EPN

TEGN1300 Tegnspråk og tegnspråking 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Sign Language and Sign Languaging 2
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette er det andre emnet i språk og kommunikasjon for førsteårsstudenter på bachelorprogrammet i norsk tegnspråk og bygger faglig på Tegnspråk og tegnspråking 1. Emnet går dypere inn i studiet av tegnspråklig samhandling og tegnspråklingvistiske temaer og gjør også studentene kjent med nyere forskning om norsk tegnspråk. Systematisk arbeid med egen språkbeherskelse og språkbevissthet er en viktig del av dette emnet. 

Emneplan ble godkjent i utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Emnet har ingen forkunnskapskrav.  

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten  

  • Har fordypet kunnskap om tegnspråklingvistikk og visuell kommunikasjon 

  • Har kunnskap om barn, unge og voksnes tilegnelse av tegnspråk og flerspråklighet 

  • Er kjent med nyere forskning om norsk tegnspråk og tegnspråking 

Ferdigheter  

Studenten  

  • Kan  reflektere selvstendig over og analysere egen og andres kommunikative praksis 

  • kan selvstendig produsere og forstå transkripsjoner og annoteringer av tekster på norsk tegnspråk med egnede verktøy 

Generell kompetanse  

Studenten 

  • Har kompetanse som setter dem i stand til å reflektere over varierende tegnspråklig praksis, deriblant også hos språkbrukere som er i en språktilegnelsessituasjon 

  • Er i stand til utdypende drøfting av faglige spørsmål knyttet til bruk av tegnspråk i ulike situasjoner 

  • Kan gjøre rede for aktuell forskning om norsk tegnspråk og tegnspråking 

Innhold

Studentene skal tilegne seg fordypede kunnskaper om tegnspråk og tegnspråking, og om forskning om norsk tegnspråk spesielt. De skal også praktisere språket for å utvikle sine språkferdigheter videre fra sitt utgangspunkt. Studenter som tidligere ikke har oppnådd en kompetanse på B1-nivå i CEFR-systemet, forventes å oppnå en slik kompetanse etter dette emnet.  Mer informasjon om kompetanse-nivåene i CEFR (Det felles europeiske rammeverket for språk, læring og vurdering) gis ved studiestart. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i arbeid med individuell og gruppevis analyse og bearbeiding av språklig materiale og foregår på norsk tegnspråk. Undervisningsformene vil være varierte. Studentaktive læringsformer har en sentral plass i undervisningen. Noe undervisning gis i form av forelesninger.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. 

1. Gjennom studiet arbeider studentene med ulike oppgaver på tegnspråk, og som det forventes at studentene tar vare på for å følge med på egen tegnspråkutvikling. Studentene skal individuelt holde ved like en språkperm etter mal fra Europeisk språkperm (European Language Portfolio - ELP), bestående av språkpass, språkbiografi og språkmappe, og levere et skriftlig refleksjonsnotat på 1250 ord +/- 10 % om dette arbeidet etter nærmere retningslinjer gitt av faglærer. Mer informasjon om Europeisk språkperm gis ved studiestart. 

Arbeidskravet skal bidra til å sikre læringsutbyttet knyttet til refleksjon over og analyse av egen tegnspråklig praksis.  

2. Studentene skal i gruppe på inntil tre studenter gjennomføre en analyse av en tegnspråklig tekst i samråd med faglærer. Omfanget av den innleverte teksten vil avhenge av fokuset for analysen og fastsettes av faglærer. 

Arbeidskravet skal bidra til å sikre læringsutbyttet knyttet til transkripsjoner og annoteringer av tekster på norsk tegnspråk. 

3. Studentene skal levere en individuell skriftlig hjemmeoppgave på 1250 ord +/- 10 %. Temaet skal være godkjent av faglærer på forhånd og leveres innen en dato fastsatt av faglærer. Oppgaven vurderes som godkjent / ikke godkjent. Arbeidskravet skal bidra til å sikre læringsutbyttet knyttet til et eller flere av emnets kunnskapsmål.  

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell innlevering bestående av en sammenstilling av et utvalg egne oppgaver som studenten har samlet i sin språkperm - med tanke på å illustrere egen språkutvikling. I tillegg skal det leveres en individuell refleksjon over sammenstillingen og egen språkutvikling på norsk tegnspråk spilt inn på video med lengde 15 minutter +/- 10 %. 

Eksamensspråk er norsk tegnspråk.  

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.