EPN

TAB2400 Oral protetikk 3 - Avtakbar protetikk (B) Emneplan

Engelsk emnenavn
Prosthodontics 3 – Removable Prosthodontics (B)
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet omhandler og viderefører ulike behandlingsmuligheter, løsningsalternativer, samt konvensjonelle og digitale produksjonsteknikker innen avtakbar protetikk. Det fokuseres på designmessige prinsipper og laboratorietekniske faktorer av betydning for fremstilling av et optimalt produkt. Kliniske faktorer som analyse av pasientens helt eller delvis tannløse kjevekamsrelasjoner, valg av protesedesign, tannoppstillingsteknikk, tilstrebet funksjonell artikulasjon og akseptabel estetikk, er viktig for pasientens aksept eller forkasting av tannprotesen eller produktet. Egenvurdering av fremstilte arbeider i henhold til faglige vurderingskriterier vektlegges. Hensikten er utvikling av studentens faglige forståelse, og betydningen av å kvalitetssikre tannteknisk produksjon.

Fordeling av studiepoeng (stp): Teori 10 stp og ferdighetstrening 10 stp.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten kan

 • forklare laboratorieteknisk arbeidsgang og teoretiske konstruksjonsprinsipper knyttet til fremstilling av hard bittskinne, partielle og hele proteser, og helsett oppstilt i ulike kjevekams-relasjoner
 • beskrive de vanligste kliniske problemstillingene knyttet til oral patologi, tap av støttesoner/bitthøyde, resttannsettets topografi, og lateral kjevekamsrelasjon relatert til fremstilling av produkter som skal gjenopprette pasientens bittfunksjon
 • forklare betydningen av tannprotesens utforming i forhold til funksjonelle, estetiske og fonetiske aspekter, og pasientens aksept og tilvenning til produktet
 • forklare kliniske indikasjoner, kontraindikasjoner, behandlingsplanlegging og protetiske alternativer ved enkle implantatbaserte løsninger
 • gjøre rede for muligheter og begrensninger ved CAD/CAM relatert til tannteknisk produksjon
 • utdype relevante fagspesifikke vurderingskriterier og tilhørende fagterminologi ved vurdering av det tanntekniske produktets praktiske utførelse

Ferdigheter 

Studenten kan

 • fremstille gipsmodeller, individuelle avtrykkskjeer og prøveplater for bittregistrering med tilfredsstillende funksjon og presentabelt utseende
 • utføre enkel protesereparasjon eller rebasering som tilbakefører optimal protesefunksjon og passform
 • velge ut egnet tannsett til den enkelte protesepasient basert på kunnskap om oral anatomi og farge- og formlære
 • utføre modellanalyse, samt fremstille helproteser og helsett i normal- og kryssbitt med tilfredsstillende artikulasjon, passform og estetikk
 • konvensjonelt og digitalt fremstille hard ortodontisk bittskinne (Michiganskinne) med tilstrekkelig funksjon og estetikk
 • konstruere enkle trådklammer til partielle proteser med akseptabel retensjon
 • under veiledning designe og fremstille partielle Cobolt-Crom skjeletter med optimal trykkbelastning, retensjon og passform
 • anvende voks, gips, Cobolt-Crom legeringer, metylmetakrylat, og tilhørende produksjonsutstyr på en måte som ivaretar materialenes egenskaper gjennom fremstillingsprosessen, samt ivaretar gjeldende retningslinjer innen HMS

Generell kompetanse  

Studenten kan

 • dokumentere og presentere eget arbeid muntlig og skriftlig ved bruk av fagterminologi
 • utføre systematisk litteratursøk og korrekt kildehenvisning

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter demonstrasjonsforelesninger, selvstudier, oppgaveskriving, seminarer og ferdighetstrening under veiledning på skolens produksjonslaboratorier. Ferdighetstreningen er fremtredende i emnet og foregår parallelt for fordypning i fast- eller avtakbar protetikk. Gjennom obligatorisk portfoliopresentasjon og likemannsvurdering av medstudenters prestasjoner, kan studentene lære av hverandre, slik at arbeidene kan forbedres før eksamensinnlevering.

Studenten skal gjennom emnet utarbeide en prosessbok (arbeidskrav) som i tekst og bilder dokumenterer egen fremstilling og kvalitetsvurdering av alle typer arbeider og produksjonsteknikker gjennomgått i emnet. Studenten får individuell veiledning i forhold til faglig utvikling, og tilbakemelding på innleverte oppgaver. Arbeidskravet har til hensikt å bidra til kunnskapsutvikling, samt fungere som faglig støtte under praksisstudiene i tredje studieår.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 90 % tilstedeværelse på demonstrasjonsforelesninger
 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstrening, seminarer og obligatorisk veiledning
 • individuell prosessbok etter nærmere gitte kriterier. Prosessboken skal dokumentere samtlige arbeider og framstillingsteknikker i emnet.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering:

Del 1) To individuelle skriftlige oppgaver, totalt 3000 ord (+/- 10 prosent).

Del 2) Tre individuelle praktiske oppgaver etter gitte kriterier (Arbeid tilsvarende 10 laboratoriedager).

Det gis en samlet karakter på mappen. Dersom en eller flere av oppgavene blir vurdert til «ikke bestått» blir også samlet karakter «ikke bestått».

Ved ny og utsatt eksamen: Studenten har anledning til å omarbeide oppgaver vurdert til «Ikke bestått» én gang. Praktiske arbeider må da forbedres eller lages på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to interne sensorer.

Emneoverlapp

20 studiepoeng overlapp med TANN2400 Avtakbar protetikk.