer at språkundervisere vil ha oppfatninger på disse tre områdene, enten de har et bevisst eller ubevisst forhold til områdene - men det er særlig det siste av de tre områdene vi vil fokusere på i denne fordypningen.  

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen baserer seg på variert metodebruk, med stor egenaktivitet fra studentenes side. I undervisningen inngår forelesninger og diskusjonsgrupper og deltakelse i både synkrone og asynkrone digitale fora. Arbeidet med praktiske eksempler vil stå sentralt i undervisningen. Eksemplene vil i vesentlig grad være relatert til konkrete opplærings- og praksisfelter, men også til relevante erfaringer i eget liv. Det er et mål å bruke eksempler og erfaringer med bred relevans slik at tverrfaglig samarbeid stimuleres når det arbeides med eksempler eller case. 

Læringsressurser 

Læringsressursene i studiet er en kombinasjon av faglig lesestoff, forelesninger, gruppesamtaler (inkludert elektronisk fagforum), egenproduserte notater og veiledning. Disse faglige ressursene skal til sammen danne et allsidig ressursgrunnlag for studentens individuelle læringsprosesser. 

Forelesningene er ikke ment å skulle "dekke" pensum, men er supplementer og komplementer til de øvrige læringsressursene. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

 • Individuelt levere og få godkjent tre tegnspråklige sammendrag av artikler eller et kapitler, dvs ett sammendrag tilhørende tre av emnets undervisningsøkter. Sammendragene skal leveres på tegnspråk (video), hver på et omfang på ca. 2 minutter. Formålet med arbeidskravet er at studentene skal trenes i å lese og trekke ut og formulere essens av forsknings- og faglitteratur.  

 • Sammendragene skal hverandre-vurderes av medstudenter.  

 • Individuelt produsere en videopodkast/sammensatt videotekst på tegnspråk om et selvvalgt tema fra emnet. Tekstens omfang skal være på 10 minutter +/- 10 %. Formålet med arbeidskravet er å gi studentene øvelse i å planlegge og skape tegnspråktekster, samt formidle fagstoff.  

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen i form av et faginnlegg (prøveforelesning) på norsk tegnspråk hvor studenten skal presentere et selvvalgt tema innenfor emnet. Presentasjonen skal ha et omfang på 15-20 minutter og presenteres i et seminar for medstudenter og faglærere på emnet. Studenten skal selv velge et tema som må være godkjent av faglærer to uker i forkant av seminardato.  

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.