EPN

TEGN2130 Introduksjon til skrivetolking Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Speech to Text Interpreting
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
5 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet fokuserer på tolking fra norsk talespråk til norsk skriftspråk. Emnet har fellesundervisning, men er i høy grad basert på egeninnsats gjennom bruk av øvingsprogram og digitale øvelser. Emnet må ses i sammenheng med praksis og andre emner på andre år i studieretning tolk, og forbereder studentene på emnet Skrivetolking som kommer på tredje trinn i bachelorprogrammet.  

Emneplan ble godkjent i utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten har 

 • kunnskaper om grunnleggende bruk og oppsett av PC og tekstbehandlingsprogram 

 • kunnskaper om ergonomi ved pc-bruk 

 

Ferdigheter 

Studenten kan 

 • skrive fortere enn 350 anslag per minutt 

 • bruke autokorrektur og komprimeringsteknikker på en hensiktsmessig måte 

 • kan ta i bruk et utvalg standardiserte autokorrekturer  

 • sette opp og ta i bruk oppdragsspesifikke autokorrekturer 

 • produsere en tilfredsstillende, tolket tekst i en tilrettelagt situasjon 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har lært å bruke og sette opp tekstbehandlingsprogram  

 • har kunnskap om primærbrukergruppen av skrivetolking; hørselshemmede/døvblitte, samt døve og personer med kombinert syns- og hørselshemming som benytter skrivetolking  

 • kjennskap til hørselsutfordringer og -problematikk blant brukerne av skrivetolking  

Innhold

Emnet gir en innføring i hurtigskriving (touch) på tastatur, bruk av og oppsett av tekniske løsninger som autokorrektur, komprimeringsteknikker, og ergonomi. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres både med plenumsaktiviteter og arbeid i mindre grupper. Undervisningen har et betydelig innslag av praktiske øvelser, ispedd veiledning i store eller små grupper, forelesninger, diskusjoner med mer. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav innen gitte frister og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. 

Følgende to, individuelle arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

 • Arbeidskrav 1: Innlevering av et opptak av egen tolking av et lydklipp (monolog). Varighet: ca. 5 min. Samtidig skal studenten legge ved oppdragsspesifikke autokorrekturlister. Dette for å vise at hen forstår de grunnleggende prinsippene for oppbygging av autokorrekturer. Gjennom opptak av egen tolking skal studenten vise at hen klarer å aktivt ta i bruk de oppdragsspesifikke autokorrekturene hen har kreert. Bruk av standardiserte autokorrekturer vil også vektlegges.  

 • Arbeidskrav 2: Skriftlig innlevering. Studenten får utlevert en tekst på ca. 400 ord hen skal komprimere. Hensikten med arbeidskravet er å se om studenten komprimerer på en hensiktsmessig måte, samt tar i bruk ulike komprimeringsteknikker.  

Detaljert informasjon om arbeidskravene gis ved undervisningsstart. 

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse. 

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en praktisk prøve i skrivetolking, der kandidaten individuelt skrivetolker et fiktivt oppdrag (rollespill) på ca. 20 minutter. Studentene får skriftlig informasjon om oppdraget dagen før eksamen. Skrivetolkingen skal gi en tilfredsstillende tekst, uten vesentlige språklige eller innholdsmessige avvik. Aktiv bruk av standardiserte og oppdragsspesifikke autokorrekturer vektlegges også. Egenproduserte, oppdragsspesifikke autokorrekturlister skal framvises.

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på lik linje som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Autokorrekturliste(r) og ev. forberedelsesmateriale gitt ut ifm. eksamen/prosjektuka. 

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått

Kravet for bestått er å produsere en tilfredsstillende, tolket tekst i en tilrettelagt situasjon, samt vise evne til refleksjon rundt egen tolking. Teksten skal være en tolket gjengivelse av muntlig tale og annen auditiv informasjon i situasjonen, uten vesentlig språklige eller innholdsmessige avvik.  

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.