EPN

TEGN1200 Tegnspråk og døve i samfunnet Emneplan

Engelsk emnenavn
Sign Language and Deaf People
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette er det innledende samfunnsvitenskapelige emnet for førstesemesterstudenter på bachelor i norsk tegnspråk. Emnet tar utgangspunkt i at døve og tegnspråklige er en språklig minoritet, og skal gi studentene verktøy og begreper til å beskrive og forstå tegnspråklige som en språklig minoritet i norsk og internasjonalt perspektiv.  

Emneplan ble godkjent i utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Emnet har ingen krav til forkunnskaper.  

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten  

 • Har innsikt i begreper som brukes innenfor det tverrfaglige forskningsfeltet Deaf studies for å forstå og beskrive døves og hørselshemmedes liv 

 • Kan beskrive studier av døve i et mangfoldsperspektiv 

 • Kan sammenlikne hovedtrekkene ved sentrale begreper innen fagfeltet deaf studies 

Ferdigheter  

Studenten  

 • Kan redegjøre for utviklingen i studier av døves og tegnspråkliges liv 

 • Kan diskutere døve og tegnspråklige som språklig minoritet med et interseksjonselt perspektiv 

 • Kan forklare sammenhengen mellom endringer i samfunnets syn på døve og tegnspråk og forskning på døve og tegnspråk 

 • Kan presentere teoretiske begreper fra deaf studies på tegnspråk, 

 • Kan redigere en kort video med egenutviklet presentasjon 

 • Kan  diskutere ulikhet og mangfold blant døve 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan bruke sentrale begreper fra deaf studies til å beskrive og analysere observerte eller erfarte hendelser med eller blant døve 

 • Kan delta i, og bidra til kunnskapsbaserte dialoger om døve og tegnspråk på fysiske og virtuelle møteplasser 

 • Kjenner igjen og kan identifisere ulike perspektiver på døve og tegnspråklige mennesker. 

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i ulike begreper og tilnærminger til å forstå døve, hørselshemmede, døvblinde og tegnspråkliges sosiale nettverk, flerspråklighet og transspråking blant tegnspråklige. Videre skal studentene lære om tegnspråkliges interaksjonsmuligheter, mobilitet, mangfold og samfunnsdeltakelse. Emnet skal også gi studenten mulighet til å reflektere over og identifisere sitt profesjonelle og/eller sosiale nettverk av tegnspråklige, og den plass de har i dette nettverket.  

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, arbeid i grupper og prosjektbaserte oppgaver. Det forventes også at studentene tar i bruk digitale videoløsninger for egen produksjon av tegnspråklige tekster og innleveringer.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

 1. Studentene skal oppsøke og delta på en organisert samling med tegnspråklige. Denne hendelsen skal både beskrives og analyseres med bruk av sentrale begreper fra pensum. Arbeidskravet leveres inn skriftlig (1250 ord +/- 10 %) som individuell oppgave. Formålet med arbeidskravet er spesielt å vise at man kan bruke sentrale begreper fra emnets pensum til å beskrive og analysere observerte eller erfarte hendelser med eller blant døve. 

 2. Studenten skal diskutere hvordan døve både kan forstås som en språklig minoritet og som funksjonshemmede i lys av relevante teorier. Arbeidskravet leveres inn skriftlig (1250 ord +/- 10 %) som individuell oppgave. Formålet med arbeidskravet er spesielt å vise innsikt i døves status i samfunnet.   

 3. Studentene skal i grupper på 2-3 personer lage et opptak av en gruppesamtale (10 minutter +/- 10%). De velger ut hvert sitt begrep fra Deaf studies, og presenterer samt diskuterer disse begrepene opp mot hverandre i en samtale som skal tas opp. Begrepene skal være godkjent av faglærer på forhånd innen fastsatt dato. Arbeidskravet leveres inn som gruppeoppgave. Formålet med arbeidskravet er å vise at studenten kjenner til sentrale begreper i pensum, vise at studenten både kan presentere og diskutere disse i samhandling med andre, samt demonstrere praktiske ferdigheter i bruk av visuelle presentasjonsverktøy. Detaljert informasjon om arbeidskrav blir gitt ved semesterstart.  

Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en 3-dagers individuell hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være en redigert video på norsk tegnspråk, på 5-8 minutter.  

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.