EPN

TAB2300 Oral protetikk 3 - fast protetikk (A) Emneplan

Engelsk emnenavn
Prosthodontics 3 – Fixed Prosthodontics (A)
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Engelsk

Emnet omhandler og viderefører ulike behandlingsmuligheter og framstillingsteknikker innen fast protetikk, med fokus på kroner, broer, implantater, fasetter og inlays/onlays. Studentene arbeider med konvensjonelle og digitale teknikker for å fremstille klinisk akseptable, estetiske og funksjonelle restaureringer. Kurset inneholder digitale fremstillingsteknikker ved bruk av både additive og subtraktive produksjonsmetoder.

Gjennom emnet vil studentene utvikle kunnskap og ferdigheter innen glansing, cutback og sjiktteknikk. De helkeramiske restaureringene vil bli produsert i glass- og polykrystallinsk keram. Egenvurdering av fremstilte arbeider i henhold til faglige vurderingskriterier vektlegges. Hensikten er utvikling av studentens faglige forståelse, og betydningen av å kvalitetssikre tannteknisk produksjon.

Fordeling av studiepoeng (stp): Teori 10 stp og ferdighetstrening 10 stp.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap  

Studenten kan

 • beskrive de viktigste kliniske problemstillingene knyttet til valg av materialer og design av kroner, broer, inlays/onlays, fasetter, konus og underkonstruksjoner  
 • forklare grunnleggende designprinsipper for funksjon og estetikk innen fast protetikk
 • forklare og begrunne grunnleggende arbeidsprosessen for modellfremstilling og design av restaureringer for konvensjonell og/eller digital produksjon av fast protetikk
 • beskrive ulike teknikker for additiv og subtraktiv produksjon som benyttes i tannteknologi
 • forklare muligheter og begrensinger for å benytte CAD/CAM i fremstilling av tannerstatninger innen fast protetikk
 • forklare betydningen av farge og form ved fremstilling av tannerstatninger
 • beskrive bruken av midlertidige tannerstatninger og behandlingsplanlegging, som diagnostisk oppvoksing for fast protetikk
 • beskrive endringer i det naturlige tannsettet gjennom livet og forklare tannslitasjebegrepene abrasjon, attrisjon og erosjon

Ferdigheter 

Studenten kan

 • utvise korrekt bruk av materialer knyttet til fremstilling av fast protetikk
 • skanne og designe kroner og små broer
 • designe og fremstille en fulldigital- og/eller delvis digital single krone på et akseptabelt nivå 
 • designe og fremstille helkeramiske single kroner, små broer, inlays/onlays og fasetter ved hjelp av CAD/CAM eller konvensjonell teknikk på et akseptabelt nivå
 • beherske sjikt- og cut-back teknikk på en slik måte at funksjon, estetikk og hygieniske hensyn er ivaretatt
 • designe og fremstille en singel implantat-krone ved bruk av digitale arbeidsprosesser
 • designe en bittskinne ved bruk av digital fremstillingsteknikk
 • fremstille separat konus som gjenskaper preparasjonsformen for en singel krone
 • anvende produksjonsutstyr til fast protetikk på en måte som ivaretar materialenes egenskaper gjennom fremstillingsprosessen, og gjeldende retningslinjer innen HMS

Generell kompetanse  

Studenten kan

 • dokumentere og presentere eget arbeid muntlig og skriftlig ved bruk av fagterminologi
 • reflektere over kvaliteten på eget praktisk og teoretisk arbeid
 • utføre systematisk litteratursøk og vise korrekt kildehenvisning

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter omvendt klasseromsundervisning med seminarer og utstrakt bruk av digitale ressurser i den teoretiske kunnskapsutviklingen. I tillegg benyttes demonstrasjonsforelesninger, selvstudier, oppgaveskriving og ferdighetstrening under veiledning på skolens produksjonslaboratorier. Ferdighetstreningen er fremtredende i emnet og foregår parallelt for fordypning i fast- eller avtakbar protetikk. Gjennom obligatorisk portfoliopresentasjon og likemannsvurdering av medstudenters prestasjoner, kan studentene lære av hverandre, slik at arbeidene kan forbedres før eksamensinnlevering.

Studenten skal gjennom emnet utarbeide en prosessbok (arbeidskrav) som i tekst og bilder dokumenterer egen fremstilling og kvalitetsvurdering av alle typer arbeider og produksjonsteknikker gjennomgått i emnet. Studenten får individuell veiledning i forhold til faglig utvikling, og tilbakemelding på innleverte oppgaver. Arbeidskravet har til hensikt å bidra til kunnskapsutvikling, samt fungere som faglig støtte under praksisstudiene i tredje studieår.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 90 % tilstedeværelse på demonstrasjonsforelesninger
 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstrening, seminarer og obligatorisk veiledning
 • individuell prosessbok etter nærmere gitte kriterier. Prosessboken skal dokumentere samtlige arbeider og framstillingsteknikker i emnet.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering:

Del 1) To individuelle skriftlige oppgaver, totalt 3000 ord (+/- 10 prosent).

Del 2) Tre individuelle praktiske oppgaver etter gitte kriterier (Arbeid tilsvarende 10 laboratoriedager).

Det gis en samlet karakter på mappen. Dersom en eller flere av oppgavene blir vurdert til «ikke bestått» blir også samlet karakter «ikke bestått».

Ved ny og utsatt eksamen: Studenten har anledning til å omarbeide oppgaver vurdert til «Ikke bestått» én gang. Praktiske arbeider må da forbedres eller lages på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to interne sensorer.

Emneoverlapp

20 studiepoeng overlapp med TANN2300.