EPN

TEGN1100 Tegnspråk og tegnspråking 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Sign Language and Sign Languaging 1
Studieprogram
Norsk tegnspråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette er det innledende språkvitenskapelige emnet for førstesemesterstudenter på bachelorprogrammet i norsk tegnspråk. Emnet tar utgangspunkt i tegnspråklig samhandling slik det er i bruk i hverdagsliv og i profesjonelle sammenhenger, slik som f.eks. i tolking og undervisningssituasjoner, og gir en innføring i tilnærminger til å forstå og analysere tegnspråk slik det brukes i naturlig samhandling. Systematisk arbeid med egen språkbeherskelse og språkbevissthet er en viktig del av dette emnet. 

Emneplan ble godkjent i utdanningsutvalget LUI 29. november 2021 og gjelder fra høsten 2022.

Forkunnskapskrav

Emnet har ingen krav til forkunnskaper.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Studenten  

  • Har kunnskap om ulike forståelsesmåter og tilnærminger til språk og språklig kommunikasjon 

  • Har grunnleggende kunnskap om tegnspråklingvistikk 

  • Har kunnskap om forholdet mellom tegnspråklig, talespråklig og skriftlig kommunikasjon 

  • Har kunnskap om verktøy og framgangsmåter for å analysere multimodal samhandling 

 

Ferdigheter  

Studenten  

  • Kan reflektere over og analysere egen og andres kommunikative praksis  

  • Kan produsere og forstå transkripsjoner og annoteringer av tekster på norsk tegnspråk med egnede verktøy 

  • Kan benytte og forstå sentrale begreper om språk og språklig samhandling 

 

Generell kompetanse  

Studenten 

  • Har kompetanse som setter dem i stand til å reflektere over egen tegnspråklig praksis 

  • Kan drøfte faglige spørsmål knyttet til bruk av tegnspråk i ulike situasjoner 

  • Har god kjennskap til beskrivelser av forventet ferdighetsnivå og kan selv reflektere rundt og konkretisere sitt tegnspråknivå ut fra disse 

Innhold

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om språk og kommunikasjon generelt, om tegnspråk og visuell kommunikasjon, og om norsk tegnspråk spesielt. De skal også praktisere språket for å utvikle sine språkferdigheter videre fra sitt utgangspunkt. Studenter som ikke tidligere har oppnådd en kompetanse på B1-nivå i CEFR-systemet, skal i løpet av 1. og 2. semester av studiet arbeide fram mot en slik kompetanse. Mer informasjon om kompetanse-nivåene i CEFR (Det felles europeiske rammeverket for språk, læring og vurdering) gis ved studiestart. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i arbeid med individuell og gruppevis analyse og bearbeiding av språklig materiale og foregår på norsk tegnspråk. Undervisningsformene vil være varierte. Studentaktive læringsformer har en sentral plass i undervisningen. Noe undervisning gis i form av forelesninger. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Ved helt spesielle omstendigheter kan det etter avtale med faglærer gis kompensatoriske oppgaver ved overskridelse av fraværet. 

Arbeidskrav 

1. Gjennom studiet arbeider studentene med ulike oppgaver på tegnspråk, og som det forventes at studentene tar vare på for å følge med på egen tegnspråkutvikling. Studentene skal individuelt opprette og holde ved like en digital språkperm etter mal fra Europeisk språkperm (European Language Portfolio - ELP), bestående av språkpass, språkbiografi og språkmappe, og levere en refleksjonstekst på norsk tegnspråk på 4 minutter +/- 10% om dette arbeidet etter nærmere retningslinjer gitt av faglærer. Mer informasjon om Europeisk språkperm gis ved studiestart.  

Arbeidskravet skal bidra til å sikre læringsutbyttet knyttet til beskrivelser av forventet ferdighetsnivå og refleksjon rundt og konkretisering av eget tegnspråknivå ut fra disse. 

2. Studentene skal i gruppe på inntil tre studenter gjennomføre en analyse av en tegnspråklig tekst i samråd med faglærer. Omfanget av innlevert skriftlig tekst vil avhenge av fokuset for analysen og fastsettes i samråd med faglærer.  

Arbeidskravet skal bidra til å sikre læringsutbyttet knyttet til transkripsjoner og annoteringer av tekster på norsk tegnspråk. 

3. Studentene skal levere en individuell hjemmeoppgave som videofil på norsk tegnspråk på 7,5 minutter +/- 10 %. Temaet skal være godkjent av faglærer på forhånd og leveres innen en dato fastsatt av faglærer. Oppgaven vurderes som godkjent / ikke godkjent. Arbeidskravet skal bidra til å sikre læringsutbyttet knyttet til et eller flere av emnets kunnskapsmål. 

Arbeidskrav som ikke blir godkjent, kan gjennomføres/leveres på nytt inntil to ganger. Fristene for disse fastsettes av faglærer. Se programplan for generell informasjon om arbeidskrav. 

 

Krav om deltakelse 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i emnet. Se programplan for mer informasjon om krav om deltakelse. 

Vurdering og eksamen

Eksamen er en revidert versjon av den individuelle refleksjonsteksten omtalt som Arbeidskrav 1 ovenfor og skal være på 7,5 minutter +/- 10 %. Eksamen gjennomføres i høstsemesteret. 

Eksamensspråk er norsk tegnspråk. 

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.