EPN

TEGN2110 Introduksjon til tegnspråktolking Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Sign Language Interpreting
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet består i hovedsak av praktiske øvelser, veiledning og faglig dialog om tolking til og fra tegnspråk i ulike kontekster. Det legges stor vekt på egeninnsats i og utenom undervisningen. 

Emnet må ses i sammenheng med praksis og emnene Profesjonskunnskap og etikk i arbeid med språk (TEGN2300), og Introduksjon til skrivetolking (TEGN2130)

Emneplan ble godkjent i utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Fullført emnene Tegnspråk og tegnspråking 1 (TEGN1100) og emnet Tegnspråk og tegnspråking 2 (TEGN1300). 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten har kunnskaper om 

 • grunnleggende aspekter ved oversetting/tolking til og fra norsk tegnspråk i tilrettelagte situasjoner  

 • ulike perspektiver på tolking/oversetting og konsekvenser av disse  

 • hva slags forhold som spiller inn på de valg tolken gjør i tolkesituasjonen  

 • oversettingsteori  

 • profesjonsetikk og taushetsplikt  

 

Ferdigheter  

Studenten kan 

 • oversette/tolke til og fra norsk tegnspråk i tilpassede situasjoner, først og fremst konsekutivt, men også noe simultant.  

 • initiere og foreta samtalereparasjoner på effektive måter  

 • tolke/oversette turtakingssignaler, sjangertrekk og prosodiske trekk i en forberedt tekst/situasjon  

 • gi/motta tilbakemeldinger på arbeid  

 • reflektere og delta i faglige diskusjoner på norsk tegnspråk  

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • har opparbeidet erfaringer med og bevissthet om døves møteplasser   

 • har opparbeidet kunnskap og bevissthet om profesjonen tolking og tolkens arbeidsoppgaver  

 • har opparbeidet en forståelse av kulturelle og modalitetsspesifikke aspekter ved norsk tegnspråk  

 • har opparbeidet en bevissthet omkring ulike aspekter ved tekster, samtaler og tolking/oversetting   

Innhold

Undervisningen tar utgangspunkt i praktiske øvelser i tolking, der studentene vil få førstehånds erfaringer med de utfordringer som finnes i faget, og kan diskutere disse i lys av teoretiske perspektiver fra språkvitenskap, kommunikasjon, oversetting og etikk. 

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene kan bli delt i to eller flere grupper, med én eller to lærere. Undervisningen vil bestå av forelesninger, praktiske øvelser, veiledning i store eller små grupper, forelesninger, diskusjoner og rollespill.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav innen gitte frister og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.  

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:  

 • Arbeidskrav 1: Individuell oppgave i tolking/oversettelse mellom tegnspråk og talespråk. Besvares med video-/lydopptak på mellom 2 og 5 minutter.  

 • Arbeidskrav 2: Individuell oppgave i tolking/oversettelse mellom tegnspråk og talespråk. Besvares med video-/lydopptak på mellom 2 og 5 minutter.   

Oppgavene vi variere fra år til år, og blir kunngjort i undervisningsplanen. Hensikten med arbeidskravene er å gi studenten tilstrekkelig refleksjonsgrunnlag, praktisk øvelse og veiledning i emnets faglige innhold.  

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse.

Vurdering og eksamen

Eksamen gjennomføres som en tre dagers individuell hjemmeeksamen der studenten skal besvare to praktiske oppgaver ved å tolke/oversette til og fra norsk tegnspråk. Hver av de to oppgavene vil være på 3-7 minutter.  

Ny og utsatt eksamen foregår som en ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.