EPN

TAB3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor’s Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et empirisk basert prosjekt med utgangspunkt i et selvvalgt tema av relevans for tannteknisk profesjonsutøvelse. Studenten skal ta ansvar for egen kunnskapsutvikling gjennom litteratursøk, utprøving av vitenskapelig metode, veiledning og samarbeid med medstudenter i prosjektgruppen. Gjennom arbeidet får studenten erfaring med fordypning innenfor et avgrenset område, og mulighet for å utvikle kompetanse som er nødvendig for å kunne samarbeide i grupper som skal bidra til fagutvikling. Bachelorprosjektet skal vise at studenten kan formidle kunnskapsbaserte resultater, oppdatere sin faglige kunnskap i en yrkesmessig sammenheng, og kritisk analysere egen utførelse i lys av generelle prinsipper for forsknings- og utviklingsarbeid.

Emnet fordeler seg over to perioder. Første del omfatter ca. 2 uker i starten av sjette semester til utarbeidelse og innlevering av prosjektbeskrivelsen. Andre del av emnet, prosjektgjennomføringen strekker seg over ca. 9 uker i siste del av semesteret. Detaljerte retningslinjer for bacheloroppgaven publiseres i universitetets læringsplattform.

Forkunnskapskrav

Bestått første og andre studieår eller tilsvarende 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 Kunnskap 

Studenten kan

 • drøfte teori og resultater fra oppdatert forskning relatert til bacheloroppgavens tema
 • oppdatere sin dentaltekniske kunnskap og handlingskompetanse i tråd med kunnskapsbasert praksis.

 Ferdigheter 

Studenten kan 

 • utarbeide en prosjektbeskrivelse som konkretiserer tema, relevant problemstilling og tidsplan for gjennomføring av bachelorprosjektet
 • beskrive og begrunne valg av profesjonsfaglig tema, forskningsspørsmål og forskningsdesign basert på vitenskapsteori og metodelitteratur
 • utføre systematisk kildesøk og benytte relevant profesjonsfaglig forskning og fagstoff på en måte som tilfredsstiller generelle akademiske retningslinjer
 • gjennomføre prosjektet i tråd med vitenskapelige kriterier og retningslinjer for forskningsetikk og personvern
 • besvare problemstillingen i en tydelig konklusjon basert på presentasjon av empirisk materiale, og aktiv bruk av empiri og teori i drøftingen av problemstillingen/ forskningsspørsmålene
 • presentere prosjektet skriftlig og muntlig med presis fagterminologi og etterrettelighet

 Generell kompetanse  

Studenten kan 

 • kritisere selvvalgt forskningsdesign knyttet til faglig fordypningstema for bacheloroppgaven
 • fremvise en profesjonell holdning til forsknings- og utviklingsarbeid
 • formidle sentralt fagstoff og utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen det odontologiske fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og nytenkning
 • diskutere generelle profesjonsfaglige prinsipper og utfordringer basert på kritisk kildevurdering
 • vurdere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter seminarer, selvstudier og teambasert læring i grupper, tilknyttet den systematiske problemløsningsprosessen og prosjektsamarbeidet. I løpet av emnet får studentene inntil 5 timer veiledning per prosjektoppgave. Prosjektveiledningen gis i forbindelse med utarbeidelse av eksamensdisposisjon og valg av tema, problemstilling og forskningsdesign, samt tilknyttet metodegjennomføring, databearbeiding og helhetlig oppgavestruktur.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse ved seminarer, timeplanfestet gruppearbeid og prosjektveiledning
 • prosjektbeskrivelse etter nærmere gitte kriterier. For å sikre bacheloroppgavens faglige relevans og metodiske gjennomførbarhet er prosjektbeskrivelsen et arbeidskrav som må være godkjent før selve prosjektarbeidet kan igangsettes

Vurdering og eksamen

Del 1) Skriftlig bacheloroppgave i gruppe på 2-3 studenter, 7000 ord (+/- 10 prosent)

Del 2) Muntlig gruppefremlegg med individuell vurdering av bachelorprosjektet, inntil 30 minutter per gruppe.

Den skriftlige eksamen (del 1) må være vurdert til A-E før studenten kan fremstille seg til muntlig eksamen (del 2). Den skriftlige eksamen gis en midlertidig karakter. Det gis individuell karakter etter muntlig eksamen basert på studentens faglige bidrag og forståelse. Karakteren kan justeres med inntil en karakter, opp eller ned.

Det kan fremsettes klage over karaktersettingen på den skriftlige delen av eksamen. Ved endring av karakter på den skriftlige oppgaven, må studenten opp til ny muntlig eksamen.

Ved ny og utsatt eksamen: Dersom det skriftlige arbeidet (del 1) vurderes til F (ikke bestått) har studenten rett til å levere inn omarbeidet versjon én gang. Dersom muntlig fremlegg vurderes til F må studenten fremstille seg til ny muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

 

Sensorordning

Del 1) Hver besvarelsene vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Del 2) Muntlig eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Emneoverlapp

15 studiepoeng overlapp med TANN3900.