EPN

TAB3000 Oral protetikk 5 - klinisk protetikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Prosthodontics 5 – Clinical Prosthodontics
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet fokuserer på videreutvikling og avsluttende individuell vurdering av studentens tanntekniske ferdigheter og handlingskompetanse, innen valgt fordypning, fast- eller avtakbar protetikk. Integrasjon av teoretisk kunnskap og refleksjon over kliniske erfaringer fra ekstern praksis skal bidra til økt forståelse for kompleksiteten ved ulike kasus og mangfoldet av pasienter. Laboratorietekniske og materialteknologiske løsningsalternativer, utfordringer og begrensninger er sentralt. For å sikre at produktets kvalitet er i tråd med faglige krav og myndighetenes bestemmelser vektlegges kritisk egenvurdering.

Fordeling av studiepoeng: Teori 2 studiepoeng og ferdighetstrening 13 studiepoeng.

Forkunnskapskrav

Bestått første og andre studieår.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i ferdigheter og generell kompetanse: 

Ferdigheter 

Studenten kan

 • selvstendig fremstille oral protetikk innen valgt fordypningsområde på et klinisk akseptabelt nivå
 • selvstendig planlegge og foreta forsvarlig valg av materialer og egnet produksjonsmetode for fremstilling av oral protetikk innen valgt fordypningsområde
 • utføre nødvendige laboratorietekniske, morfologiske og designmessige tilpasninger med særlig fokus på pasienttilvenning i et sosialt perspektiv
 • anvende presis fagterminologi innen profesjonen og veilede medstudenter, annet tannhelsepersonell og pasient innen tanntekniske problemstillinger
 • bedømme det tanntekniske produktets design og praktiske utførelse i forhold til faglige vurderingskriterier og teoretisk forskningsbasert kunnskap

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan formidle og utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområdet vedrørende behandlingsplanlegging og fremstilling av tanntekniske produkter, i tråd med gjeldende retningslinjer og faglige og etiske krav
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til valg av tannteknisk løsning i relasjon til pasientens medbestemmelsesrett, sosioøkonomiske forhold og HMS
 • vurdere og vise til forskningsresultater for å begrunne og oppdatere sine handlinger i egen profesjonsutøvelse
 • kritisk vurdere risiko for uønskede hendelser relatert til bruk av dentale materialer, fremstillingsutstyr og -prosesser.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter demonstrasjonsforelesninger, selvstudier, seminarer og ferdighetstrening på skolens laboratorier. Ferdighetstreningen er eksamensforberedende og gir studenten mulighet til å videreutvikle sine ferdigheter knyttet til fremstilling av relevante tanntekniske produkter innen valgt fordypning, fast- eller avtakbar protetikk.

Deler av ferdighetstreningen på laboratoriet er veiledet. Studenten får i tillegg individuell veiledning og tilbakemelding i forhold til egen studieprogresjon. Emnets to siste uker er viet individuell praktisk eksamen på skolens laboratorier. Under eksamen skal studenten vise kvalitet og selvstendig utførelse i sitt arbeid med de tildelte praktiske arbeidsoppgavene innen sin studieretning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 90 % tilstedeværelse på demonstrasjonsforelesninger og laboratorieøvelser
 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstrening, seminarer og obligatorisk veiledning

Vurdering og eksamen

Individuell praktisk eksamen med skriftlig egenvurdering, innen valgt fordypning, 8 arbeidsdager. Omfang:

Fordypning A -Fast protetikk, 6-8 praktiske enheter fremstilt ved utdanningens laboratorier. 

Fordypning B - Avtakbar protetikk, 4-5 praktiske enheter fremstilt ved utdanningens laboratorier.

Det gis en samlet karakter på eksamen, basert på en faglig helhetsvurdering. Alle de innleverte praktiske enhetene må være vurdert til A-E for at eksamen skal være bestått.

Ny og utsatt eksamen: Dersom en eller flere av de praktiske enhetene vurderes til karakteren F, har studenten rett til å levere inn omarbeidet versjon én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge utdanningens retningslinjer for selvstendig utførelse av individuelle arbeidsprosesser følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer.