EPN

TABPRA1A Oral protetikk 4 - fast protetikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Prosthodontics 4 - Fixed Prosthodontics
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Praksisstudier ved tanntekniske bedrifter skal primært bidra til at studenten utvikler sine ferdigheter tilknyttet fremstillingsprosedyrer og teoretiske prinsipper i en autentisk yrkessituasjon. Sentralt står dialog rundt ulike løsningsalternativer og produksjonsformer. Studenten skal i størst mulig grad involveres i yrkesfellesskapet og delta i den daglige produksjonen av tannerstatninger.

Klinisk praksis omhandler kompleksiteten rundt den kliniske tannbehandlingen, mangfoldet av pasienter, og ivaretakelse av deres behov og rettigheter. Profesjonell kommunikasjon og forsvarlig samhandling mellom tannhelseprofesjonene står sentralt.

Fordeling av studiepoeng: Teori 5 studiepoeng og praksis 25 studiepoeng.

Forkunnskapskrav

Bestått første og andre studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan basert på kunnskap om munnhulen, materialvitenskap, og kunnskapsbasert praksis velge egnede materialer, produksjonsmetoder/teknologi og løsningsdesign til aktuelle arbeidsoppdrag innen valgt fordypning, fast protetikk (A)
 • kan forklare relevante designmessige og laboratorietekniske tilpasninger for å oppnå god funksjon og akseptabel estetikk i et gitt kasus 
 • kan gjøre rede for tannhelseprofesjonenes ulike roller og ansvarsområder, og betydningen av tverrfaglig samarbeid til beste for pasienten i tråd med gjeldende lovverk og yrkesetiske retningslinjer
 • kjenner til prinsipper for veiledning og profesjonell helsefaglig kommunikasjon, samt aktiv lytting og betydningen av kongruens i verbal kommunikasjon
 • kjenner til hvordan variasjoner i helsekompetanse kan påvirke ulike pasientgruppers evne til oral egenomsorg

Ferdigheter 

Studenten kan

 • anvende fagterminologi i kommunikasjon, muntlig, skriftlig og digitalt rundt valg av løsningsalternativer og konstruksjonsdesign
 • dokumentere og kritisk analysere egne erfaringer og utfordringer knyttet til konstruksjonsdesign og materialbehandling i kliniske kasus
 • fremstille underkonstruksjoner til single kroner og små broer med god passform og funksjon, konvensjonelt og digitalt
 • fremstille helkeramiske kroner, fasetter, innlegg og små broer med konvensjonell og digital teknikk, enten fullanatomisk, med cut-back og/eller layeringteknikk med god passform, funksjon og estetikk
 • brenne og sjikte porselen på underkonstruksjoner på en måte som ivaretar god funksjon, morfologi, og ønskede optiske egenskaper i et gitt kasus

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • planlegge egen arbeidsdag med hensiktsmessig fordeling av arbeidsprosesser i en produksjonssammenheng
 • identifisere yrkesfeltet og respektere faglige synspunkter og normer relatert til god praksis, gjeldende lovverk, og yrkesetiske problemstillinger
 • nyttiggjøre seg veiledning og konstruktiv tilbakemelding, og vise vilje og evne til resultatorientert samarbeid og profesjonell kommunikasjon med tannhelsepersonell i en yrkesmessig sammenheng
 • kommunisere med pasienter ved protetisk behandling

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudiene omfatter 20 uker ekstern veiledet praksis, samt selvstudier. Studenten skal ha 16 uker praksis/ferdighetstrening ved tanntekniske bedrifter. Klinisk observasjonspraksis utgjør 4 uker, samlet eller fordelt gjennom semesteret. Klinisk observasjonspraksis kan foregå innen følgende virksomheter: offentlig tannklinikk, privat tannlegekontor, kjeveortoped, sykehus eller ved klinisk tanntekniker.

Studenten skal ukentlig gis veiledning i forhold til faglig progresjon og skikkethet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til avsluttende vurdering må følgende være godkjent:

 • minimum 80 % dokumentert tilstedeværelse i ekstern bedriftspraksis og klinisk observasjonspraksis, samt obligatorisk veiledning
 • individuell prosessbok etter gitte kriterier som dokumenterer egenfremstilte arbeider i bedriftspraksis
 • individuelt fagnotat tilknyttet klinisk observasjonspraksis, inntil 2000 ord

Vurdering og eksamen

Vurderte praksisstudier: Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttene for emnet og den løpende vurderingen som er gjort av studenten gjennom praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten kreves det minimum 80 prosent tilstedeværelse i praksis.

Ny vurdering: Dersom studenten får vurdering «ikke bestått» i ekstern bedriftspraksis og/eller klinisk observasjonspraksis må studenten ta hele praksisperioden på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått

Sensorordning

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder i samarbeid med kontaktlærer. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått praksis fattes av universitetet.

Emneoverlapp

30 studiepoeng overlapp med TANNPRA1A - Praksis.